ประวัติโรงเรียนวังหินวิทยาคม

 

ข้อมูลทั่วไป

                              โรงเรียนวังหินวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ ตำบล วังหิน อำเภอ บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

โทรศัพท์ ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ โทรสาร

๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ e-mail wanghin111@hotmail.com.  Website   -www.whw.ac.th

เปิดสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่  ๑  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๒๓ ไร่ ๒ งาน 

เขตพื้นที่บริการ ๖ หมู่บ้าน ได้แก่

                                หมู่ที่ ๑        บ้านเขาวงษ์                                        

                                หมู่ที่ ๒       บ้านวังพง                                           

                                หมู่ที่ ๓        บ้านเขาตะพาบ

                               หมู่ที่ ๔        บ้านวังหิน

                               หมู่ที่ ๕        บ้านบุ่งโก

                                หมู่ที่ ๖        บ้านคลองตะขาบ

                                ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                โรงเรียนวังหินวิทยาคม   ตั้งอยู่เลขที่  ๑๑๑  ถนน  -   ตำบลวังหิน   อำเภอบ้านไร่   จังหวัดอุทัยธานี   รหัสไปรษณีย์  ๖๑๑๘๐   โทรศัพท์  ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔ 

โทรสาร  ๐๕๖-๕๓๕๑๗๔  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๔๒ ตั้งอยู่บนเนื้อที่  ๒๓  ไร่  ๒  งาน 

เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนการุ้งวิทยาคม  เปิดทำการสอนแบบนอกระบบ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  ๒๕๓๒ และต่อมาเมื่อวันที่  ๑๔   มกราคม ๒๕๔๒ 

เริ่มเปิดเป็นการศึกษาในระบบ  โดยทางวัดวังหิน คือ หลวงปู่เส็ง  ได้ให้ใช้พื้นที่ของวัด จัดเป็นสถานที่เรียนของเด็กในหมู่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง  

ซึ่งต่อมาได้รับประกาศจัดตั้งเป็นเอกเทศ จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

                ปีพุทธศักราช  ๒๕๔๒ - วันที่  ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  นายปราโมทย์   วัฒโนภาส ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวังหินวิทยาคม

              

วันที่ ๒๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๓ - วันที่ ๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔   นายจิณณาวัฒน์  โคมบัว  ผู้อำนายการโรงเรียนบ้านทุ่งสามแท่ง  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี 

มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม

                วันที่ ๗  ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอนุกูล  กรัณย์เมธากุล

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลูมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ถึงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

                วันที่ ๑๐  พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายถวัลย์  วงษ์สาธุภาพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร มาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินวิทยาคม อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-26 10:42:47 น.

นายถวัลย์ วงษ์สาธุภาพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วังหินวิทยาคม

นายศราวุธ มีเครือ
นางรณิดา ภวกวินโชติ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,535
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 535079/535184 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]