โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึง ครอบคลุมทั้งเด็กปกติ เด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
  2. จัดการศึกษาให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสู่มืออาชีพ
  5. บริหารงานโดยโรงเรียนเป็นฐาน โดยให้บุคลากร ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

        เป้าประสงค์ (Goals)

  1.   นักเรียนปกติ  พิการ  และด้อยโอกาสได้เรียนรู้อย่างเต็มตามศักยภาพของตนเอง

  2.   นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  1. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  2. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี
  3. บุคลากรมีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
  4. มีระบบข้อมูลสาระสนเทศเป็นปัจจุบัน ครบถ้วน ถูกต้อง และเอื้อต่อการพัฒนาการศึกษา
  5. มีสื่อ เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:58 น.

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55595213 อีเมล์: maelamaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิกร ประชานันท์ โทรศัพท์: 0857118733 อีเมล์: korn.p46310231@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]