• ประวัติโรงเรียน
 •  

  การศึกษาของตำบลทุ่งน้อย เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2465  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัดทุ่งน้อย เป็นที่ศึกษา เล่าเรียน ตั้งชื่อโรงเรียนว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลทุ่งน้อย ฯ (วัดทุ่งน้อย)  มีนายชวนนักดนตรี เป็นครูใหญ่    ต่อมาในปี พ.ศ.2488 พระครูศีลโสภณ   เจ้าอาวาสวัดทุ่งน้อย  เป็นประธานดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ขนาด 10 ห้องเรียน ในบริเวณวัดทุ่งน้อย  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย”โสภณวิทยาคาร”

         ในปี 2497 นายพูล  ศักดิ์ดี  กำนันตำบลทุ่งน้อย ได้เป็นผู้นำดำเนินการรื้อย้ายอาคารเรียน  มาตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า ซึ่งเป็นเขตหมู่ที่ 4  ในปัจจุบันนี้  ด้วยเหตุผล 3 ประการ  คือ

  1. อาคารชำรุดทรุดโทรม  

  2. ประชากรและนักเรียนฝั่งตะวันออกมีจำนวนมากกว่าฝั่งตะวันตก 

  3. นักเรียนมีความลำบากในการเดินข้ามฝั่งไปมา  

  โดยจัดซื้อที่ดินของนายเจริญ นางสังเวียน  สุขหร่อง  พร้อมเจ้าของที่ดินยกให้อีก 300 ตารางวา  รวมเป็นที่ดิน 6 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ได้ทำการรื้อย้ายและสร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ. มีมุข จำนวน 5 ห้องเรียน เปิดทำการเรียนการสอนได้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม  2497  และถือเป็นวันกำเนิดโรงเรียน 

                  ปี 2514  เปิดสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีนายชลอ  ภักดี เป็นครูใหญ่โท

                  ปี 2515  สร้างอาคารแบบ ป. 1 ข. ใต้ถุนสูง ขนาด 4 ห้องเรียน  นายชลอ  ศักดิ์ดี  ผู้ช่วยครูใหญ่ได้ริเริ่มให้มีการกำหนดชื่ออาคารเรียน  และใช้ชื่ออาคารนี้ว่า อาคารวิทยา

                  ปี 2519  สร้างอาคารแบบ ป. 1 ข. ใต้ถุนสูง ขนาด  3 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่าอาคารโสภณ

                  ปี 2521  นายบัญญัติ  พวงทรัพย์  ครูใหญ่ ดำเนินการรื้อถอนอาคารหลังแรก และก่อสร้างอาคารแบบ ป. 1 ข. ใต้ถุนสูง  ขนาด 4 ห้องเรียนสร้างเชื่อมติดต่อกับอาคาร 3 ห้องเรียน   รวมใช้ชื่อว่าอาคารโสภณ  กำนันแถม  บัวทอง    คณะครู  ผู้นำและประชาชน  ร่วมกันซื้อที่ดินจากนายปรุง  พูนหมี อีก 300 ตารางวา

                  ปี 2522  ยกฐานะเป็นโรงเรียนชุมชน  ใช้ชื่อว่า โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “โสภณวิทยาคาร”

                  ปี 2532   ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 105/29  ขนาด 6 ห้องเรียน  ใช้ชื่อว่าอาคารพวงทรัพย์

                  ปี 2533  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

                  ปี 2537  ก่อสร้างอาคาร แบบ สปช. 105/29 ขนาด 4 ห้องเรียน ใช้ชื่อว่า อาคารสานิตย์  สุรังสี

                  ปี 2538  เปิดเรียน ระดับชั้นอนุบาล

                  ปี 2540  กำนันแถม บัวทอง พร้อมด้วยผู้นำ คณะครูและประชาชน ร่วมกันจัดซื้อที่ดินของนางสมศรี  บัวทอง   จำนวน 5 ไร่  3  งาน 53 ตารางวา  เป็นเงิน 2 แสนบาท

                  ปี 2541  ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช. 206/29

                  ปี 2548  พระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะครู  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมใจกันจัดหาเงินสร้างอาคารเรียนเพื่อรองรับการขยายการศึกษา โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการเป็นอาคารแบบ สปช.2/28  ปรับปรุง 4 ชั้น  18  ห้องเรียน  ห้องพิเศษมีมุขหน้า งบประมาณ 10 ล้าน 5 แสนบาท  ต่อเติมชั้นล่างเป็นห้องประชุม อีก 500,000 แสนบาท    และทำพิธีวางศิลาฤกษ์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2548  โดยนายพินิจ  พิชยกัลป์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน และก่อสร้างแล้วเสร็จ

                  ต้นปีการศึกษา 2550   และพระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล  สนับสนุนงบประมาณ 3 แสน 8 หมื่นบาท  เพื่อทำการย้ายอาคารโสภณ จำนวน 2  หลัง และรื้อย้ายบ้านพักครู 2 หลัง

                  ปี 2550    กำนันไฉน  ศรีอินทร์  คณะผู้ใหญ่บ้าน  คณะครู  คณะองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย และประชาชน ร่วมจัดซื้อที่ดินของ  นางคำนึง  บุญอุ้ม นางสมคิด  แสนคำ    นางจงกลนี  โกลาหะฬะ  นางคร้าม  บุญเลิศ และนายเอ๊บ  พูนหมี  รวมเนื้อที่ 4 ไร่  3 งาน  44 ตารางวา  เป็นเงิน 5 แสนบาทเศษ

                  ปี 2551 โรงเรียน ขออนุญาตรื้อถอน ห้องอาหาร  ส้วม 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง  โดยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครู สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล  ช่วยกันสร้างทดแทน วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จัดงานฉลองอาคารเรียน อาคารพิพัฒน์ธรรมโกศล

                  ปัจจุบันโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูพิพัฒน์ธรรมโกศล  และความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  องค์กรท้องถิ่น  ผู้นำ และประชาชน  ทำให้สามารถดำเนินการจัดการศึกษาสำเร็จได้ด้วยดี

                  วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ประกาศเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา   จาก โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “โสภณวิทยาคาร”   เป็น

  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 

   

                               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056903482 อีเมล์: thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวรรณ์ สายสุจริต โทรศัพท์: 0932854518 อีเมล์: thongnoi11pipatsophon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]