โรงเรียนบ้านหนองจอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   1. โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบาย ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5  กลยุทธ์       

   2. โรงเรียนพัฒนาตามนโยบายที่เป็นจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี

       เขต 2

  3. โรงเรียนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา ตามโครงสร้าง

      บริหารงานของโรงเรียนทั้ง 4 แผนงานพร้อมทั้งงานนโยบาย/งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

  4. โรงเรียนนำมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติตาม

      ยุทธศาสตร์ของโรงเรียน

  เป้าประสงค์

  นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการและคุณธรรม ได้มาตรฐานชาติ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข” ตามกลยุทธ์ของโรงเรียน

            

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:09:02 น.

โรงเรียนบ้านหนองจอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-592007 อีเมล์: sirvich@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธนู อินปนาม โทรศัพท์: 0872102814 อีเมล์: tanooinpanam@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]