โรงเรียนบ้านแม่ละเมา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

            โรงเรียนบ้านแม่ละเมา จัดการศึกษามุ่งสู่มาตรฐาน โดยเน้นให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาครู เป็นครูมืออาชีพ ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย

  อัตลักษณ์ (Identity)

         “สร้างนักเรียนเป็นคนดี มีคุณภาพการอ่าน เขียน คิด”
            ๒.๑ สร้างนักเรียนเป็นคนดี หมายถึง
                     (๑) คุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ดี
                     (๒) มารยาทดี
                     (๓) สุขภาพดี
            ๒.๒ คุณภาพการอ่าน เขียน คิด หมายถึง
                     (๑) จบระดับปฐมวัย
                               - อ่านและเล่าเรื่องจากภาพได้
                               - เขียนตามแบบได้
                               - รู้จักคิด, ตั้งคำถาม และหาคำตอบด้วยตนเองได้
                     (๒) เด็กปกติจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ อ่าน เขียนหนังสือไทย ได้
                     (๓) เด็กปกติจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ อ่าน เขียนหนังสือไทย คล่อง
                     (๔) เด็กปกติคิดเลขเป็น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 17:10:58 น.

โรงเรียนบ้านแม่ละเมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โทรศัพท์: 55595213 อีเมล์: maelamaoschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายนิกร ประชานันท์ โทรศัพท์: 0857118733 อีเมล์: korn.p46310231@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]