โรงเรียนบ้านวังพง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  จัดการศึกษาภาคบังคับให้ได้มาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วม

  2. โรงเรียนร่วมกับชุมชนและหน่วยงานบริการส่งเสริมสุขภาพ

  3.  ส่งเสริมการจัดการเรียนร่วม

  4.  จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนการสอน

  5.  ปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตย

  6.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอน

  7.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน  โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีมารยาทงาม  อย่างไทย “ไหว้งาม  ตามมารยาทไทย”

  เป้าหมาย

  1.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน

  2.  ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพดีทุกด้าน

  3.  เด็กพิเศษได้รับการเรียนร่วมทุกคน

  4.  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดร่มรื่น  เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  5.  ผู้เรียนเป็นผู้ที่มีความรู้  เข้าใจและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตย

  6.  ผู้เรียนดำเนินชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

  7.  ผู้เรียนทุกคนมีมารยาทงามอย่างไทย“ไหว้งาม  ตามมารยาทไทย”

  8.  โรงเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 15:18:12 น.

โรงเรียนบ้านวังพง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: banwangphong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เกียรติพงษ์ เกิดศรี โทรศัพท์: 0906859424 อีเมล์: keattipong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]