โรงเรียนวัดภูนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดภูนก

 

ประวัติโรงเรียนวัดภูนก

       โรงเรียนวัดภูนก  หมู่ที่  4  ตำบลบ้านตึก  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย     ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  21  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2476 โดยนายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นผู้จัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  นายชื่น  สุขสำราญได้รับแต่งตั้งมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดภูนก

เป็นสถานศึกษาชั่วคราว

       วันที่  31  กรกฎาคม  2481   นายชื่นลาออกจากราชการ นายหลอน  โกศัย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

        วันที่  12  ธันวาคม  2497  คณะครูและราษฎรในบ้านภูนกนำโดยนายแหยม  ลือก้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบ้านตึก  ได้จัดหาและมอบที่ดินเป็นสมบัติของโรงเรียน เพื่อปลูกสร้างอาคารเอกเทศถาวรต่อไป ได้ที่ดิน  1  แปลง  จำนวน    3    ไร่    1    งาน    41.5    ตารางวา 

ราคา  2,500   บาท    ตั้งอยู่  หมู่  4  ตำบลบ้านตึก   อำเภอศรีสัชนาลัย   จังหวัดสุโขทัย

       วันที่  6   กันยายน  2500 นายประดิษฐ์   ผ่องพลีศาล    ได้รับคำสั่งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดภูนก

        วันที่  21  พฤศจิกายน  2500       คณะครูผู้ใหญ่บ้านและประชาชนได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียน ตามแบบ ป.3  พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ  จำนวน  1  หลัง  มี  4  ห้องเรียน   สร้างบริเวณที่ดินของโรงเรียน

         วันที่  22  พฤษภาคม  2504  ได้ขออนุญาตย้ายสถานศึกษาจากศาลาการเปรียญวัดภูนก มาเรียนในอาคารเรียนหลังใหม่

          วันที่  31  พฤษภาคม   2512  นายประดิษฐ์  ผ่องพลิศาล  ย้ายไปดำรงตำแหน่งโรงเรียนบ้านห้วยใคร้  นายสมชาย  วงศ์วิเศษ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนในวันที่  31   พฤษภาคม   2512

          วันที่  5  มีนาคม  2514  นายสมชาย  วงศ์วิเศษ  ถึงแก่กรรม  นายชูศักดิ์  เรืองฤทธิ์  ได้รับแต่งตั้งให้มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

          วันที่  1  กรกฎาคม  2516   นายจำเนียร  นามกร ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่       

เดือนมกราคม  2520 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยจำนวน  1  หลัง  เป็นเงิน  60,000  บาท

          วันที่  16  กรกฎาคม   2521  นายจำเนียร  นามกร  ย้ายไปดำรงตำแน่งครูใหญ่โรงเรียนม่อนจำศีล  นายสิงห์  เกษา    มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดภูนก เมื่อวันที่  17  กรกฎาคม   2523

            วันที่  30  กันยายน    2523  นายสิงห์  เกษา      เกษียณอายุราชการ  นายวีระ  ขาวดี  ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่เมื่อวันที่  2  กุมภาพันธ์  2524

            ปีงบประมาณ 2523  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  แบบ 017  จำนวน  3  ห้องเรียน สร้างเสร็จเรียบร้อยใช้เป็นสถานที่ศึกษาได้ในวันที่  23  สิงหาคม  2524

           เดือนกันยายน  2526  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ  สปช. 201/ 2526  พื้นที่  200  ตารางเมตร  

           วันที่  13  พฤษภาคม  2526  นายวีระขาวดี  ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตึก นายสมาน  ทองแจ้น ตำแหน่งครูใหญ่  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดภูนกในวันเดียวกัน

           วันที่  15  พฤษภาคม  2537   ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง ให้สูงขึ้นจากตำแหน่งครูใหญ่    เป็นอาจารย์ใหญ่    ตามคำสั่งสำนักงานการประถมจังหวัดสุโขทัย

ที่  392 /2537  ลงวันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ.  2537

            วันที่   1     ตุลาคม    2545   ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนได้รับอนุมัติให้เลื่อนและแต่งตั้ง  

ให้สูงขึ้นจากตำแหน่งอาจารย์ใหญ่   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน      ตามคำสั่งสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย  ที่   239/2546  ลงวันที่   25   มิถุนายน   พ.ศ.  2546

             วันที่  15  เมษายน  2546   ปรับปรุงอาคารเรียน    แบบ    ป.3   พิเศษ  โดยดีดยกระดับให้สูงขึ้น  2.50   เมตร   จำนวนเสา   34    ต้น   จัดทำบันใด  และถมดินใต้ถุนอาคาร  จำนวนเงิน  119,247   บาท และให้บริการนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เมื่อ   วันที่  16   พฤษภาคม  2546

                วันที่   27  มีนาคม  2547  คณะกรรมการสถานศึกษา  คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน  บริจาคเงินเพื่อปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียนแบบ  ป.3  พิเศษ  และโรงอาหารโดยเทคอนกรีตเสริมเหล็กรวมเงินทั้งสิ้น  65,600  บาท  เตรียมงาน  1  วัน  เทพื้นคอนกรีต  1  วัน  ผู้ปกครองนักเรียนสละแรงงาน  จำนวน  200  คน

                วันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2553  นายจงรักษ์  เรืองฤทธิ์  ครู  คศ.2  เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด  อายุราชการ  35  ปี  4  เดือน  อายุตัว  58  ปี  8  เดือน  อายุราชการประจำโรงเรียนนี้  27  ปี  4  เดือน

                วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  นายสมาน   ทองแจ้น  ผู้อำนวยการโรงเรียน  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตึก  โดยมีนายประกอบ  พงศ์พันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงย่าปา  มาดำรงตำแหน่งแทน  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ที่  457 / 2553  สั่ง  ณ  วันที่  4  ตุลาคม  พ.ศ. 2553  มอบหมายงานและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่  8   ตุลาคม  พ.ศ.  2553 

                ปีการศึกษา 2554 ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน รูปแบบ CC Type 3  จำนวน 1 ชุด  เป็นเงิน  153,000  บาท  และปีการศึกษานี้ได้จัดทำรั้วโรงเรียนด้านทิศเหนือจากการทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นเงิน 60,000  บาท และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึกสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน 40,000 บาท  คณะครูร่วมบริจาค จำนวน 40,000 บาท

คณะศิษย์เก่าจัดทอดผ้าป่าสมทบได้เงิน 89,400 บาท สร้างรั้วทางด้านทิศตะวันตกและทางทิศใต้ได้แล้วเสร็จ

                ปีการศึกษา 2556 คณะศิษย์เก่าได้จัดทอดผ้าป่าการศึกษา ได้เงิน 100,000  บาท ดำเนินการทาสีอาคารเรียนทั้ง 2 หลัง ใช้งบประมาณ 95,000  บาท

               

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-30 13:33:17 น.

นายปิยวุฒิ ล่องชูผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดภูนก

นางกฤษณา คงนวล
นางสุพิน แสนจุ้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,313
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดภูนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 โทรศัพท์: 055-949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: งาน พลฤทธิ์ โทรศัพท์: 055949682 อีเมล์: watpoonok53@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]