โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1.         พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อระดมทรัพยากรมาใช้ในการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ

  2.         พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพครู

  3.         พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพของสถานศึกษา ตลอดจนความต้องการของชุมชน นำกระบวนการคิดสู่ห้องเรียน

  4.         พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนเก่ง มีสติปัญญา ใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

  5.         ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการสาธารณสุขมูลฐาน

  เป้าประสงค์

  โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้เป็นคนดี เป็นคนเก่งและ มีความสุขโดยมุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้

                   1. ยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

                  2.   พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ สู่มาตรฐานสากล

                  3.   พัฒนาครู  และบุคลากรให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้  มีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

                  4.   ดำเนินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพจัดตั้งและดำเนินการเครือข่าย ร่วมพัฒนาโรงเรียน               


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายบุญชอบ นาคแนม
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจารุณี ยอดจิ๋ว

 • นางสาวอังคณา มีเย็นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,626
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-638788 อีเมล์: pangnoischools@yahoo.co
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีพร คุ้มเกตุ โทรศัพท์: 0991614419 อีเมล์: Culeeporn.apc@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]