โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
ประวัติโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

ประวัติโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

             โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๒  โดยคณะกรรมการอำเภอ  
ข้าราชการ ผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมมือกันจัดการก่อนสร้างอาคารเรียนและขออนุญาตเปิดโรงเรียน
มัธยมศึกษาวิสามัญตอนปลาย ประจำอำเภอทุ่งเสลี่ยม การดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนส่วนมาก
ได้รับความช่วยเหลือจากราษฎร เป็นอาคารเรียนแบบ  ๒ ชั้น กว้าง  ๘ เมตร  ยาว  ๓๒ เมตร
 มีมุขอด้านหนาหลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์  เสาไม้เต็งรังและไม้แดง  ฝากไม้กระยาเลย 
ขณะที่เปิดทำการสอนนั้นอาคารอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแต่ชั้นบนเป็นอาคารเรียนได้จำนวน  ๑ ห้องเรียน
โรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญตอนปลาย  สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมวิสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการจัดการศึกษาแบบสหศึกษาเปิดทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เพียงชั้นเดียว 
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๐๒ มีนักเรียน  ๑๔ คน เป็นชาย  ๙ คน  หญิง  ๕ คน  มีนายสุวรรณ์  เอี่ยมสะอาด 
ดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้รับจัดสรรงบประมาณให้ก่อนสร้างอาคารเรียนใหม่แบบ ๐๐๙
กองการมัธยมศึกษาเป็นเงิน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท  ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๐๙ และได้รับงบประมาณ
ให้สร้างห้องเรียนเพิ่มเติมอีก  ๒ ห้องเรียนเป็นเงิน  ๗๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เป็นไปตามแปลน
เริ่มก่อนสร้างเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๑๐ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๑
   ปี พ.ศ. ๒๕๑๕  เข้าโครงการ  คมช. รุ่งที่ ๙
   ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  รวมกับโรงรียนระถมศึกษา โรงเรียนทุ่งเสลี่ยม
   ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ได้พัฒนาก้าวหน้า ทั้งด้านอาคาร  สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการด้วยดีอย่างต่อเนื่อง

ที่ตั้ง/ขนาด

โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ตั้งอยู่เลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๑ เขตเทศบาล ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม
จังหวัดสุโขทัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ โทร ๐๕๕-๖๕๙๒๑๗ 
โทรสาร  ๐๕๕-๖๕๙๒๑๗  ต่อ ๑๒สถานที่ตั้งบนที่ราชพัสดุ สท.๔๑๘ ตามหนังสือสำคัญสำหรับ
ที่หลวง (นส.ล.) ฉบับที่ ๔๙๖๗ เนื้อที่ ๖๕ ไร่  ๓ งาน  ๓๘.๔ ตารางวา
      ชื่อโรงเรียน                โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
      ประเภทโรงเรียน          มัธยมศึกษา สหศึกษา

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 22:16:03 น.

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางจินตนา อินพรม
นางเรวดี รัตนพันธ์

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,423
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]