โรงเรียนอนุบาลลานสัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ1.จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษา
  2.
  จัดให้มีคุณธรรมนำความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
  3.
  พัฒนาการอ่านออกเขียนได้
  4.พัฒนาทักษะการคิดคำนวณ คิดวอเคราะห์และแก้ปัญหา
  5.
  พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
  6.
  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  7.
  พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
  8.
  พัฒนากระบวนการนิเทศภายใน
  9.
  จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและในชั้นเรียนที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
  10.
  วิจัยในชั้นเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
  11.
  จัดโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
  12.
  ส่งเสริมความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาและเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียน
  13.
  ผู้บริหารและครู มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจสู่สถานศึกษา
  14. สรุปรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา

   

   

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:07:01 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอำนาท เหลือน้อย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวโชษิตา เสตานุตร์

 • นางสาวอัญชลี สบบงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,181
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลลานสัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: anlschool.55@gmil.com
เว็บมาสเตอร์:: ไข่มุก อินทรานุสรณ์ โทรศัพท์: 056-537123 อีเมล์: mookeyshop@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]