• ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตากเขต ๒ ตั้งอยู่ที่ ๑๗๕ หมู่ที่ ๒ ต.แม่ต้าน อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ห่างจากที่ทำการอำเภอประมาณ ๑ กิโลเมตร มีที่ทำการไปรษณีย์อำเภอท่าสองยางอยู่หน้า โรงเรียนเดิมเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
  ( ป. ๕ - ป. ๗)สังกัดกรมสามัญศึกษาชื่อว่า โรงเรียนท่าสองยาง มีนายชาญ กาญจนสูตร เป็นครูใหญ่ และ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๑๘ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ชื่อว่า โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
  การจัดตั้งได้โอนทรัพย์สิน ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างและบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษาเดิม มาเป็น 
  ของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมทั้งหมด มีเนื้อทีทั้งหมด ๓๖ ไร่ มีอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ ขนาด ๔ ห้องเรียน ๑ หลังรับนักเรียนสหศึกษา เปิดสอนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.๑ - มศ.๓)รับนักเรียนจบจากชั้น ป.๗ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ นายชาญ กาญจนสูตร ครูใหญ่ได้โอนมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ คนแรกของ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม
  ครู - อาจารย์ ๔ คน นักเรียน ๕๒ คน นักการภารโรง ๑ คน 
  ปีพ.ศ.๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษา ก่อสร้างบ้านพักครู จำนวน ๑ หลัง 
  บ้านพักภารโรง หลัง ส้วมนักเรียน ๑ หลัง 
  ปี พ.ศ.๒๕๒๑ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาดห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง 
  และบ้านพักครู ๑ หลัง 
  ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้เกิดเพลิงไหม้อาคาร ๐๑๗ หมดทั้งหลัง บริษัทตากทำไม้ จำกัด ช่วยบริจาคเงินจำนวน ๑๐,๔๕๐ บาท สร้างอาคารชั่วคราว ขนาด ๒ ห้องเรียนโดยประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนได้สละแรงช่วยกัน ก่อสร้างจนแล้วเสร็จ 
  ปี พ.ศ.๒๕๒๓ ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน ๑ หลัง และอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 3 ห้องเรียนจำนวน 1 หลัง 
  ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารถาวร แบบ ๒๐๘ ขนาด ๘ ห้องเรียน จำนวน ๑หลังต่อมา ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ นายอานันต์ ตาวงษ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม กรมสามัญได้คัดเลือกให้ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก รุ่นที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ ปีการศึกษา ๒๕๒๗ – ๒๕๒๙ และได้รับงบประมาณสนับสนุนจัดชื้อหนังสือยืมเรียนจัดเงินทดแทน ยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวนร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
  ปี พ.ศ. ๒๕๒๘ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้รับการยกระดับผู้บริหารโรงเรียนจากตำแหน่งครูใหญ่เป็นอาจารย์ใหญ่ นายอนันต์ ตาวงษ์ จึงเป็นอาจารย์ใหญ่คนแรกของโรงเรียน จากนั้นได้รับงบประมาณก่อสร้างไฟฟ้าและติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารเรียนแบบ ๒๐๘ และในปีเดียวกันนี้ได้รับงบประมาณใน โครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ดังนี้ 
  ๑. ก่อสร้างโรงฝึกงานแบบมาตรฐาน แบบ ๑๐๒/ ๒๗ จำนวน ๑ หลัง 
  ๒. ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลมาตรฐาน ๑ สนาม 
  ปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน คสล. แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด - ก่อสร้างถนนลุกรังภายในบริเวณโรงเรียน กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร โดยไม่อาศัยงบประมาณของ กรมสามัญศึกษา - กรมพัฒนาที่ดินได้มาจัดสร้างฝายเก็บน้ำฝน ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กบริเวณร่องน้ำห้วยภายในโรงเรียนโรงเรียนจึงมีแหล่งน้ำเกิดขึ้นแต่ฝายดังกล่าวตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำฝนได้เพียงพอตลอดปี มีปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม และในปีนี้กรมสามัญศึกษาได้จัดตั้ง 
   
  โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง และได้คัดเลือกให้โรงเรียนต่อไปนี้ เป็นโรงเรียนพี่ของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
  ๑. โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม อ. แม่ระมาด จ. ตาก 
  ๒. โรงเรียนสุวรรณสุทธารามวิทยา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร สำหรับโครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้อง โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ จากโรงเรียนพี่ทั้งสอง สนับสนุนทุนการศึกษา และ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ และอื่น ๆ ด้วยดีตลอดมา 
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู แบบมาตรฐาน ๒๐๓/๒๗ จำนวน ๑ หลัง 
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๑ กรมสามัญศึกษาได้คัดเลือกให้โรงเรียนจุฬา - ธรรมศาสตร์ หมู่บ้านแม่ออกผารู ต.แม่หละ อ. ท่าสองยาง จ. ตาก ที่สังกัดกองร้อยตำรวจตระเวณชายแดน เป็นโรงเรียนน้องของโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม พฤศจิกายน ๒๕๓๓ นายอานันต์ ตาวงษ์ ได้ย้ายไปรักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม อ. แม่สอด จ. ตาก นายจุมพจน์ แก้วสุริยะ ครูใหญ่โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคมย้ายมารักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้งบประมาณสร้างหอประชุม แบบ 100/27 จำนวน ๑ หลัง ห้องน้ำห้องส้วมชาย - หญิง แบบ ๖ ที่ จำนวน ๑ หลัง และได้งบประมาณต่อเติมกั้นห้องใต้ถุนอาคารเรียน ๒๐๘ จำนวน ๔ ห้อง ได้รับการปรับโครงการจากการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษารุ่นพิเศษ 
  ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ชมรมครู- ผู้ปกครอง โดยพระครูนิมมานการโสภณ ขันติสาโร เจ้าอาวาสวัดมงคลคีรีเขตร์ อ. ท่าสองยาง เป็นประธานร่วมสร้างห้องสมุดให้โรงเรียน ให้โรงเรียนโดยกั้นห้องใต้ถุนอาคารเรียน 208 จำนวน ๒ ห้อง เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
  ปี พ.ศ. ๒๕๓๘ โรงเรียนได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่โครงการ และจัดสรรงบประมาณด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
  ๑. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา 
  ๒. โครงการจัดการศึกษาหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านแม่ต้าน หมู่บ้านหนองบัว และหมู่บ้านท่าสองยาง 
  ๓. ได้รับการจัดสรรอาคารเรียน ๑๐๘ ล งบประมาณ ๓,๙๘๙,000 บาท 
  ๔. ได้รับงบประมาณทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒00 เมตร งบประมาณ ๒๖๑,๓๐๐ บาท 
  ๕. ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้ขยายชั้นเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ จำนวน ๑ ห้องเรียน นักเรียน ๓๕ คน 
   
  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ นายจุมพฏ แก้วสุริยะ ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะวิทยาคม และนายวรพจน์ นาคนคร ย้ายมาจากโรงเรียนฤทธิ์ณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ โรงเรียนสลกบาตรวิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร 
  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ ไม่มีสิ่งก่อสร้าง ช่วงนี้โรงเรียนจัดชื้อ เครื่อง อัดสำเนาความเร็วสูง(Copy Print) 1 เครื่อง
  นายสำราญ แดงประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่โรงเรียน ท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ และได้ลาออก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๔๒เป็นเวลาทั้งสิ้น ๔ เดือน ไม่มีสิ่งก่อสร้าง นายศักดิ์สิทธิ์ อินทิพย์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๒ และได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนผดุงปัญญานาโบสถ์ เมื่อวันที่ ๒มีนาคม๒๕๔๓ รวมมาดำรงตำแหน่ง ๘ เดือน ๒๑ วัน ไม่มีสิ่งก่อสร้าง และได้ปรับสนามหน้าโรงเรียน ถมสนามบาสเกตบอล 
  นายบริบูรณ์ รัติภัทร ผู้ช่วยผู้อาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ 11 กันยายน ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน 
  นายสีไร ต๊ะมูล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งฟ้าวิทยาคม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๓ ๒๕๔๐ และได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
  นายบริบุญ รัติภัทร์ ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๑
  ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝัน ในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน 
  ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันเมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๙ 
  ปีการศึกษา ๒๕๕๕  โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคมได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
  นายกฤษณะ เครืออยู่ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ 

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-08 13:39:10 น.

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ โทรศัพท์: 0808487885 อีเมล์: pnpcsw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]