• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

  2.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้

  3.  การวัดผลประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน

  4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  5.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

  6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

   7.การนิเทศการศึกษา

  8.การแนะแนวการศึกษา

  9.การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

  .10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน

  11.การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น

  12การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

      เป้าหมายการพัฒนา

  1.  ในปีการศึกษา  25545 เป็นต้นไป  เด็กในพื้นที่บริการทุกคนได้เข้าเรียนจนจบหลักสูตร

  2.  มีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นโดยเฉพาะให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้  ต้นน้ำลำธารและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิใจในความเป็นไทยน็็น

  3.  นักเรียนร้อยละ  80  มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและคณิตศาสตร์อยู่ในระดับ  3   ภายใน ปีการศึกษา  2557

  4.นักเรียนร้อยละ 90 มีคุณธรรม จริยธรรมที่เหมาะสม ภายในปี 2557

  5.นักเรียนร้อยละ 90 มีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ภายในปี 2557

  6.นักเรียนทุกคนเรียนอย่างมีความสุขและปลอดภัยในสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 11:22:01 น.

โรงเรียนบ้านทีฮือลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 โทรศัพท์: 0856947498 อีเมล์: 0
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรีลักษณ์ เผ่าซื่อสัตย์วาจา โทรศัพท์: 0864319024 อีเมล์: nongnoon_24@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]