โรงเรียนสตรีนครสวรรค์


ประวัติโรงเรียนสตรีนครสวรรค์

 

          โรงเรียนสตรีนครสวรรค์เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษเริ่มก่อตั้งเมื่อ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๕ บนที่ราชพัสดุตรงข้ามธนาคารไทยพาณิชย์
ตลาดปากน้ำโพในปัจจุบัน เดิมชื่อว่า “โรงเรียนสตรีปากน้ำโพ” 

              ปี พ.ศ. ๒๔๕๗  สมเด็จพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ  ปิยมหาราชปดิวรัดา ได้ประทาน เงินจำนวน ๕,๐๐๐ บาท
เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียน พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น โรงเรียนประจำมณฑลนครสวรรค์ เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ รับ
เฉพาะนักเรียนหญิง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี”

              ปี พ.ศ. ๒๔๗๑ โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี ได้เปิดสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ และรับนักเรียนหญิงที่สอบไล่ได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ จาก
อำเภอต่าง ๆ โดยให้ความรู้สามัญร่วมกับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ และเรียนวิชาครูควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และวิชาครู
แล้ว ได้รับประกาศนียบัตร “ครูประกาศนียบัตรมลฑล” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “ครู ประกาศนียบัตรจังหวัด” กระทรวงศึกษาธิการมีคำสั่งยุบ โรงเรียน
สตรีฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒  และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ มลฑลนครสวรรค์ เปลี่ยนเป็น จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนประจำมณฑล
แผนกสตรี จึงเปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนประจำมณฑลแผนกสตรี เป็น “โรงเรียนสตรี ประจำจังหวัดนครสวรรค์”

              ปี พ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ตั้งโรงเรียนอนุบาลขึ้นในโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ โดยให้ครูใหญ่โรงเรียนสตรีประจำ
จังหวัดนครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลด้วย เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๔

              ปี พ.ศ. ๒๔๙๔ โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้ย้ายมาปลูกสร้างในสถานที่ ปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนสตรีนครสวรรค์” สร้าง
อาคารเรียนเป็นตึก ชั้นเดียวบนพื้นที่ ๑๐ ไร่ ๓ งาน ๗๗ ตารางวา

              ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนกศิลป์ รับนักเรียนทั้งชาย-หญิง

              ปี พ.ศ. ๒๕๐๗ โรงเรียนอนุบาลได้แยกไปอยู่ที่สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายงดรับนักเรียนชายเมื่อ
ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๔๐ โรงเรียนปรับนโยบายให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนสหศึกษา จึงรับนักเรียนชายเข้าเรียนจนถึงปัจจุบัน

              ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ โรงเรียนได้รับมาตรฐาน : โรงเรียนรางวัล” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ โรงเรียนได้ขอรับงบประมาณก่อสร้างอาคารแบบพิเศษ ๕ ชั้น โรงเรียนขอพระราชทานชื่ออาคาร และขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ประดิษฐานที่ป้าย
ชื่ออาคาร และสำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวังมีหนังสือแจ้งกลับว่าสมควรให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานเปิดอาคารเรียน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา
” เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนได้รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน” ณ วังสวนจิตรลดา

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ โรงเรียนได้รับพระราชทานป้ายสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน สนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๑ เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย
ไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชน

              ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนได้รับพระราชทาน “โรงเรียนรางวัลพระราชทาน”

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับพระราชทาน เกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ ๒ “เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดย สมศ.

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นายบุญช่วย เพชรสัมฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสาวอรสา รอดบำรุง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นางสาวปริญดา ทวนไกรพล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์
นายณัฐชัย บุญสนอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สตรีนครสวรรค์

นางปราณี วิไลกิจ
นางรัชนี(กนกกัญญา) มากศรทรง(ป้องป้อม)

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

74
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โทรศัพท์: 056221207 อีเมล์: sns_6099@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศุภชัย เตชะสุทธิรัฐ โทรศัพท์: 056-221207 อีเมล์: jack2926@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ