• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1)  จัดระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

  2)  จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  3)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

  4)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น

  5)  สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

  6)  จัดระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

  เป้าประสงค์

  1)  เพื่อให้สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

  2)  เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจในการบิหารจัดการศึกษา  และรับทราบข่าวสารข้อมูลอย่างทั่วถึง

  3)  เพื่อนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีค่านิยมที่พึงประสงตามเป้าหมายของหลักสูตร

  4)  บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานสูงขึ้น

  5)  เพื่อให้มีระบบนิเทศ  กำกับ  ติดตามมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานและการรายงานผล

  6)  เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีทิศทางในการพัฒนาตนเองที่ชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ต่อการพัฒนางานและผู้เรียน

  7)  เพื่อให้โรงเรียนมีกระบวนการ/วัสดุอุปกรณ์ไว้ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอนและการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-10 13:45:06 น.

โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0895336545 อีเมล์: watbanthainam@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จักราวุธ ทองขาว โทรศัพท์: 0899611627 อีเมล์: krujak@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]