โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง


ประวัติโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง

 

โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านมุง  อำเภอเนินมะปราง  จังหวัดพิษณุโลก

ความเป็นมาดั้งเดิม  โรงเรียนจัดตั้งขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องชาวบ้านห้วยบ่อทอง   

ก็เนื่องจากประชากรที่นี่มิใช่คนในท้องถิ่น  อพยพมาจากภูมิลำเนาอื่นเข้ามาในเขตบ้านห้วยบ่อทอง

ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ลุ่มแม่น้ำวังทองฝั่งซ้ายมีสภาพเป็น

ป่าดงดิบพันธุ์ไม้ยืนต้นมากมาย ประชากรได้เข้ามาจับจองแผ้วถางที่ทำกิน ผู้ที่มาที่หลังก็มาเช่าบ้าง

ซื้อบ้างเพื่อประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาในการอพยพครั้งนี้ ได้มีบุตรหลานติดตามมาด้วยผู้ปกครองเห็นว่า

เด็กจะขาดการศึกษาเพราะสถานศึกษาที่มีอยู่ห่างไกล ไม่มีถนนหนทาง ต้องบุกป่าไปโรงเรียน 

เกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ซึ่งได้ประชุมปรึกษาหารือกันไปติดต่อทางราชการขอจัดตั้งโรงเรียน ในขั้นแรก

ได้ร่วมมือกันบริจาคไม้และเงินสร้างอาคารแบบ ป1 ซ.จำนวน 4 ห้องเรียนต่อมาทางราชการได้ช่วยเหลือ

งบประมาณสร้างเพิ่มเติมอีก 1 ห้องเรียนผู้นำสำคัญในการก่อสร้างคือ  นายแกะ  พุแค 

นายทองคำ  โพธิ์ศรีอาจ, นายบุ  แพงกิ่ง, นายสมจิตร  บุญธรรม,  นายโต  สาระสุภาพ,  นายถัน  พรมพี, 

นายบุญนอง  ห้อกวย บริจาคที่ดินรวมกัน 15 ไร่ เพื่อเป็นที่ตั้งโรงเรียนโดยสร้างขึ้นเมื่อวันที่

 21 มีนามคม  พ.ศ.2520  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีนายบุญส่ง  ประทุมมาศ  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

มีข้าราชการครูมาบรรจุอีก 4 คน ภายหลังได้ย้ายไปหมด เนื่องจากผู้ก่อนการร้ายคุกคาม  ต่อมาในปี พ.ศ. 2522

ทางราชการได้บรรจุข้าราชการครูมาใหม่ทั้งชุดจำนวน 4 คน มีนายมาณพ น่วมด้วง รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

โดยได้ร่วมกับคณะครูและประชาชนชาวบ้านห้วยบ่อทอง พัฒนาการศึกษาตลอดมาในปี 2523 ทางราชการได้สนับสนุน

สร้างบ้านพักครูให้ 1 หลัง ส้วมนักเรียนจำนวน 2 หลัง           ในปี พ.ศ. 2524 ได้แต่งตั้งนายมาณพ น่วมด้วง

ขึ้นดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ขยายการศึกษาภาคบังคับถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับย้ายและบรรจุข้าราชการ

ครูใหม่มาอีก 2 คนในปี พ.ศ. 2529  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 103/26 จำนวน 5 ห้องเรียน

ได้รับการจัดสรรถังเก็บน้ำฝน จำนวน ชุดและมีผู้บริจาคสนับสนุนเงินกองทุนจำวน 61,550 บาท มูลนิธิรุจิรวงศ์ บริจาคเงินสร้าง

ห้องสมุดจำนวน 30,000 บาทและผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครได้มาจากเครื่องขยายเสียง โต๊ะหมู่บูชา ประปาโรงเรียน

ในปีพ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช601/26 2 ที่นั่งและถังเก็บน้ำแบบ ฝ 33 อีก 1 ชุดในปี พ.ศ. 2540

ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน ป1 ซ.  โดยนำวัสดุมาจัดสร้าง โรงอาหารและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมุงจำนวน 1 หลังผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือ นายณรัฐธร ชื่นใจชน 

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง คนปัจจุบัน ปี 2555 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง

มีพื้นที่ทั้งหมด  15 ไร่ มีอาคารเรียน 1 หลัง 5 ห้องเรียนอาคารเอนกประสงค์  1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักครู 2 หลัง

ส้วม 2 หลัง 4 ที่ ปรับปรุงถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ. 33  ดัดแปรงเป็นส้วมนักเรียนอีก 3 ที่  สนามเด็กเล่น 1 แห่ง โรงจอดรถ 1 ที่

เรือนเพาะชำ 1 หลังจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 49 คน จำนวนห้องเรียน  8  ห้องเรียน จำนวนครู 4 คน  นักครุภัณฑ์ 1  คน

การเรียนการสอนเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปี 2555 ได้ดำเนินการปรับปรุง  ภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิเช่น

1.   ปรับปรุงภายในอาคารอเนกประสงค์ ทำเวที ปูกระเบื้อง ด้วยงบประมาณเทศบาลตำบลบ้านมุง เป็นจำนวนเงิน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

2.   ต่อเติมหลังคาอาคารโรงอาหารเชื่อมต่ออาคารห้องผู้อำนวยการด้วยงบประมาณ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

3.   ปรับปรุง ตัดแต่งมะม่วงหน้าอาคารเรียนด้วยงบประมาณ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

4.   ปรับปรุง ทาสี อาคารเรียนด้วยงบประมาณ 3,875 บาท (สามพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน)

5.   ปี 2556 ดำเนินการจัดสร้างส้วมอาคารปฐมวัย จำนวนงบประมาณ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

6.   ปี 2556 ดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยใช้งบประมาณจากเทศบาลตำบลบ้านมุง มีนักเรียนจำนวน 22 คน

7.    และอื่น ๆ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายณรัฐธร ชื่นใจชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านห้วยบ่อทอง

นางศิริกัญญา เอี่ยมกาย
นางเฉลียว แตงเกษม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง โทรศัพท์: - อีเมล์: kung_love2010@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริกัญญา เอี่ยมกาย โทรศัพท์: 0897039554 อีเมล์: kung_love2010@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ