โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา

 

                  

สภาพประวัติของโรงเรียน

          โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา  เกิดจากการรวม   โรงเรียนสวรรคโลก   “สวรรควิทยา”  กับโรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี” ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 23 เมษายน  2513

          เดิมโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” ชื่อ  โรงเรียนบัณฑิตสภา   จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ.2438 (ร.ศ. 114 )  ตัวอาคารเดิมตั้งอยู่ข้างศาลากลางจังหวัดสวรรคโลกเก่า  เป็นเรือนไม้  นัยว่าใช้เป็นที่ประชุมสำหรับบัณฑิตที่คงแก่เรียน หรือคณะกรรมการเมืองภายหลังจึงได้จัดเป็นโรงเรียนขึ้น ครูใหญ่    คนแรกคือ  หลวงศาสนนิเทศก์   (เริ่ม พ.ศ. 2438 )   ตั้งขึ้นโดยสมุห์เทศาภิบาล มณฑลพิษณุโลก   ในสมัยพระยาสุรศรีวิศิฎฐ์ศักดิ์  ต่อมาปี พ.ศ.2440  ได้ย้ายไปอยู่โรงเรียนสร้างใหม่   ณ ที่ดินเหนือวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนสวรรควิทยา 

ปี พ.ศ. 2475 น้ำเซาะตลิ่งพังจึงได้ย้ายอาคารเรียนมาเรื่อยๆ จนกระทั่ง  ปี พ.ศ. 2509  ได้ย้ายอาคารเรียนอีกครั้งมาอยู่ในบริเวณที่ตั้งปัจจุบัน  อันเนื่องจากที่ดินคับแคบไม่สามารถขยายได้และนักเรียนเพิ่มทุกปีอย่างรวดเร็ว

          โรงเรียนสตรีสวรรคโลก  “อนันตนารี”  อาคารเรียนเดิมอาศัยพลับพลา  เป็นทำการสอนเมื่อวันที่ 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2465  ในความควบคุมของพระยาสุรินทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัด สวรรคโลก และมีนางสาวเนื่อง บิณฑดิษฐ์  เป็นครูใหญ่คนแรก  ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่นั้นจนกระทั่งปลายปี  2466  จึงได้ย้ายไปเรียนรวมกับโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ( โรงเรียนสวรรควิทยา ) ต่อมาปี พ.ศ. 2467  ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ในบริเวณวัดสว่างอารมณ์วรวิหารและแยกจากโรงเรียนประจำจังหวัดชายมาอยู่ ณ อาคารถาวร  สถานที่เรียนเรื่อยมา  จนถึงปี  พ.ศ.2513 ยุบรวมกับโรงเรียนสวรรคโลก “สวรรควิทยา” เป็นโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ณ สถานที่ปัจจุบัน ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่  23  เมษายน  2513  ส่วนสถานที่เดิมได้ทำเป็นนิคมบ้านพักครูมีเนื้อที่   3 ไร่  3 งาน 96  ตารางวา  และในปี พ.ศ. 2515 ได้รับอนุมัติให้เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลา

สภาพด้านสังคม

          ผู้ปกครอง ประชาชน ชุมชน ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างมาก ให้ความสนใจร่วมดำเนินการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี  ผู้ปกครองปรารถนาให้บุตรหลานนักเรียนในความปกครองเข้าศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
          ผู้ปกครองโดยรวมมีสถานภาพการประกอบอาชีพ มีฐานะเฉลี่ยในเกณฑ์ระดับดี ส่งเสริมการเงินนักเรียนในปกครองใช้จ่ายโดยรวมระดับสูง การผลัดชำระเงินบำรุงการศึกษามีจำนวนน้อยโรงเรียนพัฒนาจากเงินบำรุงการศึกษาที่เก็บจากนักเรียนในแต่ละปีการศึกษา
 
สภาพทั่วไป
          บริเวณพื้นที่ ปัจจุบันโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 87 หมู่ 3 ถนนจรดวิถีถ่อง   ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  บนเนื้อที่ที่ครอบครองทั้งสิ้น 134 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา ประกอบด้วย
          1)  โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา จำนวน 75 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา
          2)  พื้นที่ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯและสมาคมนักเรียนเก่า จำนวน 53 ไร่ 1 งาน 98 ตารางวา
          3)  พื้นที่บ้านพักครู (โรงเรียนอนันตนารี) จำนวน 3 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
          4)  พื้นที่บ้านพักผู้บริหารจำนวน 1 ไร่ 3 งาน 30 ตารางวา
 
บุคลากร
          1) ครู – อาจารย์ จำนวน 124 คน ลูกจ้างชั่วคราว 29 คน
          2) นักการภารโรง, ยาม, พนักงานขับรถ  จำนวน 13 คน
          3) นักเรียน จำนวน 2,553 คน
 
อาคารเรียน – อาคารประกอบ
         1)  อาคารเรียนถาวร 6 หลัง
         2)  อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม 2 หลัง
         3)  อาคารโรงฝึกคหกรรม 3   หลัง 
         4)  อาคารโรงฝึกเกษตรกรรม 1   หลัง
         5)  อาคารหอสมุด 2 หลัง
         6)  อาคารพลานามัย 1   หลัง         
         7)  อาคารโรงอาหาร   1   หลัง      
         8)  หอประชุม 1 หลัง
         9)  อาคารอเนกประสงค์   1   หลัง
 
ปรัชญา/อุดมการณ์ /คติพจน์/สัญลักษณ์/สีประจำโรงเรียน  / อัตลักษณ์ของโรงเรียน                    

                                ปรัชญา                        สุวิชาโน        ภวํโหติ

คติพจน์                        เรียนดี     ประพฤติดี    การงานดี

สีประจำโรงเรียน         น้ำเงิน-ชมพู

อัตลักษณ์                    วิชาการเกริกไกร  มีวินัยในตนเอง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 21:19:36 น.

นายถาวร ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายธรรมศาสตร์ ธรรมไชย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา
นายวิโรจน์ บัวคง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวรรค์อนันต์วิทยา

นายอำนาจ ปาละหงษา
นางอรัญณี ตันติไวทยพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,263
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-642028 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปราโมทย์ วงศ์คำ โทรศัพท์: 0949149616 อีเมล์: sawanananstudio@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]