โรงเรียนผดุงปัญญา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนผดุงปัญญา

 

 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑ หมู่ที่ ๖   ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จังหวัดตาก  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๖ ในชั้น ป.๑ ถึง
ป.๓  เดิมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอเมืองตาก ชื่อโรงเรียนวัดพร้าวตั้งอยู่หน้าวัดพร้าว ถนนตากสิน ตำบลหนองหลวง    อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   มีพื้นที่ ๕ไร่  ๓ งาน  ๗๕ ตารางวา

พ.ศ.๒๓๗๑ 
เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดตาก แผนกสตรี ชื่อ  “โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตาก” สอนถึงชั้นมัธยมปีที่ ๕
พ.ศ.๒๔๗๕ 
ขุนพิจิตรคุรุการ ศึกษาธิการ จังหวัดตาก เสนอให้เปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนสตรีตากผดุงปัญญา” เพื่อให้สอดคล้องกับนามของข้าหลวงประจำจังหวัดตากสมัยนั้น คือ “ขุนผดุงภูมิพัฒน์”
พ.ศ.๒๔๘๔   
ได้ยุบชั้นประถมศึกษาทั้งหมด เปิดสอนแต่ชั้นมัธยมศึกษา
พ.ศ.๒๔๘๖ 
 เปิดรับนักเรียนอนุบาล
พ.ศ. ๒๔๙๗
โรงเรียนอนุบาลตากได้แยกออกเป็นเอกเทศ
พ.ศ.  ๒๕๐๔
ขออนุญาตซื้อที่ดินแห่งใหม่ (ที่อยู่ปัจจุบัน) จำนวน ๒๘ ไร่ ตารางวา  และเปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. ๑ ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๓ ของบประมาณจากกรมฯ สร้างอาคารเรียนแบบ๒๑๒จำนวน ๑ หลัง
พ.ศ. ๒๕๐๕
ย้ายไปอยู่ที่แห่งใหม่จนถึงปัจจุบัน
พ.ศ. ๒๕๐๙
เปิดทำการสอนชั้น ม.ศ. ๔ แผนกศิลปะ  เป็นปีแรกและรับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย
พ.ศ. ๒๔๑๐
เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนผดุงปัญญาจังหวัดตาก”
พ.ศ. ๒๔๑๓
ได้รับคัดเลือกให้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช.) รุ่นที่ ๗
พ.ศ. ๒๕๑๕
ได้ขยายเนื้อที่ออกไปในที่ดินของหลวง ซึ่งสงวนไว้ใช้ในราชการทหารอีกประมาณ ๓๐ รวม    เนื้อที่ทั้งหมดของโรงเรียนในปัจจุบันมี ๖๐ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา
พ.ศ. ๒๕๑๖
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  ๔๑๘  ครึ่งหลัง   พร้อมทั้งปรับปรุงบริเวณและสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
พ.ศ.๒๕๑๘
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาโรงเรียนมัธยมในส่วนภูมิภาค (คมภ๒) ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๔๑๘ ต่อเติมเต็มหลังอีก และเปิดสอนแผนกวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมปลาย
พ.ศ. ๒๕๒๐
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ ตามแบบของโครงการ คมภ.   อาคารพลศึกษา            โรงอาหาร อาคารเกษตร อาคารเขียนแบบ-ไฟฟ้า บ้านพักภารโรง ห้องน้ำ-ห้องส้วมนักเรียน   ทำรั้วสังกะสี
พ.ศ. ๒๕๒๘
ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร หอประชุมขนาดใหญ่ แบบ ๐๐๕/๒๗
พ.ศ.   ๒๕๒๙
ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๒๙ และได้รับโล่เกียรติยศ จากเหล่ากาชาดจังหวัดตาก  ในการให้การสนับสนุนบริจาคโลหิตมาโดยสม่ำเสมอ
พ.ศ. ๒๕๓๐
ได้รับโล่ยกย่องว่ามีนักเรียนประพฤติดี  และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม      มากที่สุด   ประจำปี ๒๕๓๐  จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๓๑
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาหลักสูตร ของกรมวิชาการเป็นหน่วยบริการแนะแนวจังหวัดของกรมวิชาการ เป็นศูนย์ศึกษาค้นคว้าเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาชีพตาม
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาชีพ กรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๓๒
 ได้รับมอบอาคารเอนกประสงค์ โครงการมิตรภาพไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นอาคารพยาบาลและสถานที่เรียนวิชาพื้นฐานสาธารณสุข   ได้รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล  ห้องสมุดมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ  จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๔
ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๓๑๘ (ล)/๓๐ ทำพิธีเปิดในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
พ.ศ. ๒๕๓๖
ได้รับคัดเลือกให้เป็นทีม ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  และที่โรงแรมรอยัลคลิฟบีช พัทยา
พ.ศ. ๒๕๓๗
ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับที่ ๑ ของเขตการศึกษา ๗ ให้เป็นโรงเรียนที่มี  การจัดกิจกรรมรณรงค์และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๐
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินเป็นการ  ส่วนพระองค์  ทอดพระเนตรสถานที่ก่อสร้างเรือนพยาบาลท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร และพระราชทานเงินสมทบ
พ.ศ.๒๕๔๓ 
 ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๔๓
พ.ศ.๒๕๔๔
รางวัลพระราชทาน “บัณณารสสมโภช” จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ในโครงการโรงเรียนส่งเสริมกิจกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๖
รางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศที่ประสบผลสำเร็จ  เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามโครงการ ”สานสายใยครูและศิษย์”  จากกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.๒๕๔๘
ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จเยี่ยมโรงเรียนผดุงปัญญา   เพื่อร่วมกิจกรรม  To  Be  Number  One  และทรงเปิดศูนย์  “เพื่อนใจวัยรุ่น”
พ.ศ.๒๕๔๘
ได้รับโล่สถานศึกษาดีเด่น  “ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด”  
จาก  ทูลกระหม่อนหญิงอุบลรัตนราชกัญญา   สิริวัฒนาพรรณวดี
พ.ศ.๒๕๔๘
 ได้รับเกียรติบัตร  สถานศึกษาจัดกิจกรรมดีเด่นเพื่อเสริมอาชีพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๔๙
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลยอดเยี่ยม  การประเมินผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๐
ได้รับเกียรติบัตรเป็นสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น  ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๕๐
ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันการประกวดจัดนิทรรศการมีชีวิตตามคำสอน    ๙ ข้อ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ในวันต่อต้านยาเสพติด  ประจำปี  ๒๕๕๐   ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติด  ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน   
พ.ศ.๒๕๕๐
ได้รับเกียรติบัตร  โรงเรียนผดุงปัญญา  เป็นสถานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามปฏิบัติการรวมพลังไทยขจัดภัยยาเสพติดร่วมเทิดไท้องค์ราชัน
พ.ศ.๒๕๕๑
ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๑  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One     ในสถานศึกษา    
พ.ศ.๒๕๕๑ 
ได้รับเกียรติบัตร  โครงการ  To  Be  Number  One  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  โรงเรียนผดุงปัญญา  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ชมรม To  Be  Number  One    ในสถานศึกษา  ที่มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ประจำปี ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
ได้รับโล่  รางวัลยอดเยี่ยม  ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ประจำปี  ๒๕๕๑
พ.ศ.๒๕๕๑
 ได้รับโล่  โรงเรียนต้นแบบในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับเกียรติบัตร     ในฐานะ  “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง”  ประจำปี  2552
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  2552  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One   ในสถานศึกษา      
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับโล่    โครงการ  To  Be  Number  One  ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  โรงเรียนผดุงปัญญา  ได้รับรางวัลชมเชย  ประเภทชมรม  To  Be  Number  One  ในสถานศึกษาดีเด่น  การประกวดผลงาน  To  Be  Number  One   ระดับประเทศ      
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับโล่  เป็นองค์กรต้นแบบที่ร่วมโครงการ  “ภาคีร่วมใจคนไทยไร้พุง” 
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับเกียรติบัตร     เป็นผู้มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๕๒
ได้รับโล่  มีผลการดำเนินงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้าน “รั้วโรงเรียน”
พ.ศ.๒๕๕๓
ได้รับเกียรติบัตร  คัดเลือกเป็นตัวแทน  การประกวดชมรม  To  Be  Number One  ระดับภาคเหนือ  ประจำปี  ๒๕๕๓  ในการประกวดชมรม  To  Be  Number  One   ในสถานศึกษา  และเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันในระดับประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๓
ได้รับโล่   องค์กรเยาวชนดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด                  
“เครือข่ายเยาวชนพิทักษ์ผดุง”  ประจำปี ๒๕๕๓  จากท่านนายกรัฐมนตรี  นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

 

พ.ศ. ๒๕๕๔

-ได้รับพระราชทาน ใบประกาศเกียรติคุณ   จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ในฐานะสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิตและ

เข็มที่ระลึกผู้บริจาคครบ ๓๖ ครั้ง  ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่

-ได้รับป้ายพระราชทาน  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธ์พืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ  ศูนย์ฝึกหนองระเวียง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา

-ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ  ๑ การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการแนะแนว ดีเด่น  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต ๓๘

พ.ศ. ๒๕๕๕

-ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่องการพัฒนาทักษะ ชีวิต พิชิตกลยุทธ์  3 Steps จากสำนักงานเลขาธิการ คุรุสภา

-ได้รับโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติรางวัลเสมา ปป.ส. ระดับดีเด่น จากศูนย์อำนวยพลัง

แผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด กระทรวงศึกษาธิการ  ประจำปี ๒๕๕๕ จาก นายพงษ์เทพ  เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทกรีฑาไทคัพ มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่  ๑๑ ระดับภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย สนับสนุนโดย บริษัท สิงห์คอเปอเรชั่น จำกัด

-ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พ.ศ. ๒๕๕๕

-ได้รับเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย  ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม Gangneung International Junior Art Festival  ณ เมือง Gangneung ประเทศเกาหลีใต้   จากสภาวัฒนธรรมพื้นบ้านโลก  ระหว่างวันที่

๒๖ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปี

ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา

พ.ศ. ๒๕๕๖

-ได้รับพระราชทาน เกียรติบัตร ๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)

ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

 

พ.ศ. ๒๕๕๖

-พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุประทานโล่รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันขับร้องเพลงกล่อมลูก 4 ภาค (ภาคกลาง) ประเภทนักเรียน นักศึกษา คือ นางสาวปัทมวรรณ สมปัญญา  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียมหาวิทยาลัยมหิดลเนื่องในงาน “มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๖

-ชมรม To Be Number One   ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเหนือ  เข้าแข่งขัน  To Be Number One ระดับประเทศ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖

-ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ๓๑๘ล/๓๘ (พิเศษ)

-นางสาวมิ่งกมล  คุ้มผล ระดับนานาชาติ/รางวัลชนะเลิศนักกีฬาตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน “2nd  Asian  Youth Games”  ณ  เมืองนานจิง  สาธารณรัฐประชาชนจีน  วันที่ ๑๓ – ๒๔  สิงหาคม ๒๕๕๖

-ระดับนานาชาติ/แข่งขันกรีฑานักเรียน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1“1st  Asian  track & Field  Championship” วันที่ ๑๗–๒๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ เมืองกวนตัน  ประเทศมาเลเซีย

-ระดับนานาชาติ/นักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗        ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  วันที่ ๑๑ – ๒๒ ธันวาคม  ๒๕๕๖

พ.ศ. ๒๕๕๗

-สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเกียรติบัตรห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๗ ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี  ให้แก่ ห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก

-ได้รับโล่ระดับดีเด่น การประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ระดับ

สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 จากการนำเสนอผลการดำเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเป็นเลิศ (Best Practice) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38

-ได้รับเกียรติบัตรสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ขั้นที่ 1 จากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ปี

ประวัติและรางวัลโรงเรียนผดุงปัญญา

พ.ศ. ๒๕๕๗

-ได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาลดการใช้พลังงานดีเด่น ประจำปี 2557 โครงการ

“พลังคิด สะกิดโลก” จากสำนักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน

พ.ศ. ๒๕๕๘

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนผดุงปัญญา นางสาวอาทิตยาพร  สอนพรม  สอบได้คะแนนแอดมิชชันสูงสุดของ คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลำดับที่ ๖ คะแนน ร้อยละ ๘๓.๓๐ ของประเทศ

- นางสาวมิ่งกมล  คุ้มผล นักเรียนโรงเรียนผดุงปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทอง ทำลายสถิติซีเกมส์ ระยะ ๕๖.๕๗ เมตร  กีฬาขว้างค้อนหญิง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๖  ณ ประเทศสิงคโปร์

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 16:48:08 น.

นายจเร ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผดุงปัญญา
นางนัตยา บุญจันทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผดุงปัญญา
นางสาวกัลยา ไข่มุขเลิศฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผดุงปัญญา
นางปาณิสรา ศรีเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ผดุงปัญญา

นางสาวรัตนา ฟูมั่น
นางสมปอง ภู่ยางโทน

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,379
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนผดุงปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-515864 อีเมล์: myphadung@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รัตนา ฟูมั่น โทรศัพท์: 0928068482 อีเมล์: linpor555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]