โรงเรียนบ้านแม่เงา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านแม่เงา

 

ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนบ้านแม่เงา ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านแม่เงา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 18  พฤษภาคม 2536 โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะครู นักการภารโรง  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสบเมย ข้าราชการตำรวจจากสถานีตำรวจภูธร  อำเภอสบเมย และพ่อค้าประชาชน ชาวบ้านแม่เงา ในการก่อสร้างอาคารแบบกึ่งถาวรโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ และเปิดทำการสอนระดับชั้นเด็กเล็ก และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด  44 คน มีครูมาช่วยสอน 2  ท่านคือ นางสาวจุรีรัตน์  บุญต่าย  จากโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง และนางสาวศุภลักษณ์  แสงทอง  จากโรงเรียนล่องแพวิทยา  ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  พ.ศ. 2536 นายศรีนวล  เอกจันทร์   ได้มาปฏิบัติหน้าที่ ผู้บริหารเป็นคนแรก ในตำแหน่งครูใหญ่  และได้ดำเนินการบริหารจัดการโรงเรียนแบบพักนอนประจำ โดยรับเด็กตามหย่อมบ้านต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมาพักนอนประจำที่โรงเรียน ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2542  มีนายศรีใจ  วงค์คำลือ มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารเป็นคนที่ 2  ได้บริหารจัดการโรงเรียนแบบพักนอนประจำโดยใช้การบริหารแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ในการอยู่ร่วมกัน โดยยึดหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตย ต่อมาเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2545 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้โรงเรียนบ้านกองอูม เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านแม่เงา จนถึงปัจจุบัน

               ปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่เงา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 131 คน โดยแยกเป็นระดับชั้นอนุบาล 1-2 ชาย 10 คน หญิง 16 คน รวม 26 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ชาย 57 คน หญิง 48 คน รวม 105 คน รวมทั้งโรงเรียน 131 คน และมีข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา จำนวน 11 คน โดยแยกเป็นผู้บริหารโรงเรียน 1 คน ข้าราชการครู 7 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และพนักงานบริการ 1 คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายศรีใจ วงค์คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านแม่เงา

นายธนกฤต โตสุวรรณ
นางศิริขวัญ เพ็ญจิตต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านแม่เงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0-5369-0150 อีเมล์: maenguew@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุณี แสนดั่งใจ โทรศัพท์: 0892614711 อีเมล์: ka-pong@hotmil.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]