โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ประวัติโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

 

..โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ เดิมชื่อโรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๘โดยใช้ชื่อว่า 
โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม โดยนายวิชัย พิลึก บุตรของนายพุดและนางทองบิน พิลึก เป็นผู้บริจาคที่ดิน จำนวน ๒๖
 ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา นอกจากนี้กำนันยุทธยง บูลย์สิน และชาวบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ ได้ร่วมกัน บริจาคเงินซื้อที่ดินบริเวณโดยรอบ จำนวน ๑๐ ไร่ ต่อมานางทองบิน พิลึก ได้ บริจาคที่ดินให้อีก จำนวน ๒ ไร่ ๗๐ ตารางวา ทำให้โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม มีเนื้อที่ทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น ๓๘ ไร่ ๓ งาน ๑๘ ตารางวา เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรก เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ณ ศาลาวัดบ้านบุ่ง ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอ ลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ และได้ย้ายสถานที่จัดการเรียนการ สอนมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๒๙ โดยมี นายระเด่น พานทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดยาววิทยาคม รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ นับเป็นผู้บริหารคนแรก ตั้งแต่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ถึง ๕ มิถุนายน ๒๕๒๘ และ นายปรีชา ทานะมัย มารับตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๘ปีการศึกษา 2528 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว (..๑๐๔) , บ้านพักครูโสด  ห้องนอน ,บ้านพักนักการภารโรงและห้องน้ำ ห้องส้วมนักเรียนแบบ ๖ ที่ /๒๗
- ปีการศึกษา ๒๕๔๙
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๑๐๘ จำนวน ๑ หลัง ๘ ห้องเรียน และบ้านพักครูมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗
- ปีการศึกษา ๒๕๓๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูมาตรฐานแบบ ๒๐๓/๒๗ถังเก็บน้ำ ฝ.๓๓ โรงเรียนได้เข้าโครงารขยายโอกาสทางการศึกษารุ่นที่ ๑
- ปีการศึกษา ๒๕๓๑
 โรงเรียนได้ทำการเปิดสอน ๒ แบบด้วยกัน คือ แบบเต็มระบบ และกึ่งระบบ โดยที่นักเรียนกึ่งระบบเรียน ๓วันใน ๑ สัปดาห์ คือวันจันทร์ อังคาร และพุธ มีจำนวนนักเรียน ๓ คน นอกนั้นเป็นนักเรียนเต็
ระบบจำนวน ๓๙๒
  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารชั่วคราว แบบ ช.๑๐๔หอประปา ,ห้องส้วมแบบ ๖ ที่/๒๗เมื่อวันที่ ๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ นายปรีชา ทานะมัย ได้รับแต่งตั้งปรับตำแหน่ง เป็น อาจารย์ใหญ่ ๑
- ปีการศึกษา ๒๕๓๒
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ พร้อมถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. ๓๓ และบ้านพักครูมาตรฐานแบบ ๒๐๓/๒๗ โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยาย โอกาสทางการศึกษา ทั้ง ๓ ระดับชั้นเรียน แล
จัดทำการสอน ๒ 
แบบคือ แบบเต็มระบบและกึ่งระบบ
- ปีการศึกษา ๒๕๓๓
 ได้รับงบประมาณก่อสร้างที่พักนักเรียนบ้านไกลแบบ ๑๐๘ ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๕ หลัง และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ม. พชส.
- ปีการศึกษา ๒๕๓๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุมแบบ ๑๐๗/๒๗ และ เปิดสอนสาขาที่โรงเรียนบ้านตะกรุดเมื่อวันที่ ๓๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นายปรีชา ทานะมัย ได้รับการแต่งตั้งปรับ ตำแหน่ง เป็น ผู้อำนวยการโรงเรียน
-ปีการศึกษา ๒๕๓๕
 โรงเรียนได้เปิดเรียนระดับชั้น มัธยมปลาย เปิดเป็น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน  ห้องเรียนเมื่อวันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้ เปลี่ยน ชื่อจาก โรงเรียนแม่วงก์วิทยาคม เป็น โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การปกครอง ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเมื่อวันที่ ๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๓๖ นายอุดม เศษวิสัย ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เนื่องผู้อำนวยการคนเก่าย้าย
- ปีการศึกษา ๒๕๓๗ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารฝึกงาน แบบ 102/27
 จำนวน ๑ หลัง และอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ /๓๐ จำนวน ๑ หลัง
- ปีการศึกษา ๒๕๓๘
 โรงเรียนได้รับงบก่อสร้าง หอถังประปา แบบ ๑๘/๑๒ จำนวน ๑ หลัง มีนักเรียนประมาณ ๑,๑๐๐ คน ครูอาจารย์ ๓๗ คน
- ปีการศึกษา ๒๕๓๙
 โรงเรียนได้รับเลือกเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดีเด่น ระดับจังหวัดนครสวรรค์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๓๙ และปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม อีก ๗ เครื่อง
- ปีการศึกษา ๒๕๔๐
 โรงเรียนได้จัดทำห้องเรียนคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก ๑ ห้องโดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๓ เครื่องเมื่อ วันที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นายสมชาย ตาฬุมาศสวัสดิ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เนื่องจากผู้อำนวยการคนเก่าย้าย
- ปีการศึกษา ๒๕๔๓
 ได้รับงบประมาณ ก่อสร้างรั้วลวดหนามขนาด ๗ เส้น เบอร์ ๑๒ และงบก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๖ ที่/๒๗ เป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๐๐๐ บาท
- ปีการศึกษา 
๒๕๔๓ ได้รับงบประมาณ ขุดสระน้ำ และปรับปรุงอาคารโรงอาหาร โดยปรับปรุงโครงหลังคา มีนักเรียนจำนวน ๘๔๖ คน มีห้องเรียน ๒๔ ห้อง
เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ นางสาวจุไรรัตน์ มณีรัตน์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
-ปีการศึกษา ๒๕๔๕
 โรงเรียนได้รับงบครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็น ๓ ก๊อกจำนวน ๒ ชุด (๓๒,๔๐๐ บาทและครุภัณฑ์ดนตรีสากล (๒๒๔,๐๐๐และงบปรับปรุงโรงอาหาร ๔๘๐,๐๐๐ บาท มีนักเรียนจำนวน ๙๙๐ คน มีห้องเรียน ๒๘ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๔๖ 
มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๑๗ คน มีห้องเรียน ๓๑ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๔๗
 มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๒๖ คน มีห้องเรียน ๓๑ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๔๘
 มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๔๓ คน มีห้องเรียน ๓๓ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๔๙
 มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๕๘ คน มีห้องเรียน ๓๑ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๕๐ มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๖๖ คน มีห้องเรียน ๓๐ ห้องเมื่อ วันที่ ๒๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ นายประเสริฐ สิทธิธูรณ์ ได้รับคำสั่งแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ เนื่องจากผู้อำนวยการคนเก่าย้าย- ปีการศึกษา ๒๕๕๑ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการ กระจายอำนาจ มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๐๘ คน มีห้องเรียน ๒๘ ห้อง
- ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (
World Class Standard School) มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๒๑ คน มีห้องเรียน ๒๘ ห้อง และได้รับการจัดสรรงบประมาณ SP2 ดังนี้

๑. โรงเรียนแกนนำยกระดับผลสัมฤทธิ์ จัดจ้างครูปฏิบัติงา (ครูผู้สอน) เป็นเงิน ๑๘๐,๔๐๐ บาท
๒. งบฝึกอบรมครูและบุคลากร ตามระดับสมรรถนะ โรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน๑๘๐,๔๐๐ บาท
๓. งบปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ครุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท
๔. งบจัดกิจกรรมเสริมพิเศษให้ผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ เป็นเงินจำนวน ๘,๙๓๐ บาท
๕. งบศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนักอาสาชุมชน เป็นเงิน ๔๖,๓๓๓ บาท
๖. งบค่ายพระโต๊ะครู ผู้ปกครองเพื่อลดปัญหาสังคม กิจกรรม บวร เป็นเงิน ๔๖,๓๓๓ บาท
๗. งบสร้างคุณธรรมสำนึกดี ส่งเสริมเยาวชนไทยทำดีถวายในหลวง เป็นเงิน ๔๖,๓๓๓ บาท
๘. งบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๑,๐๕๒,๐๖๐ บาท
๙. งบจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประจำห้องเรียน เป็นเงิน ๒๗๓,๖๐๐ บาท
๑๐. งบจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ฯ เป็นเงิน ๗,๓๖๗ บาท
๑๑. งบจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ เป็นเงิน ๘,๘๖๒ บาท
๑๒. งบจัดซื้อหนังสือ/สิ่งพิมพ์ เพื่อให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน เป็นเงิน ๘๐,๐๐๐ บาท
๑๓. งบจัดซื้อวัสดุกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน เป็นเงิน ๘,๓๘๙ บาท
๑๔. งบปรับปรุง ซ่อมแซมส้วม ให้ตามมาตรฐานของกรมอนามัย เป็นเงิน ๗๓,๐๐๐ บาท
๑๕. งบจ้างครูภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านกีฬาไทยและกีฬาพื้นบ้าน เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท
๑๖. งบจัดจ้างนักการภารโรง เป็นเงิน ๕๐,๘๐๐ บาท
๑๗. งบจ้างครูอัตราจ้างวุฒิปริญญาตรี เป็นเงิน ๑๐๐,๐๔๔ บาท
๑๘. งบจัดซื้อสื่อ หนังสือประกอบการสอนดิจิตอล เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๑๙. งบฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาตามระดับสมรรถนะ เป็นเงิน ๑๘๐,๔๐๐ บาท
๒๐. งบจัดจ้างครูผู้ปฏิบัติงานสอน เป็นเงิน ๑๘๐,๔๐๐ บาท
๒๑. งบจัดกิจกรรมเสริมพิเศษให้ผู้เรียน เป็นเงิน ๘,๙๓๐ บาท
๒๒. งบจัดอบรมด้วยหลักสูตรคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเบื้องต้นให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่ไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
เมื่อวันที่ ๑ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ นายสมเดช ดีทรัพย์ ได้รับแต่งตั้งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ เนื่องจากผู้อำนวยการคนเก่าย้าย มีนักเรียนจำนวน ๑,๑๙๖ คน 
มีห้องเรียน ๒๙ ห้อง
โรงเรียน เทพศาลาประชาสรรค์ เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สำนักงานมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) รอบที่สาม ในวันที่ ๒๐-๒๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชาญณรงค์ ยาสุทธิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายบุญเลื่องลือ รอดมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายเชาวลิต พันธุ์พฤกษา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
นายเสฐียร ดามาพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์

นายสุเมธวิทย์ ชาวลุ่มบัว
นางสาวสุเมตตา ลาดสลุง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,163
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056000818 อีเมล์: tp@thepsala.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: Nantawan Pangdee โทรศัพท์: 0843315577 อีเมล์: hutook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]