โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาการศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  

       ความสามารถ  ในทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และมีความสุข 

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

  4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.  จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  เป้าหมาย

  1.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  9  ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

       และตรงตามศักยภาพ

  2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา

       มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของผู้เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-14 13:28:45 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจีราภรณ์ อินโต

 • นายสิทธิชัย โชคประสิทธิ์คำสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายเกรียงศักดิ์ บริสุทธิ์ โทรศัพท์: 0817270099 อีเมล์: saksuth@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]