โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง


ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

 

 

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)   ตั้งอยู่ที่หมู่ที่  1   ตำบลแม่ต้าน  อำเภอท่าสองยาง   จังหวัดตาก  โรงเรียนนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  10  มกราคม  พ.ศ.2466  โดยตั้งอยู่บนที่ดินริมน้ำเมย (ปัจจุบันเป็นหมู่บ้านพักครูของโรงเรียน)  โดยมีนายจู  ไม่ทราบนามสกุลดำรงตำแหน่งครูใหญ่สำหรับด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้น  หลังจากปี พ.ศ.2500ได้ทำการก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเป็นอาคารแบบ ป.1 ซ.  แล้วในปี  พ.ศ. 2505 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ 10,000 บาท สำหรับสร้างบ้านพักครู 1 หลัง เนื่องจากพื้นที่เดิมของโรงเรียนเป็นที่คับแคบ ดังนั้นต่อมาในปี พ.ศ.  2501 จึงได้ย้ายมาสร้างในที่แห่งใหม่คือพื้นที่ที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน โดยมีนายทอง   ศิริวงษ์   ตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้นเป็นผู้ดำเนินการปี พ.ศ.2514 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ งบประมาณ 25,000 บาท จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญจำนวน 4 หลัง งบประมาณหลังละ  25, 000.00 บาท และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 008 โดยงบประมาณของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ขนาด6 ห้องเรียน งบประมาณ 100,000 บาท จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ. 2518 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบกรมสามัญ ขนาด 6 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง ปี พ.ศ.2519 ได้รับงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน  แบบกรมสามัญ  312 จำนวน  1 หลัง  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  แบบกรมสามัญ  อีกจำนวน  3  หลัง งบประมาณหลังละ  80,000  บาท  และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบกรมสามัญ 017  (ใต้ถุนสูง)  จำนวน  1  หลัง  (ต่อมาในปี พ.ศ. 2521ได้รับงบต่อเติมชั้นล่างอีก 6 ห้องเรียน รวมเป็น 12 ห้องเรียน)  ในปีเดียวกันโรงเรียนได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนชุมชน และได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)  ซึ่งเดิมชื่อ “โรงเรียนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง)”   ปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร แบบ 312 จำนวน 1 หลัง   ปี พ.ศ. 2523 ได้โอนการศึกษาประชาบาล ซึ่งสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก มาขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ โดยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ปี พ.ศ. 2525 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 50,000 บาท ปี พ.ศ.2527ได้รับงบประมาณก่อสร้างเรือนเพาะชำแบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง งบประมาณ  10,000 บาทได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 ขนาด 4 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง    งบประมาณ   800,000 บาท  และได้รับงบประมาณรื้อย้ายบ้านพักครู  (มีปัญหาเรื่องที่ดินจากที่ตั้งในโรงเรียนปัจจุบันไปสร้างในที่หมู่บ้านพักครู  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  80,000  บาท   ปี พ.ศ. 2528 ได้รับอนุมัติให้รื้ออาคารเรียนหลังเก่า (แบบ ป.1 ซ ขนาด 10 ห้องเรียน สร้างเมื่อปี พ.ศ.2500) เพื่อนำไปสร้างสำนักงานโดยขอแรงจากชาวบ้านมาช่วยดำเนินการ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์   แบบสปช. 205  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ  850,000  บาท    ได้รับงบประมาณของกรมประมงทำการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโรงเรียน งบประมาณ 96,000  บาท ได้รับ  งบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล  แบบสปช. 1 สนาม งบประมาณ 67,000 บาท ได้รับงบประมาณ ในการรื้อย้ายบ้านพักครูด้านหน้าโรงเรียน 3  หลัง  งบประมาณค่ารื้อย้ายหลังละ 80,000  บาท  โดยย้ายไปก่อสร้างที่บริเวณ บ้านพักครู แปลงเดิม 2 หลัง  และย้ายไปสร้างบริเวณด้านหน้า โรงเรียนด้านทิศตะวันตก  จำนวน 1  หลัง  ปี พ.ศ. 2532  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ สปช.601/26 ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง  งบประมาณก่อสร้าง  60,000  บาท  โรงเรียนได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาโรงเรียนในทุกด้านจนได้รับรางวัล “โรงเรียนดีเด่น” ของจังหวัดตาก (รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  พลเอกมานะ  รัตนโกเศรษฐ์ ณ  หอประชุมคุรุสภาในวันประถมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2532) โดยมีนายผดุง สุริยะ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณก่อสร้างและต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง แบบสปช.105/26  ขนาด 4 ห้องเรียน งบประมาณ 240,000 บาท ปี พ.ศ. 2536 ได้รับงบประมาณก่อสร้างสนามวอลเลย์บอล แบบ  สปช.  จำนวน  1  สนาม งบประมาณก่อสร้าง  80,000  บาท  โรงเรียนได้อนุมัติให้ปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีนายผดุง    สุริยะ  เข้าสู่ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวันที่ 26  มีนาคม  2537 และได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลดีเด่น,ประเภทผู้บริหารการศึกษา จังหวัดตาก จากวิทยาลัยครูกำแพงเพชร ปี  พ.ศ. 2537 จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่าสู่โรงเรียน  ได้เงินรวม  120,000  บาท  จัดสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าโรงเรียน  ขนาดกว้าง  4  เมตร  หนา  15  เซนติเมตร  ยาว  126  เมตร ปี พ.ศ. 2537  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 601/ 26 ขนาด 4  ที่นั่ง  จำนวน  1  หลัง  (หลังที่ 3 )  งบประมาณก่อสร้าง  90,000  บาท   ปี พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัดของ  ส.ส.จังหวัดตาก)  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  ขนาดกว้าง  4  เมตร  หนา  12  เซนติเมตร  ยาว  196  เมตร  (รอบถนนด้านหน้าของโรงเรียน)  งบประมาณ  296,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้ผู้บริหารโรงเรียน  นายผดุง    สุริยะ  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น  ของสำนักงาน    การประถมศึกษาจังหวัดตาก   และนางวารี    คำปาสังข์  ตำแหน่งอาจารย์  2  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูผู้สอนดีเด่นของสำนักงาน  การประถมศึกษาจังหวัดตากเนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติปี  พ.ศ. 2538 ในปี  พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.601/26  ขนาด 4  ที่นั่งจำนวน 1  หลัง  (หลังที่ 4) งบประมาณ 90,000  บาท  และได้จัดสร้างที่แปรงฟันขึ้นอีก  1  หลัง  โดยไม่ใช้  งบประมาณของทางราชการ  รวมในปีปัจจุบัน  มีที่แปรงฟัน  3หลัง  จำนวน  60  ก๊อกน้ำ  ปี  พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณ (งบพัฒนาจังหวัดของ คุณรักษ์ ตันติสุนทร ส.ส.ตาก) ก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์จำนวน 1 หลังงบประมาณ 374,000 บาท ทำพิธีรับมอบอาคารเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2542  ปี  พ.ศ.2541 โรงเรียนได้รับอนุมัติให้รื้อบ้านพักครู จำนวน 1 หลัง เพื่อวัสดุที่ใช้ได้ไปจัดทำ โต๊ะอาหารนักเรียนและในพื้นที่เก่าของบ้านพักครูได้จัดสร้างเป็นโรงจอดรถ (โดยไม่อาศัย งบประมาณของทางราชการ) ได้สร้างอาคาร กศ.พช. โดยใช้ชื่อว่า “อาคารแปดริ้ว – บำรุงวงศ์” ซึ่ง ได้รับเงินสนับสนุน จากคุณสราวุธ บำรุงวงศ์ ซึ่งสิ้นค่าก่อสร้างรวม 329,000 บาท ปี   พ.ศ. 2543 ได้ทำการสร้างรั้ว ค.ส.ล.ด้านหน้า ด้านข้าง และด้นทิศตะวันตก รวม 87ช่อง        รวมค่าใช้จ่าย 304,500 บาท โดยได้รับบริจาคจากศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน (ทำพิธีรับมอบ และทำบุญในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2543) ปี  พ.ศ. 2544 วันที่ 22 พฤษภาคม 2544 ได้ทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อหาทุนทรัพย์จัดซื้อ ตู้น้ำเย็นประจำห้องเรียน 12 ตู้   เมโลเดี้ยน จำนวน 24 ตัว ชุดสื่อการสอนเครื่องเล่น VCD. และ อุปกรณ์ประกอบการสอน  Soft wear ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 120,800 บาท   เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2544    นายผดุง สุริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ประสานติดต่อกับแม่ชีทองคำ สายหยุด วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา   ขอช่วยสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษาในโรงเรียนและได้รับความอนุเคราะห์จากท่านและพระมหาทองปลิว สายหยุด ตั้งมูลนิธิขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “มูลนิธิพระมหาทองปลิว สายหยุด” และได้ยื่นขอจดทะเบียนด้วยเงินฝาก จำนวน   318,000. บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  และได้รับอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดตั้งมูลนิธิได้ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2545 และมูลนิธิฯ มีเงินครบ 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551  ปี พ.ศ. 2545 ได้จัดสร้างถังเก็บน้ำและระบบประปาโรงเรียน  ด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนและประชาชน  เป็นเงินทั้งสิ้น  จำนวน  70,000  บาท  และในปีเดียวกันนี้  นางวารี  คำปาสังข์  อาจารย์  2  ระดับ 7  ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรแกนนำปฏิรูปการศึกษารางวัลครูเกียรติยศ  (Teacher Awards) สาขาคณิตศาสตร์   และนางศรีวรรณ  หมวกชา  อาจารย์ 2  ระดับ 6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรแกนนำปฏิรูปการศึกษารางวัลครูเกียรติยศ  (Teacher  Awards)  สาขาภาษาไทย  ปี พ.ศ. 2546  ได้จัดสร้างสนามเปตอง “มูลนิธิพระมหาทองปลิว  สายหยุด”  โดยใช้เงินดอกผลเงินฝากมูลนิธิ ฯงบประมาณ 30,000 บาท  และได้จัดสร้างส้วมอาคารที่ระลึก “วันอำลาโรงเรียน”นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2545  จำนวน 1 หลัง 2 ที่นั่ง และในปีเดียวกันนี้ได้ร่วมกับคณะกรรมการและผู้ปกครองชั้นอนุบาลได้จัดสร้าง  ห้องน้ำ-ห้องส้วม  โดยการจัดการทอดผ้าป่าและเชิญชวนบุคคลทั่วไปช่วยบริจาค  โดยจัดสร้างจำนวน  4  ห้อง  ขนาด  12  ที่นั่งสิ้นค่าก่อสร้าง  157,000  บาท (โดยไม่อาศัยเงินงบประมาณ) ปี  พ.ศ.2547 (เดือนมิถุนายน) โรงเรียนได้รับการกำหนดให้เป็น ศูนย์ให้การเรียนรู้ตามโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา และโรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่ดังนี้  จัดทำซุ้มประตูทางเข้าตามป้ายชื่อโครงการ  สิ้นค่าก่อสร้างจำนวน  76,000  บาท  (ไม่ใช้งบประมาณ) 2. ปรับปรุงอาคารแปดริ้วบำรุงวงศ์   โดยขยายห้องกว้างขึ้นเป็นขนาด 7.50 X 28.00 ม.  (เดิมขนาด 5.00 X 18 ม.)  โดยงบประมาณของ  สพฐ.  จำนวนเงิน   376,900 บาท 3.สร้างห้องน้ำ – ห้องส้วม  ขนาด  4  ที่นั่ง  พร้อมที่ปัสสาวะชายจำนวน  10  ที่  โดยประมาณของโครงการพระราชดำริฯ  จำนวนเงิน   155,000  บาท       4.ได้รับการประสานงานกับนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่จบชั้น ป.6 ในปีการศึกษา 2546 ร่วมจัดสร้างส้วมเป็นที่ระลึก(หลังอาคาร 3) ขนาด 2 ที่นั่งจำนวน  1 หลัง ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น   96,000 บาท (โดยไม่ใช่เงินงบประมาณของทางราชการ) ในปี พ.ศ.2552 ได้จัดสร้างอาคารศูนย์สื่อปฐมวัยต้นแบบ ขนาดพื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร                          (กว้าง 10 เมตร ยาว 11 เมตร) สร้างติดกับอาคาร 1 (สปช.105/26) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาโครงการศูนย์สื่อเด็กปฐมวัยต้นแบบ ประจำอำเภอ        ท่าสองยาง สิ้นค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 298,000 บาทโดยใช้   ชื่อว่า“อาคารตันติสุนทร” (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ)   ปี พ.ศ.2549 โรงเรียนได้รับงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก โดยการประสานงานจาก นายวสันต์ อริยะเครือ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการก่อสร้างอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น ขนาดพื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร ( กว้าง 12 เมตร ยาว 16 เมตร ) สร้างบริเวณบ่อเลี้ยงปลาของโรงเรียนเพื่อเป็นที่รวมวัตถุโบราณของภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้ให้นักเรียน ประชาชนและหน่วยงานต่างๆได้ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วน  จังหวัดตาก จำนวนเงินประมาณ 1,600,000   บาทและได้ทำบุญเปิดอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่นขึ้นในวันที่ 12 กันยายน 2550 โรงเรียน อีกทั้งโรงเรียนได้ทราบผลการประกวดโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) คือ โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดเล็ก) ในปีการศึกษา 2548 ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2549  ในปีเดียวกันนี้ทางโรงเรียนได้เป็นตัวแทนของจังหวัดตาก(ชนะเลิศการแข่งขันระดับจังหวัด)เข้าร่วมประชุมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ  เขตการศึกษา  7  จังหวัดพิษณุโลก  ซึ่งโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนชนะเลิศ 1 ใน 5 โรงเรียนของการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ เป็นตัวแทนของ เขตการศึกษา 7  เข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป  นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้ส่งส้วมเข้าร่วมประกวดในโครงการสุดยอดส้วมแห่งปี  2549 ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ผลปรากฏว่าโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี  2549   ระดับจังหวัด ได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี 2549 ระดับเขตกรมอนามัย จังหวัดพิษณุโลก และได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศปี พ.ศ.2550 เดือน มกราคม–กุมภาพันธ์ ได้ทำการสร้างรั้ว ค.ส.ล. ด้านข้างฝั่งด้านทิศตะวันตกรวม 25 ช่อง รวมค่าใช้จ่าย 137,500 บาท โดยได้รับบริจาคจากครอบครัว “พันธ์คำ” และญาติในวันที่  17  มีนาคม  2550  โรงเรียนได้จัดงานแสดงความยินดี โรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา(ขนาดเล็ก)  รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี รางวัลโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วมและพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงโรงอาหาร  โดยได้รับการบริจาคจากคุณชำนาญ  พันธุ์คำ คุณสามารถ  ความหมั่น และคณะทำบุญผ้าป่าชาวแปดริ้ว(จังหวัดฉะเชิงเทรา)เป็นจำนวนเงิน 397,000 บาท และในปีเดียวกันนี้  โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารพยาบาลโดยใช้ชื่อว่า “เรือนทิพรส” เสร็จเรียบร้อยและได้ทำพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและรับมอบอาคารพยาบาล ในวันที่ 7 สิงหาคม 2550 โดยในการก่อสร้างนี้ทางโรงเรียนได้งบประมาณจากคณะศรัทธาจากชาวแปดริ้ว (จังหวัดฉะเชิงเทรา) เป็นจำนวนเงิน 300,668 บาท นอกจากนี้แล้วโรงเรียนยังได้ส่งส้วมเข้าร่วมประกวดในโครงการสุดยอดส้วมแห่งปี  2550 ของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่าในปี 2550 นี้โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดส้วมแห่งปี2550 ในระดับประเทศประเภทโรงเรียน  ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชวรัตน์ ชาญวีรกุล) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ อยุธยา บางกอก ผลจากการได้รับรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2550 ทางโรงเรียนจึงได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนที่มีผลงาน Best Practice ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2 ให้ได้เป็นตัวแทนในการทำเสนอผลงาน ในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากทั้งเขต 1 และเขต 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 ซึ่งในครั้งนี้ท่านคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ให้เกียรติเข้าชมผลงาน ปี พ.ศ. 2551 ได้ทำการสร้างอาคารศูนย์สื่อผสมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสื่อต่างๆ ทั้งนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในท้องถิ่นได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด(มหาชน) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด  และได้จากการทอดผ้าป่า รวมค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเป็นเงิน 710,506 บาท และได้ทำพิธีทำบุญรับมอบอาคารเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 วันที่ 16 ธันวาคม 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน (ราษฎรบำรุง) ทรงทอดพระเนตรตามจุดต่างๆ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ เรือนพยาบาล อาคารสื่อปฐมวัยต้นแบบ ทอดพระเนตรโครงการสุดยอดส้วมแห่งปีระดับประเทศ โครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาและอาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น  ปี พ.ศ.2552 โรงเรียนได้พัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและส่งโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ได้คะแนนผ่านเกณฑ์ประจำปีการศึกษา 2552 (โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่เลขที่ 13)  1. ผู้บริหารโรงเรียนได้รับเชิดชูเกียรติ ประเภทผู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่เป็นวิชาชีพเมื่อวันที่ 16 มกราคม2552  2.โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  อย่างต่อเนื่องส่งผลให้  ผู้บริหารโรงเรียน ครู ได้รับการคัดเลือกยกย่องประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  คือ นายผดุง  สุริยะ  ได้รับเข็ม“คุรุสดุดี” ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนรับการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553(ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 2 ปี 2550) ผลการประเมินผ่านเกณฑ์และร่วมรับโล่โรงเรียนในฝันร่วมกับคณะการประเมินโรงเรียนในฝัน คณะครู คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนทุกคนของโรงเรียน โรงเรียนได้รับรางวัลโรงอาหารดีเด่นระดับเขต เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 ของกระทรวงสาธารณสุข โดยรับโล่รางวัลจาก นายจุรินทร์  ลักษณวิเศษฎ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  โรงเรียนได้รับรางวัลส้วมยอดเยี่ยมระดับจังหวัดตาก ประจำปี 2553 จากนายสามารถ  ลอยฟ้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2554  โรงเรียนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 จากศูนย์อนามัยที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ปี พ.ศ. 2555  โรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ครูได้รับการคัดเลือกยกย่องประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีคุณประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างยิ่ง  คือ นางศรีวรรณ   หมวกชา ได้รับเข็ม“คุรุสดุดี” ประเภทครูผู้สอนในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เป็นที่ประจักษ์ชัดเมื่อวันที่  5   ตุลาคม  2555

  • ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจำนวน  3  แปลง  รวมพื้นที่  17   ไร่  3  งาน    40  ตารางวา  (แปลงที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน) เป็นแปลงที่  3  ที่ดินเลขที่  359  จำนวน 12  ไร่  2  งาน  67 ตารางวา  (ข้อมูล  24 สิงหาคม 2543) มีอาคารเรียน 3 หลัง รวม 24 ห้อง บ้านพักครู 14 หลัง ส้วม 6 หลัง  (22 ที่นั่ง) อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารคอมพิวเตอร์ 1 หลัง อาคารแปดริ้วบำรุงวงศ์ 1 หลัง เรือนพยาบาล  1  หลัง อาคารศูนย์สื่อปฐมวัย  1  หลัง    อาคารภูมิปัญญาท้องถิ่น  1 หลัง และอาคารประกอบอื่น ๆ รวม 4 หลัง  โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในปีการศึกษา2556  มีนักเรียนชาย  319  คน  นักเรียนหญิง   296  คน  รวม  615 คน  มีข้าราชการครู  จำนวน  20 คน  พนักงานบริการ จำนวน  1  คน  ครูช่วยสอนระดับชั้นอนุบาล  จำนวน  2  คน  ครูสอนเด็กพิเศษ  3  คน ครูอัตราจ้าง 1 คน แม่ครัว  จำนวน  2   คน  รวมทั้งสิ้น  29 คน

มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

          ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นป่าเขาสูงแนวทิวเขาถนนธงชัย อำเภอท่าสองยางเป็นอำเภอหนึ่งใน 9   อำเภอ  ของจังหวัดตาก  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตาก  ประมาณ  169   กิโลเมตร อำเภอท่าสองยางตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้          -  ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)  -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) และอำเภออมก๋อย (จังหวัดเชียงใหม่)   -  ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแม่ระมาด ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐกะเหรี่ยง (ประเทศพม่า)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-01 13:11:05 น.

นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย แสงแปลง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง

นายสมบัติ ไพฑูรย์
นายสุวิทย์ ศรสวรรค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

16
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง โทรศัพท์: 55589002 อีเมล์: Maetan2466@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาคภูมิ ดาดี โทรศัพท์: 0871740419 อีเมล์: pineapple_farm9@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ