• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ตั้งอยู่   48  หมู่ที่ 11 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 

  เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำแพงเพชร 

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

  ประวัติการก่อตั้ง

                 โรงเรียน บ้านดงตาจันทร์ ที่ตั้งเลขที่ 48 ตำบลไตรตรึงษ์  อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทร055760028โทรสาร…-…..e-mail chusin-wangprada@hotmail.com website………-………เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับ   ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6  เนื้อที่  14 ไร่ 200 ตารางวา เขตพื้นที่บริการหมู่ 11 บ้านดงตาจันทร์ ตำบลไตรตรึงษ์   อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62160

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

            โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ตั้งอยู่ 48 หมู่ที่ 11 ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร เป็นโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนไตรตรึงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

             ประวัติการก่อตั้ง

            โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 ตำบลไตรตรึงษ์   อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร     ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ เปิดสอนครั้งแรกเมื่อ  27  เมษายน  2523   โดยการนำของผู้ใหญ่บุญเลิศ กรเอี่ยม  ร่วมกับชาวบ้านดงตาจันทร์  โดยมีนายกวี  เชิญขวัญ ครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองสีนวล  เป็นผู้ประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ โดยมีผู้ให้การสนับสนุนการก่อสร้างได้แก่  นายเนื่อง    นางบุญมา  ศรีฉ่ำ  บริจาคที่ดิน 14  ไร่  2  งาน    ชาวบ้านดงตาจันทร์ช่วยกันบริจาคเสาไม้เนื้อแข็ง ไม้แปรรูปขนาดต่าง ๆ และแรงงานในการก่อสร้าง     นายแพทย์ปรีชา  มุสิกุล  ส.ส.กำแพงเพชร  บริจาคสังกะสีมุงหลังคา  15 หาบ  นายเหียง จูประเสริฐ    บริจาคตะปูสังกะสี  20 กล่อง  นายสุพจน์  สุขใจ   นายชิ้น   สุทธิ  นายแทน   น่วมอินทร์  นายจันทร์   เพชรผึ้ง   นายแถว   ลงทอง   และ  นายสมบัติ   น่วมอินทร์   ร่วมกันบริจาคสังกะสีมุงหลังคา 9 หาบ และได้รับอนุญาตจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองกำแพงเพชรให้เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนบ้านคลองสีนวล  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2524

                วันที่ 1  พฤษภาคม  2528 ได้รับให้เป็นโรงเรียนเอกเทศมีชื่อว่า  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ มี นายกฤชชัย  ศรีบัวลา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และมีครูสายผู้สอนอีก  7  คน

                วันที่  21  พฤษภาคม  2529  ได้รับงบประมาณ  40,000  บาท สร้างส้วม แบบ สปช. 601/26 และ   19  มิถุนายน  2529 ได้รับงบประมาณ   786,000  บาท สร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29จำนวน      6  ห้องเรียน

                วันที่  27  เมษายน  2530  ได้รับงบประมาณ  190,000  บาท  สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 202/26  จำนวน  1 หลัง  และ  14 กันยายน  2530  ได้รับงบประมาณ   35,000  บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน   แบบ  ฝ.30 พิเศษ  จำนวน  4  ถัง

                พฤษภาคม  2531  ได้รับงบประมาณ  36,000 บาท  สร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ ฝ. 30 พิเศษจำนวน 4 ถัง และ 19 กันยายน 2531 ได้รับงบประมาณ  39,850 บาท สร้างบ่อเลี้ยงปลา กรมประมง     จำนวน  1 บ่อ

                วันที่  7  กันยายน  2532ได้รับงบประมาณ  70,000  บาท  สร้างสนามวอลเลย์บอลแบบ สปช.  จำนวน  1  สนาม

                มีนาคม  2547  ได้รับงบประมาณ    99,000  บาท  สร้างส้วม แบบ สปช. 601/26  จำนวน  4ที่นั่ง

                วันที่  30  มีนาคม 2552  ได้รับบริจาคจากชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  สร้างรั้วคอนกรีต หน้าโรงเรียน   เป็นเงินประมาณ   160,000   โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

                วันที่  20  เมษายน 2552  ได้รับบริจาคจากคณะครูปูพื้นกระเบื้องห้องคอมพิวเตอร์ และห้องบริหารงานใหม่ 

                วันที่  25  พฤษภาคม   2552    จัดสร้างสวนหย่อมหน้าอาคารบริหารและที่นั่งพักผ่อนหน้าอาคารให้กับนักเรียน   เป็นเงิน    35,000   บาท  

                วันที่  29  มีนาคม  2553  นายชูศิลป์  แย้มโกเมน ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  มีครู จำนวน 5 คน ช่างไม้ชั้น 3 จำนวน 1 คน

                วันที่  19 เมษายน 2553ได้รับงบประมาณ จำนวน 830,000ปรับปรุงอาคารเรียน แบบ สปช.105/26  ห้องสมุดโรงเรียน ห้องสุขา และทำถนนคอนกรีต จำนวน 300 เมตร

                วันที่  26 กันยายน 2554 ได้รับมอบรถยนต์ 12 ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข 1100  จากโรงเรียนวัดคูยาง จำนวน 1 คัน

                วันที่  30 กันยายน  2554  นายสวัสดิ์  คูณสิน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ เกษียณอายุราชการ

                วันที่  3 กันยายน 2555 ได้รับงบประมาณจัดซื้อระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(Operating System) จำนวนเงิน 152,800 บาท

                วันที่ 15 ตุลาคม  2555 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 1 ราย ชื่อนางสาวอิศรา  บุญงาม ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวน 50,100 บาท

                วันที่ 1 เมษายน 2556 ได้รับงบประมาณ SML หมู่ 11 บ้านดงตาจันทร์ จำนวน 400,000 บาท สร้างอาคารอนุบาลแบบสร้างเอง จำนวน 1 หลัง โดยไม่ได้ใช้งบทางราชการ

                วันที่ 26 กันยายน 2556 ไดรับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 จำนวนเงิน 100,000  บาท

                วันที่ 30 กันยายน 2556 นายอินทรีย์  เนียมทอง  ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ เกษียณอายุราชการ

                วันที่ 1 เมษายน 2557ได้รับบริจาคจากชุมชนและองค์กรต่างๆสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือจำนวน 95 เมตร   เป็นเงินประมาณ   100,000 บาท  โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ

                 วันที่ 30 กันยายน  2557 นายบุญเชิญ  มูลเดช  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์เกษียณอายุราชการ

                วันที่ 5 ธันวาคม 2557 ได้รับบริจาคจากการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เป็นเงินประมาณ    200,000   บาท

                วันที่ 13 มีนาคม 2558 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 2 ราย คือ 1. นางสาวสุพรรษา  นุชมาและ 2. นางสาวเจณจิตร  ดีเพียร  ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์

                วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2559 ได้รับงบประมาณโครงการสุขาภิบาลที่ดีในโรงเรียนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงอาหาร   แบบสร้างเอง  เป็นจำนวนเงิน 85,000  บาท

                วันที่ 25 มีนาคม 2559 บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย 1 ราย คือ 1. นางสาวธิราพร  พวงทอง  ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านดงตาจันทร์           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.

โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 055029556 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: อิศรา บุญงาม โทรศัพท์: 0824037331 อีเมล์: pung6161616@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]