โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ประวัติโรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา

 

ในปีพุทธศักราช   2521  นิคมสร้างตนเองบางระกำ กรมประชาสงเคราะห์ โดยการนำของ นายลือชัย   ธรรมวิภาค 

ผู้ปกครองนิคมและประชาชนในเขตนิคมสร้างตนเองบางระกำได้ริเริ่มดำเนินการสร้างโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้น  สำหรับ

บุตรหลานในเขตนิคมแห่งนี้  เริ่มจากการขอที่ดินบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 1 ถนนสายหลักของนิคมฯ     ติดกับบริเวณที่

ทำการนิคมฯ เนื้อที่ 61 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา อันเป็นที่ดินสงวนสำหรับสร้างส่วนราชการของกรมประชาสงเคราะห์

จากนั้นได้รับความร่วมมือจากสมาชิกนิคมฯ ลูกเสือชาวบ้านช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 3 ห้องเรียน 1 หลัง

พุทธศักราช   2522   นิคมสร้างตนเองบางระกำได้เสนอขออนุญาตกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา แต่ติด

ขัดในปัญหาบางประการจึงไม่สามารถตั้งโรงเรียนได้

พุทธศักราช   2523   กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้ตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นได้ โดยได้เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรก

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2523 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พุทธศักราช   2524  โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียน เพื่อรับนักเรียนที่บ้านอยู่ห่างไกล

ไม่สะดวกในการเดินทางมาเรียนโดยให้พักอยู่ในบ้านพักนักเรียนจึงทำให้โรงเรียนกลายเป็นโรงเรียนที่รับนักเรียนอยู่

ประจำส่วนหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับท้องถิ่นมากขึ้นอีกทางหนึ่ง

พุทธศักราช   2525  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนได้พัฒนาขึ้นเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความสะดวกในการ

บริหารงาน   โดยมีคณะกรรมการบริหารจากชุมชนในท้องถิ่น

พุทธศักราช   2525 – 2531  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก  รุ่น  2  ของ

กรมสามัญศึกษา และโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์การ แตร์ เด ซอมด์ประเทศเนเธอแลนด์ และ

องค์การ แอล ดี เอ พี ประเทศแคนนาดาในการปรับปรุงหมู่บ้านสหกรณ์นักเรียนให้พัฒนาตนเองเป็นชุมชนพึ่งตนเองในโรงเรียน   

เพื่อวางรากฐานการศึกษาแบบพึ่งตนเองของโรงเรียนระยะรับทุน 3 ปี เป็นเงินประมาณ  2 แสนบาท

พุทธศักราช  2532  โรงเรียนได้ดำเนินการทดลองปรับขบวนการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

(ค.อมต.สศ.)  เป็นการภายในโรงเรียน

พุทธศักราช  2533   โรงเรียนเข้าสู่โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รุ่นที่  4 และได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนสาขาที่โรงเรียนบ้านหนองนา

ตำบล หนองกุล อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษามากขึ้น

พุทธศักราช  2534   โรงเรียนเปิดเป็นโรงเรียนสาขาของ โรงเรียนลานกระบือวิทยา อำเภอลานกระบือ   จังหวัดกำแพงเพชร ใ

นระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพิ่มขึ้น

พุทธศักราช  2535 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ โดยได้ดำเนินการเปิด

สอนในแผนการเรียน  ศิลป์ -  คณิตฯ เป็นแผนการเรียนแรก

พุทธศักราช  2537   โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียน   วิทยาศาสตร์ - คณิตฯ เป็นครั้งแรก

พุทธศักราช  2538   โรงเรียนได้เสนอขอปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

พุทธ ศักราช  2539   โรงเรียนได้รับการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน และผู้ช่วยผู้อำนวยการ ตั้งแต่วันที่   1 ตุลาคม 2539

พุทธ ศักราช  2540  ขอใช้ที่ดินของนิคมสร้างตนเองบางระกำเพื่อสร้างสนามกีฬาพร้อมลู่วิ่ง ดังนั้นเนื้อที่ของโรงเรียนจึงรวมเป็น 68 ไร่ 45 ตารางวา

พุทธศักราช  2543  นิคมสร้างตนเองบางระกำ อนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จำนวน  20 ไร่

พุทธศักราช  2553  โรงเรียนได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล (โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 3)

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-11 09:57:29 น.

นายสมบัติ จงวรรธนะศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นายวิทยา ชนะภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา
นางกมลรัตน์ ดอกเกี๋ยง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ประชาสงเคราะห์วิทยา

นายนิวัตร หอมสอาด
นายพิษณุ พันธ์โนราช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,126
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนประชาสงเคราะห์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055371556 อีเมล์: Prachasongkroe-school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภัทรพร วงศ์ใหญ่ โทรศัพท์: 0896385011 อีเมล์: jeep.olan@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]