โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาของชาติ
  2. จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรร
  3. พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  4. ส่งเสริมสร้างสรรสภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
  5. พัฒนาระบบการบริหารโรงเรียนโดยใช้หลักการบริหารโรงเรียนเป็นฐานและหลักธรรมาภิบาลตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
  6. ส่งเสริมการระดมทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรอื่นมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษา
  7. ส่งเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการศึกษาต่อผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 08:28:35 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางบัวสาย คำแผลง
 • แนะนำบุคลากร

 • นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์

 • นางเสาวลักษณ์ วงศ์ภีรักษ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,888
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056628738 อีเมล์: bantan1@chaiyo.com
เว็บมาสเตอร์:: นายจิรวุฒิ วงศ์ภีรักษ์ โทรศัพท์: 0884419628 อีเมล์: jirawoot_woot@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]