• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษาและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา
                เศรษฐกิจพอเพียง
            2. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย  สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ 
                ดนตรีและกีฬา
            3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โอกาสแก่ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั่วถึง
            4. ส่งเสริมครูใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สามารถดำรงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง           
            5. ส่งเสริมครูจัดกิจกรรมอย่างมีคุณภาพได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กำหนด
            6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสามารถยกระดับคุณภาพ
                การศึกษาสู่มาตรฐานสากลเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
            7. ระดมทรัพยากร แหล่งเรียนรู้และชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
   
  เป้าประสงค์
   
             1. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีทักษะการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
                 เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
             2. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์
             3. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
             4. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและได้มาตรฐานตามเกณฑ์สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
             5. โรงเรียนมีการขยายโอกาสทางการศึกษาและสนับสนุนค่าใช้จ่ายขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียน
             6. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
             7. โรงเรียนมีมาตรฐานการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
             8. โรงเรียนมีความพร้อมและเข้มแข็งในการบริหารจัดการศึกษา สามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานสากลพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมโลก และหลักธรรมาภิบาล
             9. โรงเรียนจัดการศึกษาโดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
   
  ยุทธศาสตร์
   
             1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
             2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
             3. พัฒนาหลักสูตร สื่อ นวัตกรรมการเรียนรู้และการประกันคุณภาพภายใน
             4. พัฒนาศักยภาพครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานวิชาชีพครูและเป็นมืออาชีพ
             5. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรและจัดสิ่งแวดล้อมภายในเพื่อการศึกษา
             6. พัฒนาและส่งเสริมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญแบบมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-08 13:39:10 น.

โรงเรียนท่าสองยางวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 55589101 อีเมล์: tsyschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภาณุพงศ์ เชื้อสุวรรณ โทรศัพท์: 0808487885 อีเมล์: pnpcsw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]