โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจของโรงเรียนบ้านเนินพยอม

  -  ประสานสัมพันธ์กับชุมชน  ในการจัดการศึกษา

  -  จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  -  จัดกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์ด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม     มีคุณธรรมและจริยธรรม

  -  จัดกระบวนการสร้าง  และปลูกฝังในการดำรงชีวิต  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  -  จัดกระบวนการสร้าง  และปลูกฝังในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:33:30 น.

โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0966266393 อีเมล์: jira21new@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จีราพร ลิลา โทรศัพท์: 0821669235 อีเมล์: npy2018@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]