โรงเรียนพบพระวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนพบพระวิทยาคม

 

โรงเรียนพบพระวิทยาคมเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาประจำอำเภอสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่เลขที่  333   หมู่ที่ 3 ตำบลพบพระ  อำเภอพบพระ จังหวัดตาก   ในพื้นที่ 50 ไร่ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อปีการศึกษา 2522  ในวันที่          16 พฤษภาคม  พ.ศ. 2522  โดยมี นายจำลอง คุรุบรรเจิดจิต เป็นผู้บริหารคนแรกและ ผู้บริหารคนปัจจุบัน          คือ นายบริบูรณ์  รัติภัทร์

          ปีการศึกษา  2522   เปิดสอนที่เรียนชั่วคราวบริเวณหน้าที่ว่าการกิ่งอำเภอพบพระมีนักเรียนรุ่นแรกชั้น ม.1  จำนวน  25  คน

          ปีการศึกษา  2523   มี  2  ห้องเรียน มีจำนวนนักเรียน  46 คน ครู 5 คน ได้ย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอนในที่ดินของโรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 1 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง   กรป.กลางตาก ช่วยปรับพื้นที่ให้ 20 ไร่   ผู้ปกครองได้ช่วยสร้างห้องธุรการ 1 หลัง          สภาตำบลพบพระช่วยสร้างรั้ว 200 เมตร

          ปีการศึกษา 2524 มี 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 67 คน ครู 5 คน ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ศูนย์เครื่องมือกลตากช่วยสร้างสระเก็บน้ำและปรับสนาม

          ปีการศึกษา 2525 มี 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 80 คน ครู 5 คน

          ปีการศึกษา 2526 มี 3 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 96 คน ครู 5 คน ได้งบประมาณสร้างอาคาร    แบบ 208 จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2527  มี  4  ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 125 คน ครู 3 คน ผู้ปกครองได้ช่วยสร้างเสาธง ป้ายชื่อโรงเรียน ปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 สนาม และโรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  รุ่นที่ 2

          ปีการศึกษา 2528 ปี 5 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 167 คน ครู 9 คน ได้จัดที่พักนักเรียนบ้านไกล สร้างสนามวอลเล่ย์บอล ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน สนามบาสเกตบอล

          ปีการศึกษา 2529  มี 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 171 คน ครู  12 คน ช่วยราชการ    1 คน ได้งบประมาณกั้นห้องใต้ถุนอาคารเรียนแบบ 208  จำนวน 3 ห้อง

          ปีการศึกษา 2530  ปี 6 ห้องเรียน จำนวน 170 คน ครู 13 คน โรงเรียนได้เข้าโครงการสนับสนุน  การจัดที่พักในโรงเรียน จากกรมสามัญศึกษา

          ปีการศึกษา 2531 มี 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  190  คน ครู 13 คน

          ปีการศึกษา 2532 มี 7 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน  223  คน ครู 15 คน

          ปีการศึกษา  2532  มี 7 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน  223  คน  ครู 15 คน  และเมื่อวันที่  9 เมษายน 2533    นายพิษณุ  สราญรมย์ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพัก   ภารโรง  27  จำนวน  1  หลัง

                   ปีการศึกษา 2534  มี 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 281 คน ครู 17 คน ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27  จำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2535  มี 8 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 283 คน ครู 17 คน ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร และหอประชุมแบบ 105/27 บ้านพักครูแบบ 206/30 จำนวน 1 หลัง

ปีการศึกษา 2536  มี 10 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 333 คน ครู 18 คน

          ปีการศึกษา 2537  มี 11 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 452 คน ครู 22 คน ได้เริ่มเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิด 2 โปรแกรม คือ

  • โปรแกรมวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  มีนักเรียน 36 คน
  • โปรแกรมศิลป์ - ภาษา มีนักเรียน 36 คน

ได้รับงบประมาณเดินท่อประปาภายในโรงเรียน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 4 เมตร ยาว 247 เมตร            ได้งบประมาณสร้างสระเก็บน้ำขนาด 50 X 50 เมตร และสร้างบ้านพักภารโรง 27 จำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2538 มี 15 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 495 ครู 24 คน

          ปีการศึกษา 2539 มี 16 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 541 คน ครู 24 คน และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 216ล (ปรับปรุง 29) จำนวน 1 หลัง งบสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอและงบประมาณสร้างบ้านพักนักเรียนจำนวน 1 หลัง

          ปีการศึกษา 2540 มี 16 ห้องเรียน จำนวนครู 24 คน จำนวนนักเรียน 557 คน

          ปีการศึกษา 2541 มี 18 ห้องเรียน จำนวนครู 28 คน จำนวนนักเรียน 586 คน

          ปีการศึกษา 2542 มี 15 ห้องเรียน จำนวนครู 26 คน จำนวนนักเรียน 565 คน

          ปีการศึกษา 2543 มี 15 ห้องเรียน จำนวนครู 27 คน จำนวนนักเรียน 549 คน และได้รับงบประมาณในการสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม แบบ 27/6 จำนวน 1 หลัง  เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์  2544 นายจุมพฏ  แก้วสุริยะได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร

          ปีการศึกษา  2544 มี 17 ห้องเรียน จำนวนครู 29 คน จำนวนนักเรียน 636 คน และได้รับงบประมาณในการสร้างรั้วยาว 120 เมตร

          ปีการศึกษา  2545 มี 19 ห้องเรียน จำนวนครู 31 คน จำนวนนักเรียน 711 คนและได้รับงบประมาณในการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมแบบ 27/6 จำนวน 1 หลัง   รั้วยาว 45 เมตร นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากในการปรับปรุงอาคารเรียนเป็นห้องสมุด จำนวน 299,000.- บาท

          ปีการศึกษา  2546 มี 21 ห้องเรียน จำนวนครู 32 คน จำนวนนักเรียน 762 คน และได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝัน ตามโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน

          ปีการศึกษา  2547 มี 22 ห้องเรียน  จำนวนครู  31 คน  จำนวนนักเรียน  800 คน

          ปีการศึกษา  2548 มี 23 ห้องเรียน  จำนวนครู  34 คน  จำนวนนักเรียน  790  คน

          ปีการศึกษา  2549 มี 24  ห้องเรียน  จำนวนครู  35 คน  จำนวนนักเรียน  804  คน

          ปีการศึกษา  2550  มี 25 ห้องเรียน  จำนวนครู 34  คน จำนวนนักเรียน  849  คน

          ปีการศึกษา  2551  มี 25 ห้องเรียน  จำนวนครู 34  คน จำนวนนักเรียน  804  คน และโรงเรียนได้สร้างโรงอาหารจามจุรีและปรับปรุงด้านกายภาพ

          ปีการศึกษา  2552  มี 25 ห้องเรียน  จำนวนครู 37  คน จำนวนนักเรียน  856  คน และโรงเรียนได้สร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ ได้รับงบประมาณตามนโยบายไทยเข้มแข็ง  (SP 2)  ในการก่อสร้างบ้านพักครู แบบ สปช.  301/26 วงเงินงบประมาณ 402,000 บาท ส้วมชาย แบบ 6 ที่ /49 วงเงินงบประมาณ 589,000 บาท และอาคารเรียน สพฐ. 1 วงเงินงบประมาณ 14,612,000 บาท

          ปีการศึกษา  2553  มี 25  ห้องเรียน  จำนวนครู  37  คน  จำนวนนักเรียน 916  คน

          ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนเพิ่มจำนวนห้องเรียนเป็น  27  ห้องเรียน  ได้เปิดใช้อาคารเรียนแบบ สพฐ. 1  เพื่อจัดเป็นห้องเรียนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และจัดเป็นห้องประชุม  มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  330  คน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  515  คน  รวมมีนักเรียนทั้งหมด  845  คน  มีข้าราชการครู จำนวน  30  คน  รอบรรจุจำนวน  2  คน  พนักงานราชการ   จำนวน  3  คน    ครูอัตราจ้าง  จำนวน  6  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ   นายมานิตย์  เมธานุภาพ

          ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนพบพระวิทยาคม มีห้องเรียน 27 ห้องเรียน มีการจัดการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระต่างประเทศเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ได้แก่ เปิดสอนภาษาพม่า และภาษาจีน

มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน  329  คน  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน  514  คน  รวมมีนักเรียนทั้งหมด  845  คน  มีข้าราชการครู จำนวน  30  คน  รอบรรจุจำนวน  2  คน  พนักงานราชการ   จำนวน  3  คน    ครูอัตราจ้าง  จำนวน  6  คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน คือ  

นายบริบูรณ์  รัติภัทร์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายบริบูรณ์ รัติภัทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พบพระวิทยาคม
นางศรีรัตน์ อินทนุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พบพระวิทยาคม

นางสาวนาฏสินี ปิ่นรัตน์
นายสุรพงษ์ โนนน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,162
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพบพระวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055569081 อีเมล์: pohpra_M@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา รับแสง โทรศัพท์: 0624933923 อีเมล์: pangmoolingdai@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]