โรงเรียนทับกฤชพัฒนา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประวัติโรงเรียนทับกฤชพัฒนา

 

         โรงเรียนทับกฤชพัฒนามีพื้นที่รวม  35  ไร่   ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล     เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 

เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อวันที่  20  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2522 และได้เปิดทำการสอนเป็นปีแรกเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2522  เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษา

สังกัดกองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  มีครู – อาจารย์  4  คน   นักเรียน  68  คน  มีนายประทวน   ศาสตร์ศรี   เป็นผู้บริหารคนแรก

          ปีการศึกษา  2522 – 2538  โรงเรียนทับกฤชพัฒนา  ได้จัดการเรียนการสอน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และเมื่อปี พ.ศ. 2539   

ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้จัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   โดยตอนนั้นได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน คือ นายสมปอง เฟื่องจันทร์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมปอง เฟื่องจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทับกฤชพัฒนา
นายสมนึก อ่อนสด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ทับกฤชพัฒนา

นายวิกานต์ ศรีวิลัย
นายชัยเพ็ชร มาลา





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

955
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนทับกฤชพัฒนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 0-5628-2040 อีเมล์: tkpp472@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายประเสริฐ อนันตอาจ โทรศัพท์: 0816802095 อีเมล์: panantaarg@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]