โรงเรียนสตรีนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประวัติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๕ บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
ตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีปากน้ำโพ” 

              ปี พ.ศ. ๒๔๕๗  สมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้ประทาน เงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รับ
เฉพาะนักเรียนหญิง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี”

              ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี ได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และรับนักเรียนหญิงที่สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จาก
อำเภอต่าง ๆ โดยให้ความรู้สามัญร่วมกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และเรียนวิชาครูควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และวิชาครู
แล้ว ได้รับประกาศนียบัตร “ครูประกาศนียบัตรมลฑล” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ครู ประกาศนียบัตรจังหวัด” กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งยุบ โรงเรียน
สตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มลฑลนครสวรรค์ เปลี่ยนเป็น จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนประจำมณฑล
แผนกสตรี จึงเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี เป็น “โรงเรียนสตรี ประจำจังหวัดนครสวรรค์”

              ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำ
จังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลด้วย เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๔

              ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาปลูกสร้างในสถานที่ ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีนครสวรรค์” สร้าง
อาคารเรียนเป็นตึก ชั้นเดียวบนพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา

              ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง

              ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลได้แยกไปอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายงดรับนักเรียนชายเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนปรับนโยบายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงรับนักเรียนชายเข้าเรียนจนถึงปัจจุบัน

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับมาตรฐาน : โรงเรียนรางวัล” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้ขอรับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียนขอพระราชทานชื่ออาคาร และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประดิษฐานที่ป้าย
ชื่ออาคาร และสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังมีหนังสือแจ้งกลับว่าสมควรให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ณ วังสวนจิตรลดา

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย
ไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-22 07:13:54 น.

นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นายชาญณรงค์ ปานเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสุวิมล สีคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสมกมล วรรณทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นายสมนึก ชลิตพิรัตน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์

นางเบญจภรณ์ เอี่ยมระหงษ์
นางสมคิด รัตนพิชิตสกุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,630
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056221207 อีเมล์: sns_6099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อลงกรณ์ ราชคฤห์ โทรศัพท์: 056-221207 อีเมล์: alongkron.007@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]