โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ดำรงชีวิตอย่างพอเพียง บนพื้นฐานความเป็นไทย และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  3. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้ประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  5. ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
  6. พัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ และทักษะความสามารถ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-06-21 07:22:59 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายไพบูลย์ พวงเงิน
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประสพ แก้วบังเกิด
 • แนะนำบุคลากร

 • นายฉัตรมงคล ไกรโกญจนาท

 • นางรพีพรรณ สายโกสุมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,911
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-940627 อีเมล์: Krainai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: เบญจวรรณ จันทร์เมือง โทรศัพท์: 055940627 อีเมล์: benjawan.janmung@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]