โรงเรียนบ้านวังแดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดการศึกษาตามหลักสูตร ให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพสุจริตได้
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ และทักษะด้านเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์ให้เหมาะสมกับสภาพและบริบทของชุมชน
  3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบ
  4. ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
  5. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
  6. ให้ความรู้ จัดกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับความสามัคคี

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสมบัติ ผลาผล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวพนิดา โม่ภา

 • นางสมคิด ผลาผลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,744
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านวังแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-669215 อีเมล์: sombat29929@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววนิดา พูลสงวน โทรศัพท์: 0932800785 อีเมล์: noonmi43@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]