โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

               

                โรงเรียนนี้มีชื่อทางราชการว่า “โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ตั้งอยู่หมู่ที่  3  ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  ประชาชนในหมู่บ้านนี้และหมู่บ้านใกล้เคียงนิยมเรียกกันว่า “บ้านสนามบิน” เดิมโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่อยู่ห่างจางสถานที่ปัจจุบันประมาณ 4   กิโลเมตร

  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม  2482  มีอาคารเรียนชั่วคราว  หลังคามุงด้วยหญ้าคา  เสาไม้เนื้อแข็ง   พื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็งไม่ได้ตอกตะปู  ไม้ปูพื้นไม่เต็ม   ใครเป็นผู้บริจาคหรืออุทิศให้ไม่ปรากฎรายชื่อแน่ชัด   ซึ่งเดิมเป็นที่สำหรับพำนักพระภิกษุของบ้านทุ่งใหญ่   ต่อมาประชาชนได้ช่วยกันรื้ออาคารหลังนั้นมาสร้างใหม่ที่  หมู่ 3 ตำบลท่าขมิ้น  อำเภอโพทะเล   จังหวัดพิจิตร  “บ้านสนามบิน” เพราะที่เดิมไม่เหมาะสม เช่น ห่างไกลชุมชน ไม่เป็นศูนย์กลางของเด็กที่จะมาเรียนมีลำคลองขวางกั้น   เด็กไปเรียนลำบากไม่สะดวกและไม่ปลอดภัย

  พ.ศ. 2501  ทางราชการได้แต่ตั้งให้   นายเสนอ    คารมปราชญ์  มาเป็นครูใหญ่ได้ปรับปรุงอาคารเรียนเป็นหลังคามุงสังกะสี  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 - ป.4

  พ.ศ. 2519  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรได้อนุมัติงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ขึ้นให้  1  หลัง  4  ห้องเรียน    ส้วมแบบ  402  อีก  1  หลัง  โต๊ะเก้าอี้ นักเรียนอีก  40  ชุด  ทำการดำเนินการเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  -  6  โดยสอนตามระดับประถมศึกษา พุทธศักราช   2521

  พ.ศ. 2525  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้แต่งตั้งให้  นายวัชระ  ใจชาญ  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  ได้ปรับปรุงพัฒนาพื้นที่โรงเรียนในด้านต่างๆ  เพิ่มขึ้น  เช่น  มีไฟฟ้าใช้ในอาคารเรียนและอาคารประกอบ   โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ  จัดกิจกรรมการแสดงของนักเรียนเพื่อหารายได้จัดซื้อ รถตัดหญ้า มอเตอร์สูบ กลองพาเหรด และจัดทำแท่นพระหน้าอาคารเรียน จัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน  จัดอุปกรณ์ในการจัดหาอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน  ได้งบประมาณของสภาตำบลท่าขมิ้น ขุดบ่อเลี้ยงปลา   เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

  พ.ศ. 2528   กระทรวงสาธารณสุข ได้อนุมัติงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ำฝนปูนซีเมนต์  แบบ ฝ.33   จำนวน  3   ถัง

  พ.ศ. 2531  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตรจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักครู  แบบ สปช. 302/28 จำนวน  1 หลัง และต่อเติมอาคารเรียนชั้นลาง 2  ห้องเรียนพร้อมครุภัณฑ์ โต๊ะเก้าอี้นักเรียน   ตู้ไม้เก็บอุปกรณ์   กะดานดำ   พร้อมที่ติดภาพ

  พ.ศ. 2537   คณะครูได้ช่วยกันบริจาคทุนทรัพย์และจัดหาวัสดุอุปกรณ์   ในการต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง  1  ห้อง 

  พ.ศ. 2539  ได้รับงบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน โดยทาสีอาคารเรียนใหม่และเปลี่ยนหลังคาจากสังกะสีเป็นกระเบื้อง

              พ.ศ. 2540  คณะครูและกรรมการโรงเรียน  ผู้ปกครองนักเรียนได้จัดทอดผ้าป่าหารายได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ขึ้น 1 หลัง   โดยขออนุญาตก่อสร้างจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร    ซึ่งปัจจุบันยังดำเนินไม่แล้วเสร็จ    และในที่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ได้รับการอนุมัติให้เป็น  โรงเรียนปฏิรูปทางการศึกษาและสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร   ได้จัดสรรงบประมาณห้องปฏิบัติการทางภาษา

  พ.ศ.2541   สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร ได้แต่งตั้งให้  นางสาวสุรินทร์  นาคดีมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน   นายวัชระ    ใจชาญ   ซึ่งเสียชีวิต   และในปีนี้ได้ปรับปรุงอาคารเรียนใหม่ โดยต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่างเพิ่มอีก  1  ห้องเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์

  พ.ศ.2542   ได้ของบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน   ซ่อมตาข่าย   ช่องลมและกระจกช่องแสงใหม่   และในปีนี้มีค่าราชการครู  2  ท่านลาออกจากราชการตามโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเกษียณก่อนกำหนด  คือ  นายประจวบ   ธรรมา  อาจารย์  2  ระดับ  7  และนายเจน  วัฒนานันท์  อาจารย์  2  ระดับ 7

  พ.ศ.2543   โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่   ไม่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร   ให้เปิดชั้นอนุบาล  3  ขวบ   และได้ตัดงบประมาณอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนในปีงบประมาณ  2544   ทำให้โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากร   จึงได้ร่วมกันประชุมวางแผนกับคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแก้ปัญหา  โดยการรับบริจาคจากผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  เดือนละ   3,000   บาท   เพื่อจ้างครูพี่เลี้ยงเด็กนักเรียนอนุบาล  และได้จัดทำแผน/โครงการสรรหาบุคลากรช่วยสอนนำเสนอเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้นและได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนในปีงบประมาณ  2544

  วันที่  29  เมษายน  2543  นางสาวสุรินท์   นาคดี   ได้รับการปรับปรุงกำหนดตำแหน่งจากครูใหญ่ระดับ  7  ให้ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  ระดับ  7

  ปีการศึกษา  2544  ภาคเรียนที่  1  โรงเรียนต้องประสบปัญหาครูขาดแคลนอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนต้องแก้ปัญหาโดยการสอนควบชั้นเรียน  คือ

                            อนุบาลปีที่  1-2                        ครูประจำชั้น  1  คน

                            ประถมศึกษาปีที่  1-2                ครูประจำชั้น  1  คน

                            ประถมศึกษาปีที่  3-4                ครูประจำชั้น  1  คน

                            ประถมศึกษาปีที่  5-6                 ครูประจำชั้น 1  คน

  ภาคเรียนที่ 2  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น   จ้างครูพี่เลี้ยงนักเรียนอนุบาล  1  ตำแหน่ง  ในอัตราเดือนละ  3,000   บาท   และได้จัดจ้าง   นางวีนัชยา  บุญแทน

             ปีการศึกษา  2545  โรงเรียนมีครูต่ำกว่าเกณฑ์  2  ตำแหน่ง  มีข้าราชการปฏิบัติการสอน      4  ท่าน    นักการภารโรง  1  คน  ครูพี่เลี้ยง  1  คน  ดังนั้น

  วันที่  1  ตุลาคม  2545  ผู้บริหารสถานศึกษา  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ   8

  ปีการศึกษา   2547   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  2    ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง

  นางสาวมณี   อั่วหงวน   ไปดำรงตำแหน่งอาจารย์  2   ระดับ  7   ที่โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว  และย้ายแต่งตั้ง นางชาริยา     อ้นทอง   อาจารย์  2  ระดับ  6  มาดำรงตำแหน่งแทน   มีข้าราชการครู  4  คน  และนักการภารโรง  1  คน   ครูพี่เลี้ยง  1  คน

  ปีการศึกษา  2548   ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้งให้  นายวินัย   คำหมู่  ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ   และย้ายและแต่งตั้ง  นางสาวสุปราณี   จันทร์เถื่อน   มาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  และได้รับจัดสรรงบประมาณจัดจ้างครูสอนรายเดือนทดแทนครูเกษียณก่อนกำหนด   ตั้งแต่วันที่  1 มิถุนายน  พ.ศ. 2548  1  อัตราคือ   นางสาวนภลักษณ์   มีทอง

  ภาคเรียนที่  2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  2  ได้ส่งตัวพนักงานราชการ  กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ  ครูผู้สอน  คือ   นางสาววิมลณภัทร   เณรหลำ   มาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2548

  ปีการศึกษา  2549  ได้ระดมทุนจากการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง   จำนวน  1  อัตรา  ในอัตราเดือนละ  5,000  บาท   คือ  นางสาวลัคขณา   ศรีสนธิ์    จ้างเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ.  2549

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร  เขต  2  ได้มีคำสั่งย้ายและแต่งตั้ง นางสุรินทร์  สังขวิสุทธิ์   ไปดำรงดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนที่โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว และย้ายแต่งตั้ง   นายเชิงชาญ   พรหมอยู่  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่แทน  เมื่อวันที่  1  มกราคม   พ.ศ. 2550

  ปีการศึกษา  2550  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  มีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  ข้าราชการครู  3  คน  พนักงานราชการ  1 คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  และนักการภารโรง  1  คน   โรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6  รวม  7  ห้องเรียน 

  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  มีบุคลากรที่ย้ายออก คือ นางสาวลัคขณา  ศรีสนธิ์  อัตราจ้างไปเป็นพนักงานราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่นครสวรรค์ เขต 2 และได้จัดจ้างอัตราจ้างคนใหม่ คือ  นายเกษมศานต์    แก้วก่า   แทน  นอกจากนี้แล้วโรงเรียนได้ขอรับบริจาคเงินจากบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชนร่วมกันซื้อกระเบื้องปูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6  ในการนี้ยังได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนมาร่วมปูกระเบื้องให้โรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

  ปีการศึกษา  2552  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่   มีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  ข้าราชการครู  3  คน  พนักงานราชการ  1 คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  และนักการภารโรง  1  คน   โรงเรียนเปิดการสอนตั้งแต่ชั้น  อนุบาล  ถึง  ประถมศึกษาปีที่  6  รวม  7  ห้องเรียน  (ข้อมูล  10  มิ.ย.52)

  ปีการศึกษา  2553  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่  มีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  ข้าราชการครู  3  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  ครูธุรการ มาปฏิบัติงาน   1  คน   และนักการภารโรง  1  คน  และได้มีคำสั่งย้ายพนักงานราชการคือ               นางสาววิมลณภัทร  เณรหลำ  ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่โรงเรียนวัดโพทะเล   และได้รับงบประมาณจัดสรรซ่อมแซมห้องส้วม จำนวน  65,000  บาท  งบประมาณการจัดชั้นเรียนแบบคละชั้น   จำนวน   30,000   บาท  งบประมาณจัดซื้อสิ่งพิมพ์เข้าห้องสมุด  จำนวน  12,000  บาท  ฯลฯ

              ปีการศึกษา  2553  นายเชิงชาญ  พรหมอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ได้เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่  30  กันยายน  พ.ศ. 2553  และนางบังอร   นึกรวย  ตำแหน่ง ครู คศ. 2  วิทยฐานะ ชำนาญการ   ได้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นเวลา  2  เดือน   หลังจากนั้นได้มีคำสั่งให้  นายประทีป   ขออ้อมกลาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” มาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2553

              ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 คน  ข้าราชการครู 3 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน  ครูพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน 1 คน  และนักการภารโรง 1 คน  และมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 54 คน  เป็นชาย 30 คน  เป็นหญิง 24 คน

              ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  3  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555  จำนวนทั้งสิ้น  61 คน  เป็นชาย 32  คน  และเป็นหญิง  29  คน  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที 6

              ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  จำนวนทั้งสิ้น  53 คน  เป็นชาย 30  คน  และเป็นหญิง  23  คน  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที 6

              ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  จำนวนทั้งสิ้น  50 คน  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที 6 และในเดือนสิงหาคม  นายปิ่นเรศ  โรหิตาคนี  ย้านไปดำรงตำแหน่ง โรงเรียนบ้านแพงศรี  สพป.อุดรธาณี เขต 1

             ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  จำนวนทั้งสิ้น  51 คน  เโดยมี นางสาวสุปราณี   จันทร์เถื่อน  รักการในตำแหน่งผู่อำนวยการโรงเรียน หลังจากนั้นได้มีคำสั่งให้ นายอภิสิทธิ์  สังข์เมือง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่เมื่อวันที่  3  สิงหาคม  2558

              ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน  ครูพี่ลี้ยงเด็ก  1  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556  จำนวนทั้งสิ้น  49 คน   โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที 6

               ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนมีบุคลากรปฏิบัติงานในสถานศึกษา  ดังนี้  ผู้อำนวยการโรงเรียน    1  คน  ข้าราชการครู  4  คน  ครูธุรการมาปฏิบัติงาน  1  คน   และนักการภารโรง  1  คน และมีนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น  47 คน  เป็นชาย 26  คน  และเป็นหญิง  21  คน  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที 6

   

   

               

              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-610375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ อินทนงค์ โทรศัพท์: 0947568767 อีเมล์: 2233Intanong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]