โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติของโรงเรียนบ้านวังแดง

   

        โรงเรียนบ้านวังแดงตั่งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่ 1  ตำบลท่านั่งอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร  ก่อตั้งเมื่อวันที่  27  กันยายน  พ.ศ.  2476 ใช้ศาลาการเปรียญวัดวังแดงเป็นสถานที่เรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 - ป. 4 ต่อมาในปี 2504 ได้รับบริจาคที่ดินจาก นายรอด  บุญรอด    จำนวน  4  ไร่  ปี 2509    ได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ  จำนวน  5  ห้องเรียนแล้วเสร็จ  โดยใช้งบประมาณทางราชการ  75,000  บาท  งบสมทบจากชาวบ้าน 30,000 บาท ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบันนี้  และวันที่ 19  มกราคม  พ.ศ.  2510  ได้ย้ายนักเรียนมาเรียนอาคารหลังใหม่จนถึงปัจจุบัน

                    ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  4-5  ขวบ  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน  จำนวน  109  คน  ครู  8 คน   นักการภารโรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ  1 คน จำนวนอาคารเรียน  แบบ ป.1 ฉ  จำนวน  1  หลัง  12  ห้องเรียน  บ้านพักครู  5  หลัง (ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน  2   หลังจากแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  เป็นเงิน  90,000  บาท ) โรงฝึกงาน  1  หลัง  ส้วม  3  หลัง  (ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วมหญิง 4 ที่ /29 จำนวน 1  หลัง ราคา  340,000  บาท  และได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมส้วมแบบ สปช.601/26  เป็นเงิน  70,000  บาท )

                      โรงเรียนได้ขยายบริเวณโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งหมด  11  ไร่  18  ตารางวาโดยขอความร่วมมือจากชาวบ้านบริจาคเงินซื้อที่ดิน  และได้ย้ายอาคารเรียนมาสร้างในที่ดินที่ใหม่ที่ได้รับเงินบริจาคจากครู ชุมชนช่วยกันซื้อที่ดินดังกล่าวเพื่อปลูกสร้างซ่อมแซมโดยได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเป็นจำนวนเงิน  1,717,100  บาท ปรับปรุงตั้งแต่  วันที่  11  ตุลาคม   2548  แล้วเสร็จภายในวันที่  9  มีนาคม  2549  สะดวกในการทำกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นแหล่งพื้นที่ที่ต้องพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในอนาคต

                        ในวันที่ 2  มิถุนายน  2558  โรงเรียนบ้านวังแดงได้มีผู้บริหารสถานศึกษาคนใหม่ ชื่อ นายสมบัติ  ผลาผล   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และในปีการศึกษา 2558 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 105  คน   เป็นนักเรียนระดับปฐมวัย จำนวน 23  คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 82 คน   มีข้าราชการครูจำนวน 5 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน และลูกจ้างชั่วคราวเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย จำนวน 1 คน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ ผลาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกฤษณา ก้อนแก้ว

 • นางสาวดาราวรรณ จันทร์หอมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,743
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พูลสงวน โทรศัพท์: 0932800785 อีเมล์: noonmi43@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]