• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์อยู่ในระดับดี                                                                                                                                                                                                               2.โรงเรียนมีจัดหลักสูตรและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้เต็มศักยภาพของผู้สอนและและผู้เรียน                                                                                                                                                         3.โรงเรียนได้พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                                 4.ผู้เรียนมีความรักและเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                                       5. ชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056903482 อีเมล์: thungnoi11pipatsophon@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ลดาวรรณ์ สายสุจริต โทรศัพท์: 0932854518 อีเมล์: thongnoi11pipatsophon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]