โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • จัดการศึกษาปฐมวัย(4-5 ปี)และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ) ให้แก่ประชากรวัยเรียนอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดย

  1.  จัดการเรียนการสอนอย่างทั่วถึงให้กับประชาชนในเขตบริการ

  2.  จัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มุ่งฝึกทักษะด้านการอ่านออก  เขียนได้ของนักเรียนให้มีความรู้พื้นฐานพอเพียงต่อการศึกษาในระดับสูงขึ้น

  3.  จัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน  สภาพแวดล้อมของห้องเรียน  ให้ปลอดภัยและเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้

  4.  พัฒนาคุณภาพโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาทั้งในด้านผู้เรียน  ด้านการจัดการเรียนการสอน   ด้านบริหารและการจัดการ   และด้านการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดยมีเป้าหมายหลักคือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  เจตคติและคุณลักษณะตามที่หลักสูตรกำหนด  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนและการเลือกใช้ข้อมูลข่าวสาร  ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้  รวมทั้งอนุรักษ์และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

  5.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ    มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน

  6.  ประสานกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

  7.  จัดกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้มีกิริยามารยาทงดงามเหมาะสมกับวัย


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวบุญเรือน อรุณสวัสดิ์

 • นางกนกวรรณ เนียมสุวรรณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,134
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0882727822 อีเมล์: nongphai-map@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศิริพร สุวรรณคร โทรศัพท์: 0931623917 อีเมล์: pp0931623917@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]