โรงเรียนบ้านเนินพยอม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

                    ภายในปี   2563   โรงเรียนบ้านเนินพยอม    มุ่งจัดการศึกษาโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้   โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  มุ่งเน้นให้มีความสามารถด้านการอ่านออก เขียนได้  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทย  ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    ปรัชญาของโรงเรียน

                     smileyการศึกษา  คือความรู้คู่คุณธรรมsmiley


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-24 00:33:30 น.

โรงเรียนบ้านเนินพยอม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0966266393 อีเมล์: jira21new@outlook.co.th
เว็บมาสเตอร์:: จีราพร ลิลา โทรศัพท์: 0821669235 อีเมล์: npy2018@outlook.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]