โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติของสถานศึกษา

                 ที่ตั้ง  ประวัติและสภาพทั่วไป

                ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านวังพง  ตั้งอยู่  หมู่ ที่ ๒  ตำบล  วังหิน  อำเภอบ้านไร่  จังหวัด อุทัยธานี  รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๘๐  โรงเรียนบ้านวังพง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.  ๒๔๙๖ ในท้องที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลวังหิน  อำเภอ บ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  โดยความร่วมมือร่วมใจของราษฎรบ้านวังพง       เป็นผู้ริเริ่มดำเนินการจัดหาที่ดินและงบประมาณในการก่อสร้างโดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่  พ.ศ.  ๒๔๙๖   จนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๔๙๖ ในขณะนั้นมีห้องเรียน ๔  ห้อง

                  โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรก  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๔๙๖  เปิดเรียนตั้งแต่ชั้นป.๑-ป.๔  อาคารเรียนเป็นอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกมีนายเสมียน  สิทธิธัญกิจ นายพุทธ  ชุมโกมล  และนายสนิท  โชติกะคาม เป็นครูผู้สอน

                  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังพง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี    เขต  ๒ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  นายสุทธิ  สะอาด เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังพง  มีครู   ๔  คน  ช่างไฟฟ้า  ช  ๓  ๑  คน รวมบุคลากร  ๖  คน    มีเขตพื้นที่บริการ  ๒  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ ๒  บ้านวังพง  ตำบลวังหินและ หมู่  ๑  บ้านเขาวงษ์  ตำบลวังหิน อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี

  สภาพชุมชน  ชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีประชากรประมาณ ๑,๐๘๐ คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่  คูคลอง มีบ้านและที่นาอยู่รอบๆ โรงเรียน อาชีพหลักของชุมชน คือทำนา เนื่องจากประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง

  ประชาชนในชุมชนนับถือศาสนาพุทธมีการทำบุญตักบาตรและทำกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญเป็นประจำ ในเทศกาลสำคัญผู้ที่ไปทำงานในต่างจังหวัดก็จะกลับมาภูมิลำเนาเดิมเพื่อร่วมกิจกรรมศาสนากับญาติผู้ใหญ่

                  การศึกษาของประชากรในชุมชนที่ผ่านมา ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาน้อย เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นธุระกันดาร ยากลำบากต่อการเข้าไปศึกษาต่อในตัวเมือง   ประกอบกับฐานะทางเศรษฐกิจยากจน แต่ต่อมาทางราชการได้จัดให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษา จึงทำให้ประชาชนได้มีโอกาสส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น ทำให้การศึกษาของประชากรในชุมชนสูงขึ้นและทำให้ประชาชนให้ความสำคัญต่อการศึกษาของบุตรหลาน     มากขึ้น

  โรงเรียนบ้านวังพงตั้งอยู่ที่ บ้านวังพง ตำบล วังหิน อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี     มีเนื้อที่  ๘  ไร่  ๒  งาน  ๗๗  ตารางวา

                  ทิศเหนือ              ติดต่อกับ   ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ ถนน สาย วัดสิงห์ - เขาตะพาบ

                  ทิศใต้                  ติดต่อกับ   ที่ดินของนายวิเชียร  พึ่งครุฑ

                  ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ   ที่ดินของนายถวิล   พึ่งครุฑ

                  ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ   ที่ดินของนายวิชัย   พึ่งครุฑ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเกียรติพงษ์ เกิดศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสุรพล สุพลจิตต์

 • นางสุรีรัตน์ จันทรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,697
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติพงษ์ เกิดศรี โทรศัพท์: 0906859424 อีเมล์: keattipong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]