ประวัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

            โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้รับรางวัลพระราชทาน  เมื่อปี  ๒๕๓๘  เกิดจากการรวมโรงเรียนกำแพงเพชร  “วัชรราษฎร์วิทยาลัย”  กับ “โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา” เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๔  โดย ฯพณฯสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ   สวัสดิพานิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  นายประจวบ  คำบุญรัตน์  ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีมานิตย์   ป้อมสุข  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

          โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชายเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๔  ณ  วัดคูยาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดกำแพงเพชร   โดยมีนายเป้   เมฆพินธ์  เป็นครูใหญ่คนแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชาย

          ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่   ถนนเทศา  (ตรงข้ามที่ทำการประปากำแพงเพชร)  ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกำแพงเพชร  “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” 

          “โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา”  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙  แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่า เมื่อโรงเรียนจวนเก่าเลิกกิจการ  นางสาวสมสนิท รามสูตร  ครูใหญ่ เข้ารับราชการ และจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้พลับพลารับแขกเมือง (บริเวณติดกับวัดชีนางเกา) เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรีมีประวัติการดำเนินการ  ดังนี้ เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๔๗๕  มณฑลพิษณุโลก  มีใบบอกมาว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี ซึ่งอาศัยพลับพลารับเสด็จเจ้านายเป็นที่เล่าเรียนมาหลายปีแล้วสถานที่ชำรุดทรุดโทรมมากและไม่กว้างขวางพอต่อความต้องการของโรงเรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยไร ข้าราชการพ่อค้า  คหบดี  และราษฎร  ได้เงิน ๒,๔๓๑.๖๐  บาท  คณะครูและสุภาพสตรี     ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร แสดงละครเก็บเงินช่วยได้  ๑๙๗.๗๐  บาท  มณฑลจ่ายเงินรายได้อีก  ๓๖๒.๙๑  บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๙๒.๒๑  บาท และมีผู้ให้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างด้วยราคา ๔๑๘ บาท  จัดการ ปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่หลังหนึ่งเป็นอาคารรูปปั้นหยาชั้นเดียวแล้วเสร็จสิ้นเงิน ๒,๙๗๔.๕๑  บาท คงเหลือเงินอีก  ๑๗.๘๐  บาท  เก็บไว้บำรุงโรงเรียนต่อไป(สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี   เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ)ต่อมาโรงเรียนหลังนี้หมดความจำเป็นเมื่อย้ายไปอยู่ในเมืองเก่าแล้วอาคารหลังนี้ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง(บริเวณวัดชีนางเกา) อาคารเรียนหลังใหม่สร้างในเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดเมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๔๙๙  โดยขุนไตรพิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการภาค  ๖  (ปัจจุบันอาคารหลังนี้ รื้อไปแล้ว) พร้อมกับเป็นศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

          ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  มีครูประจำการ พนักงานราชการ  และครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑๓๗  คน ลูกจ้างประจำ ๑๓  คน    นักเรียน  ๒,๘๕๓  คน   มีนายอำนวย  อภิชาติตรากูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-11 08:27:22 น.

นายอำนวย อภิชาติตรากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายวสันต์ ติกะโกศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม

นายดฐพงศ์ ณ อุบล
นางภีรนุช สินอนันต์วณิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

57
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055711212 อีเมล์: Kamphaenphet@ge.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุชา หลักหิน โทรศัพท์: 087ึ7343978 อีเมล์: nununu53@mail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]