โรงเรียนวัดหางไหล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดหางไหล

 

  1. ข้อมูลทั่วไป  โรงเรียนวัดหางไหล     ตั้งอยู่เลขที่............................-........หมู่ที่   4

ถนน................-.................. ตำบล  มะต้อง     อำเภอ  พรหมพิราม    จังหวัด  พิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์   65180   โทรศัพท์     054-865089     โทรสาร...............-.............

                                e-mail  damrong_0110@hotmail.com  website  https://www.facebook.com/โรงเรียนวัดหางไหล

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก   เขต  3  เปิดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา  

ถึงระดับ  มัธยมศึกษาตอนต้น มีเขตพื้นที่บริการ     3   หมู่บ้าน  ได้แก่   หมู่  4   หมู่  6 และ  หมู่  11     

ข้อมูลด้านการบริหาร   ผู้อำนวยการโรงเรียน    นายสุวัฒน์  วรรณปัตย์

วุฒิการศึกษาสูงสุด    กศ.ม.    สาขา   การบริหารการศึกษา

ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่  4  ตุลาคม  2556  จนถึงปัจจุบัน 

ประวัติโดยย่อ  คำขวัญ  และวัตถุประสงค์เฉพาะของโรงเรียน

โรงเรียนวัดหางไหล  เดิมชื่อ   โรงเรียนประชาบาลตำบลมะต้อง 2  

ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1  พฤศจิกายน  2476  ผู้เริ่มก่อตั้งคือ  นายปลั่ง   ทองเครือมา  กำนันตำบลมะต้อง                      

    และได้เปิดเป็นทางการเมื่อ  พ.ศ.  2478 มีรายนามผู้บริหาร  ดังนี้

1.  นายเลื่อน  ทองเครือมา                                               พ.ศ.  2478

2.  นายฟ้อน  ดีตรุษ                                                           พ.ศ.  2479

3.  นายเลื่อน  ทองเครือมา                                               พ.ศ.  2485

4.  นายจั่น  อุไรวงษ์                                                           พ.ศ.  2487

5.  นายจำลอง  มากศรทรง                                               2 มิถุนายน  2490

6.  นายแส  สีสดเขียว                                                        28  กันยายน  2505

7.  นายสุรศักดิ์  เลียววิจักษ์                                               1  ธันวาคม  2522

8.  นายแผนก  ศีลจันทร์                                                    1  พฤษภาคม  2523

9.  นายดำรงค์  สีสังข์                                                        29  กันยายน  2543

10.นายสุวัฒน์  วรรณปัตย์                                                     1  ตุลาคม  2556

โรงเรียนวัดหางไหล  เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  มีเนื้อที่จำนวน  16  ไร่  2  งาน  50  ตารางวา    ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  ตำบลมะต้อง  อำเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลก

เปิดทำการสอน   3  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

                พ.ศ. 2536   โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

                                    ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

                พ.ศ. 2540   ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

               พ.ศ. 2548  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ

               พ.ศ. 2552  ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 12:24:33 น.

นายสุวัฒน์ วรรณปัตย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหางไหล

นางรัชนี พุ่มโพธิ์
นางหทัยรัตน์ เทศนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,900
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหางไหล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โทรศัพท์: - อีเมล์: nanchalee.mephun@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สรารัศม์ อินทร์มั่น โทรศัพท์: 0898592088 อีเมล์: sararat_inman@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]