• กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างมีคุณภาพ

  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงคือย่างมีคุณภาพ

  3. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารและการบริหารตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  6. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา  ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์

  1.  ผู้เรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการตามหลักสูตร

  2.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา

  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  4.  ผู้บริหารมีกระบวนการการบริหารเป็นไปตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ

  5.  สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

  6.  ผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

   

  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

   กลยุทธ์ระดับองค์กร

  กลยุทธ์ที่ 1   ด้านคุณภาพผู้เรียน

  กลยุทธ์ที่ 2   ด้านกระบวนการบริหารจักการสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ 3   ด้านการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  กลยุทธ์ที่ 4   ด้านการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

   

  4. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

         กลยุทธ์การพัฒนา (Strategy Development)

  1.  เร่งประสานและร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการศึกษาให้ครอบคลุมประชากรวัยเรียน

  อย่างทั่วถึง  เสมอภาค  และต่อเนื่อง  เสริมสร้างโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียนต่อสูงขึ้น   โดยการจัดทำแผนที่ทางการศึกษา  (Educational Mapping)  และจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล    (OBEC SMIS และ GIS)

            2.  พัฒนากระบวนการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยทบทวนและปรับปรุง

  หลักสูตร  พัฒนาการจัดการเรียนรู้และมาตรฐานการศึกษา  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  พัฒนาสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้อย่างหลากหลาย  เต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  อันจะนำไปสู่การเรียนรู้สู่อาชีพ

  3.  เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้  ด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีอาชีพ

   และส่งเสริมการแข่งขันทักษะทางวิชาการสู่ความเป็นเลิศ

  4.  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนมีทักษะกระบวน

  การคิดอย่างเป็นระบบ 

   

  5.  เร่งพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีการศึกษา 

  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

  6.  เร่งระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา   พัฒนาระบบการจัดการทรัพยากร

  อย่างเสมอภาคและใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งประสานกำหนดมาตรการ

  จูงใจให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  (Participation)  ในการบริหารและพัฒนาการศึกษา

  7.  เร่งพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  คุณธรรม  จริยธรรม

   ค่านิยมและวัฒนธรรม ในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อม และศักยภาพ สามารถปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management: RBM) โดยการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการรวมทั้งแก้ปัญหาขาดแคลนอัตรากำลังครู

  8.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง                            (SBM: School Based Management)  บริหารราชการ  ตามหลักเกณฑ์  และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

  9.  เร่งพัฒนาระบบการนิเทศ  กำกับ  ติดตามประเมินผล  โดยกำหนดแผน  รูปแบบที่ชัดเจน  และรายงานผลการจัดการศึกษาของหน่วยงานได้

  10.  ส่งเสริม  สนับสนุนจัดกิจกรรมศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  นันทนาการ  การอนุรักษ์วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม   ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมการดำเนินงานทางการศึกษาตามแนวทางพระราชดำริ

  กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

    ยุทธศาสตร์โรงเรียน

  ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

  กลยุทธ์

  1.  พัฒนาวิชาการ

   

  1.จัดทำหลักสูตร  การนำหลักสูตรไปใช้

  2.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3.การจัดหาสื่อเทคโนโลยี

  4.การวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายและครอบคลุม

  2.  พัฒนาครู

   

  1.เสริมทักษะด้านวิธีสอน ด้านการใช้สื่อเทคโนโลยี

  2.สร้างเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ

  3.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร

  3.  จัดหา-พัฒนาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  1.ส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียนรู้

  2.จัดหาสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย

  3.พัฒนาครูด้านการใช้สื่อ      เทคโนโลยี

  4.จัดแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี

  4.  สร้าง  พัฒนาสิ่งแวดล้อม  และแหล่งเรียนรู้

  1.ปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

  2.พัฒนาและสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่

  5.  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ

  1.ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน

  การดูแลแก้ปัญหาช่วยเหลือตามความจำเป็น

  2.จัดระบบฐานข้อมูล       นักเรียนรายบุคคล

  3.พัฒนาบุคลากรด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

  4.ส่งเสริมและพัฒนา ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม

  6.  พัฒนาผู้เรียนให้ ดี เก่ง มีความสุข

  1. สร้างเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม

  2.พัฒนาครูด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้

  3.จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ

   

  7.  การประชาสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และการยอมรับ

  1.การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2.การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน

  3.การให้บริการ

  8.  การบริหารการเปลี่ยนแปลง

  1.พัฒนาผู้รับผิดชอบงานการเงิน พัสดุ บัญชี และเจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-10 09:47:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิเชียร พงษ์ไพบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายธำรงค์ ยอดดำเนิน

 • นางสาวนันทิดา บัวเชื่อม

 • กลุ่มสาระการเรียนรู้
 • กลุ่มสาระการเรียนรู้สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 โทรศัพท์: 0-5636-5248 อีเมล์: sanjaokaitor2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สันทราย ชื่นดอนกลอย โทรศัพท์: 0979211808 อีเมล์: krusansai2@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]