• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.   จัดการศึกษาโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐาน

                                 

  ๒.   ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                 

  ๓.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                                 

  ๔.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิด 

  สร้างสรรค์  มีวิสัยทัศน์ มีทักษะด้านการประกอบอาชีพ และด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

                                 

  ๕.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

                                 

  ๖.   ส่งเสริมการทำสื่อและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

                                 

  ๗.   ส่งเสริมการจัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาและการเรียนรู้

                                 

  ๘.   ส่งเสริมความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายให้มีความร่วมมือในการจัดการศึกษา

                                 

  ๙.   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล

                                 

  ๑๐. จัดการศึกษาโดยสอดแทรกทักษะพื้นฐานดำรงชีวิตประจำวัน

                                 

  ๑๑. จัดการศึกษาโดยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับชุมชน

                                 

  ๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพสูงขึ้น

                                 

  ๑๓. จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมขององค์กร ให้ดีต่อการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

  มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  มีทักษะด้านวิชาชีพ ด้านการสื่อสาร ด้านการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถอยู่

                                  ในสังคมได้อย่างมีความสุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:57:17 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางศิวภา บัวสุวรรณ
 • แนะนำบุคลากร

 • นายเฉลิมพล บุษบรรณ์

 • นางสาวจุฑารัตน์ พิลึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,283
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวังหินวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 056535174 อีเมล์: wanghin111@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สายพิน สุขสถาน โทรศัพท์: 0871987449 อีเมล์: suksatharn@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]