โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                  ภายในปี   2563   โรงเรียนบ้านเนินพยอม    มุ่งจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเน้นให้มีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

  ปรัชญาของโรงเรียน

                   smileyการศึกษา  คือความรู้คู่คุณธรรมsmiley


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:33:30 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางชญามาศส์ เสรีกุลเศรษฐ์

 • นางนภาดา อัครธนันดรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,786
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0966266393 อีเมล์: jira21new@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จีราพร ลิลา โทรศัพท์: 0821669235 อีเมล์: npy2018@outlook.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]