• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านหนองตะแบก ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลทะนง  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2498 ด้วยความร่วมร่วมใจของชาวบ้านหนองตะแบก ที่ต้องการให้บุตรหลานได้รับการศึกษา มีความรู้อ่านออกเขียนได้จึงร่วมใจกันบริจาคที่ดิน จำนวน  3 ไร่ 3 งาน 45 ตารางวา พร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยจัดสร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราว ให้ชื่อว่า "โรงเรียนบ้านหนองตะแบก" เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 14   กันยายน พ.ศ. 2499  มีนักเรียน จำนวน 94 คน โดยมีนายสมดี เสถียรอขต เป็นครูใหญ่ มีนายถนอม สนธิงาม เป็นครูผู้สอน  ปีพ.ศ. 2513  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 9,000บาทเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร แบบ ป.1 ฉ จำนวน 3 ห้องเรียน และด้วยความร่วมมือของคณะครูและกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันจัดซื้อที่ดิน จำนวน 8 ไร่ ซึ่งติดกับวัดนาควิสัยเพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่  พ.ศ. 2518 องค์การบริหารส่วนจัวัดพิจิตรได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 28,000 บาท เพื่อสร้างบ้านพักครู ปี พ.ศ. 2522 สปช. ได้จัดสรรงบอีกจำนวน 139,000บาท สร้างอาคารเอนกประสงค์(แบบ 312) ปีพ.ศ. 2524 สปช. ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 155,000 บาทต่อเติมอาคารเรียนแบบ ป.1 จำนวน 3 ห้องเรียน และในปีเดียวกันโรงเรียนบ้านหนองตะแบกได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และได้จัดสรรงบประมาณเพิ่ม จำนวน 15,000 บาท สร้างส้วมนอกอาคารเรียน (แบบองค์การฯ) 19 พ.ย. 2536 นายบุญเยียม คำเส็ง ได้มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ๋แทนนายทิม  สังข์เมือง 14มกราคม 2543 นายสมศักดิ์ เงินเส็งย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่16 มีนาคม 2544 นายสมศักดิ์ เงินเส็ง เสียชีวิต นายภาษิต เสงจำนงค์ รักษาการแทน วันที่ 5 ต.ค.2544 นายบำรุง  ศรีจันทร์กลัด  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  และปัจจุบันมี       นายดำรงค์   ศรีมหาโพชน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก เมื่อง วันที่  4  มกราคม  2550 นายดำรงค์  ศรีมหาโพชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย้ายไปดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงทับจั่น เมื่อวันที่  16  กันยายน  2556  ปัจจุบันนายบุญชอบ  นาคแนม ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบกและในเดือนมิถุนายนได้มีนางสุวรรณทนา  ชื่นอยู่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญานุกุลการศึกษาพิเศษจังหวัดนครสวรรค์ได้สอบบรรจุและ ได้มาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก


     

     

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านหนองตะแบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0988092836 อีเมล์: bannongtabaekschool2019@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เทียนทอง ขำนาญจิตร์ โทรศัพท์: 0846562962 อีเมล์: Thienthong.k17@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]