• ประวัติโรงเรียน
 •   โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ไม่ปรากฏชื่อผู้ขอจัดตั้ง ดำรงอยู่ได้ด้วยงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ จัดการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

  การเปิดเรียนครั้งแรก อาศัยศาลาการเปรียญ (หลังเก่า) วัดท้ายน้ำ ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับดังนี้

  การจัดการศึกษา

  พ.ศ. 2470  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  4

  พ.ศ. 2513  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5 - ป. 7)

  พ.ศ. 2532  เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

  พ.ศ. 2533  เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-3  ตามโครงการนำร่องขยายโอกาสทางการศึกษาของจังหวัดพิจิตร  มีนักเรียนชาย 21 คน หญิง 7 คน รวม 28  คน 

  พ.ศ. 2536  เปิดสอนชั้นอนุบาล 4-5  ขวบ โดยมีอาจารย์ทัศนีย์  นิ่มทอง เป็นผู้สอน

  ตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ

  1. นายจำลอง  ฉ่ำพงษ์     ครูใหญ่     พ.ศ. 2470  -  2480
  2. นายขาว  ศิริมาศ     ครูใหญ่     พ.ศ. 2480  -  2483
  3. นายสนาม  เทียมรัตน์     ครูใหญ่     พ.ศ. 2483  -  2484
  4. นายทองดี  ภู่ชม     ครูใหญ่     พ.ศ. 2484  -  2485
  5. นายสอน  เณรหลำ     ครูใหญ่     พ.ศ. 2485  -  2513
  6. นายวรพจน์  เอี่ยมสะอาด     ครูใหญ่     พ.ศ. 2513  -  2515
  7. นายรุ่งเรือง  พวกแก้ว     รักษาการครูใหญ่     พ.ศ. 2515  -  2515
  8. นายจุล  หนูทวน     ครูใหญ่     พ.ศ. 2515  -  2516
  9. นายรุ่งเรือง  พวกแก้ว     รักษาการครูใหญ่     พ.ศ. 2516  -  2518
  10. นายบัญญัติ  สุทธัชชะ     รักษาการครูใหญ่     พ.ศ. 2518  -  2519
  11. นายประทุม  พรหมจาด     ครูใหญ่ 4     พ.ศ. 2519  -  2525
  12. นายสุวรรณ  เสนีย์วงศ์  ณ  อยุธยา    อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2525  -  2527
  13. นายทองหล่อ  กลิ่นทอง     อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2527  -  2529
  14. นายชวลิต  เงินเส็ง     อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2529  -  2531
  15. นายชาญชัย  ชัยรัตนศักดา    อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2531  -  2535
  16. นายถวัลย์  ศรีสมบูรณ์     อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2535  - 2538
  17. นายไพโรจน์  พิศอ่อน     อาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2538  -  2544     
  18. นายไพโรจน์  พิศอ่อน     ผู้อำนวยการโรงเรียน     พ.ศ. 2545  -   2552
  19. นางสาวสายไพเราะ  นาคดี     ผู้อำนวยการโรงเรียน     14  มกราคม  2553  -  30 กันยายน 2561
  20. นายเดชา  บัวดี   ผู้อำนวยการโรงเรียน     25  ตุลาคม  2561  -  ปัจจุบัน

  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 

  1.  นายชิต  พุฒทอง     ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่     พ.ศ. 2527 - 2542


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895336545 อีเมล์: watbanthainam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองขาว โทรศัพท์: 0899611627 อีเมล์: krujak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]