โรงเรียนขาณุวิทยา


ประวัติโรงเรียนขาณุวิทยา

 

             โรงเรียนขาณุวิทยา  เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  กองโรงเรียนรัฐบาลแผนกโรงเรียมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาคภายหลังได้รวมกับกรมสามัญศึกษาเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี     จังหวัดกำแพงเพชร  เป็นโรงเรียนประเภทสหศึกษา  โดยมี  นายธรรมศักดิ์     คำเพ็ญ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี และนายประสิทธิ์     จันทรมณี   ศึกษาธิการอำเภอขาณุวรลักษบุรี  เป็นผู้ริเริ่ม  และดำเนินการของบประมาณก่อสร้าง  ซึ่งได้รับการบริจาคที่ดินจากนายสมพงษ์   พงษ์พูล  จำนวน72 ไร่3   งาน  65  ตารางวา  โดยมีนายชะอำ  มุสิกะพงษ์  เป็นครูใหญ่  เปิดทำการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.. 2512  มีชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  2 ห้อง  มีนักเรียนจำนวน   41  คน  ในปี  .. 2514   มีนักเรียนสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ( .. 3  รุ่นแรก  )  จำนวน    37  คน  ในระยะแรกโรงเรียนยังไม่มีอาคารเรียน  ทางโรงเรียนได้ใช้โรงฝึกงานของอำเภอขาณุวรลักษบุรีเป็นที่เรียนชั่วคราว

                ปัจจุบันโรงเรียนขาณุวิทยา  เป็นโรงเรียนประจำอำเภอขาณุวรลักษบุรี   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร   เขต  41   ตั้งอยู่เลขที่ 341 หมู่ 2    ตำบลแสนตอ อำเภอขาณุวรลักษบุรี   จังหวัดกำแพงเพชร   มีอาคารเรียน  3  หลัง โรงฝึกงาน   2  หลัง   อาคารหอประชุม

โรงอาหาร   2  หลัง( แบบ 002  สร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2520 แบบ  100/27   สร้างเมื่อ ปี พ.ศ.2543)   สนามกีฬาสร้างเมื่อ ปี พ.ศ. 2548     

(งบประมาณสำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล)  บ้านพักครู   10   หลัง    บ้านพักภารโรง  1  หลัง      ห้องน้ำห้องส้วม 3  หลัง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-27 10:26:34 น.

ดร.กนกรัตน์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายประสาท คุณนาเมือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นางศักดิ์ศรี นามนาค
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา
นายวินัย มณีพลาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขาณุวิทยา

นางชื่นจิตต์ ทรัพย์สุริต
นางสาวสมหมาย นารถพินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

48
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขาณุวิทยา โทรศัพท์: 0-5577-9226-13 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สายพิณ ปรักมาส โทรศัพท์: 0821618851 อีเมล์: spfafapunpun@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ