โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 


                    

         1.1  สภาพประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  เกิดจากการรวม   โรงเรียนสวรรคโลก   “สวรรควิทยา”  กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 23 เมษายน  2513

          เดิมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ชื่อ  โรงเรียนบัณฑิตสภา   จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2438 (ร.ศ. 114 )  ตัวอาคารเดิมตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกเก่า  เป็นเรือนไม้  นัยว่าใช้เป็นที่ประชุมสำหรับบัณฑิตที่คงแก่เรียน หรือคณะกรรมการเมืองภายหลังจึงได้จัดเป็นโรงเรียนขึ้น ครูใหญ่    คนแรกคือ  หลวงศาสนนิเทศก์   (เริ่ม พ.ศ. 2438 )   ตั้งขึ้นโดยสมุห์เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก   ในสมัยพระยาสุรศรีวิศิฎฐ์ศักดิ์  ต่อมาปี พ.ศ.2440  ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่   ณ ที่ดินเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวรรควิทยา 

ปี พ.ศ. 2475 น้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง  ปี พ.ศ. 2509  ได้ย้ายอาคารเรียนอีกครั้งมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  อันเนื่องจากที่ดินคับแคบไม่สามารถขยายได้และนักเรียนเพิ่มทุกปีอย่างรวดเร็ว

          โรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี”  อาคารเรียนเดิมอาศัยพลับพลา  เป็นทำการสอนเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2465  ในความควบคุมของพระยาสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด สวรรคโลก และมีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งปลายปี  2466  จึงได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ( โรงเรียนสวรรควิทยา ) ต่อมาปี พ.ศ. 2467  ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดชายมาอยู่ ณ อาคารถาวร  สถานที่เรียนเรื่อยมา  จนถึงปี  พ.ศ.2513 ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” เป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สถานที่ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  23  เมษายน  2513  ส่วนสถานที่เดิมได้ทำเป็นนิคมบ้านพักครูมีเนื้อที่   3 ไร่  3 งาน 96  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. สภาพด้านสังคม

ผู้ปกครอง  ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างมาก   ให้ความสนใจร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี  ผู้ปกครองปรารถนาให้บุตรหลานนักเรียนในความปกครองเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก

 

  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

ผู้ปกครองโดยรวมมีสถานภาพการประกอบอาชีพ  มีฐานะเฉลี่ยในเกณฑ์ระดับดี  ส่งเสริมการเงินนักเรียนในปกครองใช้จ่ายโดยรวมระดับสูง  การผลัดชำระเงินบำรุงการศึกษามีจำนวนน้อยโรงเรียนพัฒนาจากเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บจากนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา

 

   

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ปีการศึกษา 2546 หน้า  2

สภาพทั่วไป

1.4.1    บริเวณพื้นที่ ปัจจุบันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อที่ที่ครอบครองทั้งสิ้น  134  ไร่ 2 งาน   65  ตารางวา    ประกอบด้วย

                   1.   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    จำนวน   75 ไร่   1  งาน 41  ตารางวา

2.  พื้นที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมนักเรียนเก่า จำนวน  53  ไร่  1  งาน  98  ตารางวา

3.   พื้นที่บ้านพักครู(โรงเรียนอนันตนารี) จำนวน 3  ไร่    3  งาน   96  ตารางวา

4.  พื้นที่บ้านพักผู้บริหาร  จำนวน     1    ไร่   3  งาน   30  ตารางวา

  1. บุคลากร

ครู  -  อาจารย์  จำนวน   114   คน      ลูกจ้างชั่วคราว   25  คน        

นักการภารโรง  ยาม  พนักงานขับรถ     จำนวน   13    คน

นักเรียน          จำนวน    2,650    คน

  1. อาคารเรียน – อาคารประกอบ

อาคารเรียนถาวร                       6        หลัง                       

อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม        2        หลัง                 

อาคารโรงฝึกคหกรรม              3         หลัง                   

                        อาคารโรงฝึกเกษตรกรรม        1         หลัง

อาคารหอสมุด                         1         หลัง             

                       อาคารพลานามัย                      1         หลัง             

                       อาคารโรงอาหาร                     1         หลัง       

                       หอประชุม                               1          หลัง           

                       อาคารอเนกประสงค์               1           หลัง

 

 

 

 

1.5  ปรัชญา/อุดมการณ์ /คติพจน์/สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน  / อัตลักษณ์ของโรงเรียน                    

                  

 

                 

 

                        ปรัชญา                        สุวิชาโน        ภวํโหติ

คติพจน์                        เรียนดี     ประพฤติดี    การงานดี

สีประจำโรงเรียน          น้ำเงิน-ชมพู

อัตลักษณ์                    วิชาการเกริกไกร  ยิ้มใส  ไหว้สวย  รวยน้ำใจ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสมชาย ธรรมปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวสันต์ ไชยกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นางกุณฑี วงศ์จันทรมณี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางสายทิพย์ เนตรบุตร
นางสาวปฐมา หล้านามวงค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,038
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0949149616 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]