โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 


                    

         1.1  สภาพประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  เกิดจากการรวม   โรงเรียนสวรรคโลก   “สวรรควิทยา”  กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 23 เมษายน  2513

          เดิมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ชื่อ  โรงเรียนบัณฑิตสภา   จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2438 (ร.ศ. 114 )  ตัวอาคารเดิมตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกเก่า  เป็นเรือนไม้  นัยว่าใช้เป็นที่ประชุมสำหรับบัณฑิตที่คงแก่เรียน หรือคณะกรรมการเมืองภายหลังจึงได้จัดเป็นโรงเรียนขึ้น ครูใหญ่    คนแรกคือ  หลวงศาสนนิเทศก์   (เริ่ม พ.ศ. 2438 )   ตั้งขึ้นโดยสมุห์เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก   ในสมัยพระยาสุรศรีวิศิฎฐ์ศักดิ์  ต่อมาปี พ.ศ.2440  ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่   ณ ที่ดินเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวรรควิทยา 

ปี พ.ศ. 2475 น้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง  ปี พ.ศ. 2509  ได้ย้ายอาคารเรียนอีกครั้งมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  อันเนื่องจากที่ดินคับแคบไม่สามารถขยายได้และนักเรียนเพิ่มทุกปีอย่างรวดเร็ว

          โรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี”  อาคารเรียนเดิมอาศัยพลับพลา  เป็นทำการสอนเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2465  ในความควบคุมของพระยาสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด สวรรคโลก และมีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งปลายปี  2466  จึงได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ( โรงเรียนสวรรควิทยา ) ต่อมาปี พ.ศ. 2467  ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดชายมาอยู่ ณ อาคารถาวร  สถานที่เรียนเรื่อยมา  จนถึงปี  พ.ศ.2513 ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” เป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สถานที่ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  23  เมษายน  2513  ส่วนสถานที่เดิมได้ทำเป็นนิคมบ้านพักครูมีเนื้อที่   3 ไร่  3 งาน 96  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

  1. สภาพด้านสังคม

ผู้ปกครอง  ประชาชน  ชุมชน  ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างมาก   ให้ความสนใจร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี  ผู้ปกครองปรารถนาให้บุตรหลานนักเรียนในความปกครองเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก

 

  1. สภาพทางเศรษฐกิจ

ผู้ปกครองโดยรวมมีสถานภาพการประกอบอาชีพ  มีฐานะเฉลี่ยในเกณฑ์ระดับดี  ส่งเสริมการเงินนักเรียนในปกครองใช้จ่ายโดยรวมระดับสูง  การผลัดชำระเงินบำรุงการศึกษามีจำนวนน้อยโรงเรียนพัฒนาจากเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บจากนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา

 

   

แผนปฏิบัติการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  ปีการศึกษา 2546 หน้า  2

สภาพทั่วไป

1.4.1    บริเวณพื้นที่ ปัจจุบันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อที่ที่ครอบครองทั้งสิ้น  134  ไร่ 2 งาน   65  ตารางวา    ประกอบด้วย

                   1.   โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา    จำนวน   75 ไร่   1  งาน 41  ตารางวา

2.  พื้นที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมนักเรียนเก่า จำนวน  53  ไร่  1  งาน  98  ตารางวา

3.   พื้นที่บ้านพักครู(โรงเรียนอนันตนารี) จำนวน 3  ไร่    3  งาน   96  ตารางวา

4.  พื้นที่บ้านพักผู้บริหาร  จำนวน     1    ไร่   3  งาน   30  ตารางวา

  1. บุคลากร

ครู  -  อาจารย์  จำนวน   114   คน      ลูกจ้างชั่วคราว   25  คน        

นักการภารโรง  ยาม  พนักงานขับรถ     จำนวน   13    คน

นักเรียน          จำนวน    2,650    คน

  1. อาคารเรียน – อาคารประกอบ

อาคารเรียนถาวร                       6        หลัง                       

อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม        2        หลัง                 

อาคารโรงฝึกคหกรรม              3         หลัง                   

                        อาคารโรงฝึกเกษตรกรรม        1         หลัง

อาคารหอสมุด                         1         หลัง             

                       อาคารพลานามัย                      1         หลัง             

                       อาคารโรงอาหาร                     1         หลัง       

                       หอประชุม                               1          หลัง           

                       อาคารอเนกประสงค์               1           หลัง

 

 

 

 

1.5  ปรัชญา/อุดมการณ์ /คติพจน์/สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน  / อัตลักษณ์ของโรงเรียน                    

                  

 

                 

 

                        ปรัชญา                        สุวิชาโน        ภวํโหติ

คติพจน์                        เรียนดี     ประพฤติดี    การงานดี

สีประจำโรงเรียน          น้ำเงิน-ชมพู

อัตลักษณ์                    วิชาการเกริกไกร  ยิ้มใส  ไหว้สวย  รวยน้ำใจ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นางสาวสกาวเดือน ฤาไชย
นางสายรุ้ง จันทร์สุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,097
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0949149616 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]