โรงเรียนวัดพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                 พันธกิจ           1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน รู้จักคิดวิเคราะห์กล้าแสดงออก มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม

                                        2. พัฒนาให้ผู้เรียนมีวินัย คุณธรรม รับผิดชอบ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักความเป็นไทย สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                        3. ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

                                        4. ส่งเสริมให้ครูปฏิบัติหน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตนเอง และผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลตามสภาพจริง

                                        5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ พัฒนาหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นจัดบริการการศึกษาอย่างทั่วถึง มีการนิเทศ ติดตามประเมินและรายงานผล

                                           อย่างเป็นระบบ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับของชุมชน และสังคม

                          6. ส่งเสริมผู้อุปถัมภ์และผู้ที่ส่วนได้ส่วนเสีย ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

                             และคุณภาพต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียน

  เป้าหมายการศึกษา 1. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีลักษณะที่พึงประสงค์  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี อนุรักษ์วัฒนธรรม

                                   ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                               2.  บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ

                                             3.  การบริหารจัดการใช้หลักธรรมาภิบาลและบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                                             4.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-991116 อีเมล์: watpraw02school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพงศ์ ทับทอง โทรศัพท์: 0641910765 อีเมล์: teerapongtupthong555@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]