โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • โรงเรียนจัดการศึกษา

  1.  มุ่งเน้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนมีคุณธรรม  จริยธรรม

  2.  สร้างระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามแนวการปฏิรูปการเรียนการสอน

  3.  จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา

  4.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  5.  อนุรักษ์ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

  6.  รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

  7.  ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  8.  ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-610375 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ อินทนงค์ โทรศัพท์: 0947568767 อีเมล์: 2233Intanong@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]