• คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ ประจำปีการศึกษา 2562

  1.  เด็กหญิงธนภรณ์  ทองหนัก  ประธานนักเรียน

  2.  เด็กชายธนภูมิ  แหวนวงศ์  รองประธานนักเรียน

  3.  เด็กชายรัฐภูมิ  ไชยโชติ  รองประธานนักเรียน

  4.  เด็กหญิงจิรานุช  เนียมเอี่ยม  เลขานุการ

  5.  เด็กหญิงอารียา  อิ่มใจ  ผู้ช่วยเลขานุการ

  6.  เด็กหญิงพรชิตา  จิตสวา  ปฏิคม

  7.  เด็กหญิงรัฐชยาน์  ประสาทพร  ผู้ช่วยปฏิคม

  8.  เด็กหญิงปภาวดี  เนียมเอี่ยม  เหรัญญิก

  9.  เด็กหญิงพลอยไพลิน  จิตสวา  ผู้ช่วยเหรัญญิก

  10. เด็กหญิงพิชญา  สอาดพรหม  กรรมการ

  11. เด็กชายไพรัตน์  ชมพู  กรรมการ

  12. เด็กชายวัชพล  ชูติกุรัง  กรรมการ

  13  เด็กหญิงกษมา  เนตรมณี  กรรมการ

  14. เด็กหญิงเบญญาภา  บุญโฉม  กรรมการ

  15.  เด็กหญิงแดนนภา  สุกายะ  กรรมการ

  16.  เด็กหญิงกฤติยา  พิศอ่อน  กรรมการ

  17.  เด็กชายนฤปกรณ์  ตาพรมมา  กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 13:45:06 น.

โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895336545 อีเมล์: watbanthainam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองขาว โทรศัพท์: 0899611627 อีเมล์: krujak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]