โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

   

   

                 โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3  ตำบลเชียงทอง  อำเภอวังเจ้า  จังหวัดตาก เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 3  กรกฎาคม  พ..2511 เปิดการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ เพียงชั้นเดียว โดยมีนายจรูญ  กาญจนทิวา ครูโรงเรียนบ้านวังเจ้า มาทำการสอนเพียงคนเดียว ต่อมาทางราชการได้แต่งตั้งนายสมัคร  ชูปาน มาทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ..2511 มีครู คน  วันที่ 24  พฤษภาคม พ..2514 นายนกเทศ  กาวี ได้มารับหน้าที่ครูใหญ่ และในปีนี้ทางโรงเรียนเผปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ มีนักเรียน 47 คน มีครู คน อาคารเรียนครั้งแรกราษฎรปลูกสร้างให้ เป็นแบบอาคารเรียนชั่วคราว และเรียนกับพื้นดิน โต๊ะม้านั่งใช้ชุดหลุม ปักตอไม้กระดาน ตีหลังคามุงแฝก ตั้งอยู่ริมคลองในเขตที่ดินของนายโถ  สืบมี  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1  ตำบลเชียงทอง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก ที่ดินนี้น้ำท่วมจึงไม่สะดวกแก่การเรียนการสอน ทางโรงเรียนจึงย้ายที่อยู่ใหม่ มาอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ มีพื้นที่ 15 ไร่ อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน

                 ..2513  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 60,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป1ก  หลัง  ห้อง  กว้าง เมตร  ยาว  27  เมตร เป็นอาคารเรียนไม้ตอหม้อคอนกรีต

             ..2516  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญเป็นเรือนไม้ชั้นเดียว เสาคอนกรีต มี ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ำ

                  ..2519  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน  230,000 บาท ปลูกสร้างอาคารเรียนถาวร  แบบ ป1ฉ  ขนาด ห้องเรียน กว้าง เมตร  ยาว 12 เมตร เป็นอาคารไม้ตอหม้อคอนกรีต

                  ..2520  นายสวงษ์  เพ็งสิน ครูใหญ่โรงเรียนบ้านเกาะอ้ายด้วน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงซ่อม

                  ..2521  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                  ..2523  คณะครูและกรรมการศึกษา ประชาชนช่วยกันขุดบ่อน้ำให้โรงเรียน พร้อมติดตั้งสูบโยก เป็นจำนวนเงิน 6,500 บาท และได้รับเงิน งบประมาณ จำนวน 45,000 บาท  สร้างโรงอาหาร หลัง แบบกรมสามัญ มีห้องเก็บของ ห้อง ขนาด 17 517.50 เมตร

                  ..2524  ได้รับเงินงบประมาณ จำนวน 140,000 บาท สร้างบ้านพักครู สปชครึ่งตึกครึ่งไม้ ชั้น  ห้องนอน มีห้องครัว และห้องน้ำ

                  ..2525  ได้รับเงินงบประมาณจากโครงการสุขศึกษา สายการศึกษาจำนวน 30,000บาท เพื่อสร้างถังเก็บน้ำซีเมนต์ชนิดกลม ทรงสูง ถัง แบบ ฝ.30

                  ..2526 ทางราชการแต่งตั้ง นายเฟือง  ปานยิ้ม ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนบ้านโป่งแดง มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงซ่อม

      พ..2529  ทางราชการได้สั่งย้ายนายเฟือง  ปานยิ้ม ไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านราษฎร์พัฒนา และแต่งตั้งนายสมพร  ปัญญาดิษฐวงษ์ ครูใหญ่บ้านน้ำด้วน มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านดงซ่อม

                  ..2530  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1  เป็นเงิน15,000 บาท

                  ..2532  ทางประมงน้ำจืดจังหวัดตาก ได้มาขุดบ่อปลาโครงการประมงหมู่บ้าน ในบริเวณโรงเรียน งบประมาณ 98,000 บาท

                  ..2533  โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนฝนโครงการ กศ.พชได้รับงบประมาณ 10,000 บาท เพื่อจัดซื้ออาหารปลา 4,000 บาท และมัวพันธุ์พื้นเมือง  2  ตัว เป็นเงิน6,000 บาท

                  ..2534  ได้รับงบประมาณ 50,000 บาท  สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26  จำนวน 1หลัง  ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะ ในปีนี้นายสมพร  ปัญญาดิษฐ์วงษ์ อาจารย์ใหญ่ ระดับ ได้รับการประเมินเกณฑ์ให้ดำรงตำแหน่ง เป็นอาจารย์ระดับ 7

                  ..2535  ได้รับงบประมาณ 1,498,400 บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29เป็นอาคารตึกคอนกรีตใต้ตึกสูง ห้องเรียน ในปีนี้ยังได้ งบประมาฯ 80,000 บาท สร้างส้วมแบบ สปช. 601/26

                  ..2536  ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดรั้วคอนกรีตด้านหน้าโรงเรียนจนแล้วเสร็จ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู ภารโรง กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมกันจัดงานประจำปี ตั้งแต่ปี พ..2531-2536 สิ้นงบประมาณ 65,000 บาท โดยไม่อาศัยเงินจากทางราชการ

                  ในปีการศึกษา 2536 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นปีแรก มีนักเรียนชาย 15 คน มีนักเรียนหญิง 11 คน  รวม 26 คน

                  ในปีการศึกษา 2537  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน  50คน ได้มาจากกิจกรรมโครงการจริยธรรมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น และได้สร้างอาคารศาลาประชาคม ร่วมกับคณะครู ประชาชน ไว้เป็นสมบัติของโรงเรียน และหมู่บ้าน เป็นมูลค่าประมาณ 100,000บาท และในปีนี้นักศึกษา กศ.บป.เอกพลศึกษา  สถาบันราชภัฏกำแพงเพชร ได้สมทบเงิน 5,000บาท ร่วมกับเงินจัดงานโรงเรียน จำนวน 6,000 บาท  รวมเป็นเงิน 10,000  บาท สร้างสนามเซปัคตะกร้อ และขยายเป็นสนามวอลเล่ย์บอลไปในตัวสนามด้วย นอกจากนี้ยังได้งบประมาณพัฒนาจังหวัด จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 17,500 บาท ในการจัดซื้อเสาคอนกรีต จำนวน 166ต้น ลวดหนามจำนวน 42 ม้วน เพื่อล้อมรอบบริเวณด้านข้าง ด้านหลังโรงเรียน

                  ปีงบประมาณ  2538  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 280,000 บาท ต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29  จำนวน ห้องเรียน ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล จำนวน128,000 บาท  สนาม และติดตั้งไฟฟ้าในอาคารเรียน อาคารประกอบจำนวน 64,8000 บาท

                  ในปีการศึกษา 2538  เมื่อวันที่  19  พฤษภาคม พ..2538 ทางราชการได้สั่งย้าย                           นายสมพร  ปัญญาดิษฐ์วงษ์ ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังม่วง และแต่งตั้งให้นางจันทร์เพ็ญ  ศรีกาวี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านวังม่วง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านดงซ่อม นอกจากนี้ยังได้งบประมาณพัฒนาจังหวัด จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 19,800 บาท สร้างรั้วคอนกรีตทึบยาว  30 เมตร

                  ในปีการศึกษา 2539  คณะกรรมการโรงเรียน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกับคณะครูบริจาคเงินสร้างห้องพละศึกษา ห้องสหกรณ์โรงเรียน และต่อเติมโรงอาหาร โดยเทพื้นคอนกรีต มุงหลังคาสังกะสี และทางโรงเรียนได้จัดสรรงบประมาณในโครงการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน สู่ฝันที่เป็นจริง เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

                  ในปีการศึกษา 2540 โรงเรียน-ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนของโยธาจังหวัด จำนวน ถัง และในปีนี้สมาคมอินเตอร์เน็ตจากโรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี ได้มาสร้างศาลาหกเหลี่ยมให้กับโรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 30,000 บาท

                  โรงเรียนบ้านดงซ่อม ได้รับคำสั่งให้ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามการปรับปรุงเกณฑ์โรงเรียนที่อยู่ในท้องถิ่นที่กันดาร โดยมีนางจันทร์เพ็ญ  ศรีกาวี เป็นผู้อำนวยการคนแรก

                  ปีการศึกษา 2541 โรงเรียนส่งประกวดโรงเรียนพระราชทานมัธยมขนาดเล็ก ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนระดับจังหวัด และได้รับรางวัลชมเชย โรงเรียนพระราชทานขนาดเล็ก เขตการศึกษา และปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ 815,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.102/26จำนวน ห้องเรียน

                  ปีการศึกษา 2542  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก ได้มีคำสั่งย้ายนายสุวัฒน์  กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการบ้านทุ่งกง มารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม ตั้งแต่วันที่ 2  ตุลาคม  2542  และย้ายนางจันทร์เพ็ญ   ศรีกาวี ไปรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มเกล้า สำนักงานการประถมอำเภอพบพระ

                  ปีการศึกษา 2543 คณะครู กรรมการดรเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้รวมกันก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนขนาดกว้าง เมตร ยาว 251 เมตร เสริมด้วยไม้ไผ่หนา 12เซนติเมตร คิดเป็นมูลค่า 296,000 บาทเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

                  ปีการศึกษา 2544 คณะครู กรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันก่อสร้างอาคารศูนย์ข้อมูล ตึกครึ่งไม้หน้าจั่ว ชั้นเดียว ขนาดกว้าง เมตร ยาว 12 เมตร พื้นคอนกรีตปูกระเบื้อง คิดเป็นมูลค่า 160,000 บาทเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณทางราชการ และในปีนี้ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา  จำนวน 100,000 บาท

   

                  ปีการศึกษา 2545  คณะครูกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และราษฏร สถานศึกษามีการวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยในการพัฒนาปรับปรุง การกำกับติดตามนิเทศและประเมินผลการสรุป ได้สร้างอาคารศูนย์การเรียนคอมพิวเตอร์เป็นตึกทรงหน้าจั่วชั้นเดียว ขนาดกว้าง เมตร  ยาว 13 เมตร พื้นคอนกรีต ปูกระเบื้อง คิดเป็นเงินจำนวน 180,000 บาทเศษ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

                  16  มกราคม  2546 สำรนยักงานการประถมศึกษาจังหวัดตากมีคำสั่งย้ายนายสุวัฒน์   กลั่นเลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกง รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อม

                  ปีการศึกษา 2546 คณะครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันจัดหารายได้ต่อเติมโรงฝึกงานเพื่อใช้เป็นโรงอาหารเป็นเงินทั้งสิ้น 80,000 บาทเศษ และในปีเดียวกันได้จัดหารายได้สบทบการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบสปช. 203/2546 อีกเป็นจำนวนเงิน 80,000 บาทถ้วน รวมในปีนี้ได้จัดหารายได้เพื่อพัฒนาโรงเรียน จำนวนทั้งสิน 160,000บาทเศษ

                  ปีการศึกษา 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรหางบประมาณ และติดตั้งจานดาวเทียม เพื่อต่อระบบอินเตอร์เน็ตให้โรงเรียน จำนวน หนึ่งแห่ง ปีการศึกษา 2547 กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้จัดหารายได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 15ชุด  เป็นเงิน 208,500 บาท เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน

                  ปีการศึกษา  2549  สำนักงานเขตการศึกษาตากเขต  1  มีคำสั่งให้นายเสวก   บุญประสพย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงซ่อมจนถึงปัจจุบัน

                  ปีการศึกษา  2550 กระทรวงศึกษาธิการได้จัดสรรงบประมาณ  ติดตั้งไฟฟ้าภายในโรงเรียน  749,990     บาท    ศิษย์เก่าจัดหารายได้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้กับห้องสมุดโรงเรียน  จำนวน   4   เครื่องเพื่อประโยชน์ในการทำกิจกรรมห้องสมุดโรงเรียนและได้รับงบประมาณซ่อมแซมบ้านพักครุหลังที่ 1 จำนวน  50300  บาท

                  ปีการศึกษา  2551  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวังเจ้าของ สพท ตาก เขต 1 และได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนภาคเหนือซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สพฐ. กับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ

                ปีการศึกษา  2552  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  375  คน นักเรียนชาย  192  คน นักเรียนหญิง  183  คน ครูจำนวน  16  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน ครูจ้างสอน  2  คน ครูพัสดุ  1  ครูธุรการ  1  คน พนักงานบริการ  1  คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาร  670000  บาท สร้างบ้านพักครูแบบ  205/26  จำนวน  1  หลัง

     ปีการศึกษา  2553  มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  358  คน นักเรียนชาย  192  คน นักเรียนหญิง  183  คน ครูจำนวน  17  คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน พนักงานบริการ  1  คน ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณ  1,253,275  บาท  สร้างบ้านพักครูแบบ  205/26  จำนวน  1  หลัง  ส้วม    แบบ  สปช. 601/26 จำนวน 1 หลัง  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:56:28 น.

โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 โทรศัพท์: 055-030239 อีเมล์: dspkschool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกนกกาญจน์ หนองหลวง โทรศัพท์: 0845933199 อีเมล์: kanokkanedu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]