โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88

 

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ ๘๘  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ดอนแตง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๐   ณ หมู่บ้านดงดำ  หมู่ที่ ๒   ตำบลดอนแตง  อำเภอขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร  โดยประชานได้สละทรัพย์สิน  แรงกาย  สร้างศาลาการเปรียญขึ้นทำเป็นที่ทำการเรียนการสอน  ราคาประมาณ  ๓๐,๐๐๐  บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)   พร้อมทั้งบริจาคที่ดินให้เป็นสมบัติของทางราชการ  เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษา

              ปี พ.ศ.  ๒๕๑๒  ทางการได้อนุมัติงบประมาณ  ในการก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน  ๑๐๗,๔๐๐  บาท (หนึ่งแสนเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) สมทบกับมูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย–อเมริกันทำการกระโดดร่ม

หาเงินได้  ๙๓,๘๓๔.๕๐  บาท (เก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)  ปลูกสร้างอาคารมิตรภาพ  ขนาด  ๕  ห้องเรียน และได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท เบส  ถมดินเป็นสนามหน้าโรงเรียน

              ปี พ.ศ.  ๒๕๒๐  ได้รับอนุมัติจากทางราชการปลูกสร้างอาคาร  ๑  หลัง  ขนาด  ๓  ห้องเรียน เป็นเงิน  ๓๖๐,๐๐๐  บาท  (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)  เป็นอาคาร   ๒  ชั้น

              ปี พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้รับอนุมัติจากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอีกเป็นเงิน  ๑๖๔,๐๐๐  บาท 

(หนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

              ปี พ.ศ.  ๒๕๓๐  ได้รับอนุมัติจากทางราชการสร้างเรือนเพาะชำ ๑ หลัง เป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

              ปี พ.ศ.  ๒๕๓๑  ได้รับอนุมัติจากทางราชการสร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ ๑ ชุด  จำนวน  ๔  ถัง  เป็นเงิน  ๓๖,๐๐๐  บาท  (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

              ปี พ.ศ.  ๒๕๓๒  ได้รับอนุมัติจากทางราชการสร้างถังซีเมนต์เก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๐ พิเศษ ๑ ชุด  จำนวน  ๔  ถัง  เป็นเงิน  ๕๕,๐๐๐  บาท  (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

              ปี พ.ศ.  ๒๕๓๓  ได้รับอนุมัติจากทางราชการสร้างส้วม แบบ สปช ๖๐๑/๒๖ จำนวน  ๑  หลัง 

เป็นเงิน  ๕๐,๐๐๐  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-15 09:35:47 น.

นางสาวกลองทิพย์ เกตุแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88

นายสำอางค์ ทองอ้น
นายอำพร รอดเทียน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,068
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านดงดำมิตรภาพที่ 88 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 โทรศัพท์: 0-5576-0027 อีเมล์: dongdum88@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสุวรรณา เหล่าทอง โทรศัพท์: 0869278734 อีเมล์: dongdum88@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]