โรงเรียนบ้านลานหิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  2. ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐานสากล

  3. นำเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ

  5. พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  6. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน

  เป้าประสงค์

  "จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  บริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านลานหินให้เป็นโรงเรียนดีใกล้บ้านแกนนำสร้างความเข้มแข็ง"


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:21:50 น.

โรงเรียนบ้านลานหิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โทรศัพท์: 0832178391 อีเมล์: banlanhin_ac@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายเตชวินทร์ เขาค่าย โทรศัพท์: 0834119314 อีเมล์: alexpaton@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]