โรงเรียนบางระกำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ประวัติโรงเรียนบางระกำ

 

ประวัติโรงเรียนบางระกำ

โรงเรียนบางระกำ สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ เดิมสังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่   หมู่ที่ ๑ (บ้านไร่)ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑-๓  ได้รับบริจาคที่ดิน จาก นายนาค สอนท่าโก เพื่อสร้างอาคารเรียน ชั่วคราว โดยอาศัยงบประมาณจากการบริจาคของประชาชน ท้องถิ่น มีนายศิริ  จันทร์บรรจง เป็นครูใหญ่คนแรก

                พ.ศ. ๒๕๐๗  นายเสนีย์ อินทรประสิทธิ์ มารักษาการในตำแหน่ง ครูใหญ่ ได้รับงบประมาณก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียนแบบ ๐๐๑  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ

                พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒ โรงเรียนขอบริจาคประชาชน ซื้อที่ดินเพิ่ม อีก ๖ ไร่ ทำให้โรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๑๕-๓-๙๘  ไร่ และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู และสร้างอาคารเรียน แบบ ๐๐๔  อีก ๑ หลัง

                พ.ศ. ๒๕๑๖  กระทรวงศึกษาธิการขยายการศึกษาภาคบังคับ  ป.๑-๖  และแต่งตั้ง

นายเสนีย์   อินทรประสิทธิ์ เป็นครูใหญ่

                พ.ศ.๒๕๒๑ โรงเรียนโอนจากสังกัดกรมสามัญมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ ๑-๖

                พ.ศ.๒๕๒๒ โรงเรียนปรับเปลี่ยนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย มาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ  และเปิดสอนขยายชั้นเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                พ.ศ.๒๕๒๗ โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับ ๑ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางระกำ และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่น ระดับ ๒ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก

                พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ ๗๗,๐๐๐ บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป ๑ ฉ. ได้รับงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖  ได้รับงบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท สร้างถังเก็บน้ำ แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๑ ชุด ( ๓ ถัง) ได้รับงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมโรงฝึกงานแบบ กรมสามัญ ได้รับงบประมาณจากงบพัฒนาจังหวัด  ๖๖,๘๘๐  บาท        มาปรับปรุงเทพื้นคอนกรีต     ใต้ถุนอาคารเรียน

 แบบ ๐๐๑

                พ.ศ. ๒๕๒๙    ได้รับงบประมาณ ๗๐,๐๐๐  บาท สร้างส้วมแบบ สปช. ๖๐๒/๒๖

                พ.ศ. ๒๕๓๐    ได้รับงบประมาณ ๔๗,๘๐๐  บาท เปลี่ยนและปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกอาคารในโรงเรียน และได้รับงบประมาณ ๑,๖๓๙,๖๒๘ บาท  สร้างอาคารเรียน แบบ ๑๐๕/๒๙/๑๐

                พ.ศ. ๒๕๓๕    นายชนะ อมรมุนีพงศ์ มาดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่  ( ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ )

                พ.ศ. ๒๕๓๖    กรมการปกครองมาสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ ให้จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน ๖๐,๐๐๐ บาท 

                พ.ศ. ๒๕๓๗   ได้รับเครื่องพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ ๑ เครื่อง ได้รับงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท ติดตั้งไฟฟ้าอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕ / ๒๙

                พ.ศ.  ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณ จากงบพัฒนาจังหวัด  ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทำถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้าโรงเรียน 

                พ.ศ. ๒๕๔๓  ( ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ ) นายเรณู  ช้างทอง มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ และ พ.ศ. ๒๕๔๔  ได้เปิดขยายชั้นเรียน ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ได้รับงบประมาณ ๓๗,๙๐๐ บาท ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน ๐๐๔  และงบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ  มาสมทบ ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ  ป ๑ ฉ.  ได้รับงบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท สร้างส้วม แบบ ๖๐๑/๒๖/๔

พ.ศ. ๒๕๔๙   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูได้บริจาคจัดซื้อรถบัส  รับส่งนักเรียน  ๑  คัน เป็นเงิน  ๖๕๐,๐๐๐  บาท และได้รับงบประมาณ ๑,๘๒๐,๐๐๐  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ ๒๐๕/๒๙

พ.ศ. ๒๕๕๐   คณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะครูจัดซื้อที่ดิน  จำนวน ๑๒  ไร่ เศษ  มอบให้โรงเรียนใช้ก่อสร้างสนามกีฬา  และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.๑๐๕/๒๙  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน

พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้รับงบประมาณ  ต่อเติมอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ชั้นล่าง  จำนวน ๔ ห้องเรียน งบประมาณ  ๘๐๘,๐๐๐  บาท

พ.ศ.๒๕๕๔   ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๕  แผนงานขยายโอกาส และพัฒนาการศึกษา  จำนวน  ๔๒๒,๓๐๐  บาท  ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน  ได้รับงบประมาณในการถมดินทำถนนรอบโรงเรียน  ๑,๖๐๐,๐๐๐  บาท

                พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณ  ๗๐๐,๐๐๐  บาท จากบริษัทพูเนลเชียล เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียนบางระกำ

พ.ศ.๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จากบริษัทโอสถสภา  ในการสร้างอาคารเรียนโอสถสภา  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้องเรียน

 

ปัจจุบัน โรงเรียนบางระกำ    ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุโฉนด  น.ส.๓ เลขที่  ๒๖๖  บนพื้นที่  ๒๘ ไร่  ๒ งาน  ๔๒ ตารางวา  เขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วย หมู่ที่ ๑๔  ตำบลบางระกำ และตำบลใกล้เคียง   เข้ามารับบริการด้านการเรียนการสอน  เนื่องจาก มีความสะดวกในการเดินทาง มีการบริการรับส่งด้วยพาหนะของโรงเรียน  และการย้ายติดตามผู้ปกครอง ในกรณีต่างๆ เป็นต้น

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-04-11 12:23:07 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางระกำ

นายทวีศักดิ์ จิราพงษ์
นางกันญณา สมีเพ็ชร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,028
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางระกำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 โทรศัพท์: 055-297236 อีเมล์: bangrakam@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นภาพร มุ้ยจั่น โทรศัพท์: 0813790984 อีเมล์: eddnapa@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]