โรงเรียนบ้านป่าอ้อ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.  ร่วมมือกับชุมชนพัฒนาการศึกษา  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีความรู้  

       ความสามารถ  ในทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  และมีความสุข 

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

  4.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.  จัดสภาพแวดล้อม  บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  เป้าหมาย

  1.  ประชากรวัยเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  9  ปี ตามสิทธิอย่างทั่วถึงเท่าเทียม

       และตรงตามศักยภาพ

  2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.  ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา

       มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์และเพิ่มสมรรถนะในการแข่งขันของผู้เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:35:17 น.

โรงเรียนบ้านป่าอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 0932830066 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: ธัญวรัตม์ ผิวเหลือง โทรศัพท์: 0956380129 อีเมล์: piwmaza@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]