ประวัติโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม

 

            โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษได้รับรางวัลพระราชทาน  เมื่อปี  ๒๕๓๘  เกิดจากการรวมโรงเรียนกำแพงเพชร  “วัชรราษฎร์วิทยาลัย”  กับ “โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา” เมื่อวันที่  ๕  สิงหาคม  ๒๕๑๔  โดย ฯพณฯสุกิจ  นิมมานเหมินทร์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ก่อ   สวัสดิพานิชย์  อธิบดีกรมสามัญศึกษา  นายประจวบ  คำบุญรัตน์  ผู้อำนวยการกองการมัธยมศึกษา โดยมีว่าที่ร้อยตรีมานิตย์   ป้อมสุข  ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

          โรงเรียนกำแพงเพชร “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชายเริ่มก่อตั้งครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๕๔  ณ  วัดคูยาง  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดกำแพงเพชร   โดยมีนายเป้   เมฆพินธ์  เป็นครูใหญ่คนแรกใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกชาย

          ในปี พ.ศ. ๒๔๗๐ ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่   ถนนเทศา  (ตรงข้ามที่ทำการประปากำแพงเพชร)  ปัจจุบันเป็นที่ทำการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดกำแพงเพชรเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนกำแพงเพชร  “วัชรราษฎร์วิทยาลัย” 

          “โรงเรียนสตรีกำแพงเพชรนารีวิทยา”  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๙  แต่เดิมเป็นโรงเรียนจวนเก่า เมื่อโรงเรียนจวนเก่าเลิกกิจการ  นางสาวสมสนิท รามสูตร  ครูใหญ่ เข้ารับราชการ และจังหวัดกำแพงเพชร ได้ใช้พลับพลารับแขกเมือง (บริเวณติดกับวัดชีนางเกา) เป็นโรงเรียนโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรีมีประวัติการดำเนินการ  ดังนี้ เมื่อวันที่  ๓๑  สิงหาคม  ๒๔๗๕  มณฑลพิษณุโลก  มีใบบอกมาว่าโรงเรียนประจำจังหวัดกำแพงเพชรแผนกสตรี ซึ่งอาศัยพลับพลารับเสด็จเจ้านายเป็นที่เล่าเรียนมาหลายปีแล้วสถานที่ชำรุดทรุดโทรมมากและไม่กว้างขวางพอต่อความต้องการของโรงเรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยกรรมการได้ช่วยกันบอกบุญเรี่ยไร ข้าราชการพ่อค้า  คหบดี  และราษฎร  ได้เงิน ๒,๔๓๑.๖๐  บาท  คณะครูและสุภาพสตรี     ในท้องที่จังหวัดกำแพงเพชร แสดงละครเก็บเงินช่วยได้  ๑๙๗.๗๐  บาท  มณฑลจ่ายเงินรายได้อีก  ๓๖๒.๙๑  บาท รวมเป็นเงิน ๒,๙๙๒.๒๑  บาท และมีผู้ให้ใช้ไม้ในการปลูกสร้างด้วยราคา ๔๑๘ บาท  จัดการ ปลูกสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่หลังหนึ่งเป็นอาคารรูปปั้นหยาชั้นเดียวแล้วเสร็จสิ้นเงิน ๒,๙๗๔.๕๑  บาท คงเหลือเงินอีก  ๑๗.๘๐  บาท  เก็บไว้บำรุงโรงเรียนต่อไป(สมัยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี   เป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการ)ต่อมาโรงเรียนหลังนี้หมดความจำเป็นเมื่อย้ายไปอยู่ในเมืองเก่าแล้วอาคารหลังนี้ประสบอัคคีภัยทั้งหลัง(บริเวณวัดชีนางเกา) อาคารเรียนหลังใหม่สร้างในเมืองเก่าเป็นอาคารไม้สองชั้น เปิดเมื่อวันที่ ๒๑  มิถุนายน  ๒๔๙๙  โดยขุนไตรพิทยานุกูล  ผู้ว่าราชการภาค  ๖  (ปัจจุบันอาคารหลังนี้ รื้อไปแล้ว) พร้อมกับเป็นศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

          ปัจจุบันโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  มีครูประจำการ พนักงานราชการ  และครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๑๓๗  คน ลูกจ้างประจำ ๑๓  คน    นักเรียน  ๒,๘๕๓  คน   มีนายอำนวย  อภิชาติตรากูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-11 08:27:22 น.

นายอำนวย อภิชาติตรากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นางประไพศรี อังสุโชติเมธี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายพงษ์สิงห์ บดีรัฐ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นายวสันต์ ติกะโกศล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม
นางเมตตา พลประถม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแพงเพชรพิทยาคม

นางอภิญญา ชาญเชี่ยว
นางสาวสินีนาฎ นิลสนธิ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

104
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055711212 อีเมล์: Kamphaenphet@ge.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุชา หลักหิน โทรศัพท์: 087ึ7343978 อีเมล์: nununu53@mail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]